Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

A. Gostinstvo

 

1. Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - UPB2 in 26/14) s podzakonskimi akti:

 

1.1 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/2017),

1.2 Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07),

1.3 Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08-popravek, 115/08 in 72/09),

1.4 Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07). 

 

B. Turizem

 

2. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), s podzakonskimi akti:

 

2.1  Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/0623/07, 107/08 in 36/09),

2.2 Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04),

2.3 Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (Uradni list RS, št. 97/04),

2.4 Pravilnik o podeljevanju javnega pooblastila n področju turizma (Uradni list RS, št. 68/08). 

 

C. Gorsko vodenje

 

3. Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04 – UPB1 in 59/10), s podzakonskim aktom:

 

3.1 Pravilnik o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 84/99).