Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

Predpisi s področja regionalnega razvoja:

 

Zakoni:

Uredbe:

 1. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, št. 78/15), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
 2. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11 in 97/12 in 24/15),
 3. Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1,
 4. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 113/13),
 5. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), obrazložitev uredbe, dejavnosti z neravnovesji med spoloma za leto 2016
 6. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 61/16), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1

Pravilniki in drugi podzakonski akti:

 1. Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (Uradni list RS, št. 12/16, št. 35/16). Neuradno prečiščeno besedilo št. 1. Priloga 1 - Dodatna druga urbana območja.

 Veljavne sheme državnih pomoči

 1. Regionalna shema državnih pomoči
 2. Regionalna shema državnih pomoči - MSP
 3. Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje
 4. Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora - Podjetno v svet podjetništva
 5. Shema de minimis za Podjetno v svet podjetništva - Program Hrastnik, Radeče, Trbovlje
 6. Tolmačenje glede uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) za investicije, izvedene v obdobju od 1.7.2014 do 23.12.2014

  Predpisi s področja izvajanja razvojne podpore Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015

 1. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14)