Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

Predpisi s področja regionalnega razvoja:

 

Zakoni:

 1. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji o obdobju 2010-2017-neuradno prečiščeno besedilo, ki obsega: 
          -   Zakon razvojni podpori Pomurski regiji o obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015; Uradni list RS, št.   87/09) in
          -   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji o obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015-A; Uradni list RS, št. 82/15) 

                     -   Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji o obdobju 2010-2017 (ZRPPR1015- B;Uradni list RS, št. 27/17)

 2. Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij  (Uradni list RS št. 45/95, 34/96, 67/01, 47/02

 3. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11,14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o financiranju občin  

 4. Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)

Uredbe, sklepi in Programi Vlade Republike Slovenije:

 1. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, št. 78/15), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
 2. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Neuradno prečiščeno besedilo št.3
 3. Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 61/16), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1,
 4. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 113/13),
 5. Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 77/16), Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu usklajevanja regionalne spodbude za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 14/18), Neuradno prečiščeno besedilo št. 2obrazložitev uredbe, dejavnosti z neravnovesji med spoloma za leto 2018, 
 6. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18), 
 7. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16). Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1,  
 8. Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Prečiščeno besedilo 
 9. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 
 10. Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017 – 2020 
 11. Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018-2020 

Pravilniki in drugi podzakonski akti:

 1. Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin (Uradni list RS, št. 12/16, št. 35/16). Neuradno prečiščeno besedilo št. 1.Priloga 1 - Dodatna druga urbana območja.

 Veljavne sheme državnih pomoči

 1. Regionalna shema državnih pomoči. Tolmačenje glede uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015) za investicije, izvedene v obdobju od 1.7.2014 do 23.12.2014
 2. Regionalna shema državnih pomoči - MSP
 3. Povračilo prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje
 4. Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora - Podjetno v svet podjetništva
 5. Shema de minimis za Podjetno v svet podjetništva - Program Hrastnik, Radeče, Trbovlje
 6. Shema de minimis primarni kmetijski proizvodnji
 7. Shema de minimis ribiškemu sektorju

  Predpisi s področja izvajanja razvojne podpore Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015