Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog Pravilnika o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino, s katerim bomo v pravni red Republike Slovenije delno prenesli Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (predvsem prilogo II Direktive 2014/17/EU), in predlog Pravilnika o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih, s katerim bomo v pravni red Republike Slovenije delno prenesli Direktivo 2008/48/ES (predvsem prilogo II in III Direktive 2008/48/ES). Slednja direktiva je bila v celoti že prenesena z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 59/10, 77/11, 30/13 in 81/15) in podzakonskim aktom k navedenemu zakonu. Izdaja pravilnika pa je potrebna zaradi uveljavitve novega Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16). Zaradi sprejetja slednjega  je potrebno izdati še  tri podzakonske akte:

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov pravilnikov na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 5. januarja 2017, s pripisom "Pripombe na predlog pravilnika".

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

 


 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj z Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence po prejemu pripomb prejetih v času javne obravnave in po posvetu pripravilo novo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G)

 


Pisni odzivi strokovne javnosti na delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G):

 1. Gospodarska zbornica Slovenije
 2. Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije
 3. Odvetniška družba Zdolšek
 4. Odvetniška zbornica Slovenije
 5. Si.mobil, d.d.
 6. Trgovinska zbornica Slovenije
 7. Upravno sodišče Republike Slovenije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj z Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G).

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog določb členov, s katerimi se bo v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije. Zaradi prenosa navedene Direktive 2014/104/EU se bo uredilo naslednje pravne vidike:

 • pravica do odškodnine zaradi kršitev konkurenčnega prava,
 • razkritje dokazov,
 • učinek odločbe organa države članice EU, pristojnega za varstvo konkurence,
 • solidarna odgovornost za škodo, povzročeno s kršitvijo konkurenčnega prava,
 • zastaranje,
 • prenos razlike v ceni,
 • odškodninske tožbe tožnikov z različnih stopenj dobavne verige,
 • ocenjevanje višine škode,
 • učinek sporazumnega reševanja sporov in sklenjenih poravnav,
 • sodelovanje med sodišči, Evropsko komisijo in Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je pripravila predlog določb, ki urejajo naslednja področja:

 • administrativno sankcioniranje pravnih oseb,
 • dopolnitev preiskovalnih pristojnosti (zbiranje ustnih pojasnil v prostorih podjetja in nagrada za razkritje kršitve),
 • dopolnitev postopkovnih določb (procesna koncentracija postopkov, način odrejanja preiskave iz 28. člena ZPOmK-1, ravnanje s privilegirano komunikacijo, črtanje določb o izdelavi poročila o preiskavi, določitev ugotovitvenega postopka v primeru ponovnih kršitev in v primeru nespoštovanja ukrepov ali zavez, izdaja odločbe na podlagi priznanja kršitve),
 • spremembe in dopolnitve postopka presoj koncentracij (možnost seznanitve pristojnega organa s koncentracijo v roku 30 dni od sklenitve pravnega posla, uvedba skrajšanega postopka priglasitve koncentracije, razjasnitev določb v zvezi s prepovedjo izvrševanja koncentracij in obdobjem mirovanja, spremembe določb v zvezi s tekom roka, ko se uvede druga faza postopka, ko se namerava koncentracijo prepovedati).

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si v roku enega meseca od objave na spletni strani, to je do 15.7.2016, s pripisom "Pripombe na predlog ZPOmK-1G". 

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate. 

 

Cilj je obravnava predloga zakona na Vladi Republike Slovenije septembra 2016. 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

    


Pisni odzivi strokovne posvetovalne skupine na delovno gradivo novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

 

1.     Gospodarska zbornica Slovenije

2.     Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

3.     Slovenska oglaševalska zbornica

4.     Trgovinska zbornica Slovenije

5.     Tržni inšpektorat RS

6.     Zveza potrošnikov Slovenije   

 


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), s katerim bomo v pravni red Republike Slovenije prenesli Direktivo 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine. Osnutek predloga zakona je ministrstvo 19.10.2015 posredovalo v javno obravnavo in zainteresirano javnost pozvalo k posredovanju pripomb in predlogov na osnutek predloga zakona.  Do izteka roka za posredovanje pripomb in predlogov (19.11.2015) je ministrstvo  prejelo pripombe in predloge zainteresirane javnosti, ki jih v nadaljevanju objavljamo

 1. Združenje bank Slovenije 
 2. Zveza potrošnikov Slovenije
 3. Slovenski institut za revizijo
 4. Slovensko zavarovalno združenje
 5. Tržni inšpektorat RS 

Ministrstvo za ospodarski razvoj in tehnologijo bo prejete pripombe in predloge preučilo ter pripravilo dopolnjen osnutek predloga Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2).  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), s katerim se bo v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine.

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 19. novembra 2015, s pripisom "Pripombe na predlog ZPotK-2".

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Cilj je obravnava predloga zakona na Vladi Republike Slovenije do konca leta 2015.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 17. 6. 2015  


Zadnja verzija predloga Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov  (objavljeno 16. 6. 2015)

 

Ministrstvo je 2. 2. 2015 posredovalo predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v medresorsko usklajevanje in ga objavilo na e-demokraciji.

 

Odziv javnosti na predstavljena izhodišča za nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1),

 1. Gospodarska zbornica Slovenije
 2. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 3. Slovensko zavarovalno združenje
 4. Trgovinska zbornica Slovenije
 5. Tržni inšpektorat RS
 6. Zveza potrošnikov Slovenije    

  

Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-G) 

 


Predlogi zainteresirane  javnosti za pripravo novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), 24 . 7. 2014

  

Državni organi (1)

 1. Tržni inšpektorat RS

Podjetniška združenja (6)

 1. Gospodarska zbornice Slovenije
 2. Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije
 3. Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije - Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij
 4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 5. Slovenska oglaševalska zbornica
 6. Trgovinska zbornica Slovenije

Potrošniške organizacije (2)

 1. Zveza potrošnikov Slovenije in Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave
 2. Združenje potrošnikov Zasavja  

 

Na podlagi javnega poziva ministrstva strokovni, zainteresirani in drugim javnostim, objavljenega 5. 8. 2014, je ministrstvo prejelo več predlogov sprememb in dopolnitev predloga Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov.