Skoči na vsebino

SEKTOR ZA GOSPODARSKO PRAVO, POMOČ IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH IN INTELEKTUALNO LASTNINO

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov in pojasnila k Slovenskemu računovodskemu standardu 11

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu sprememb Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in pojasnila k SRS 11 (računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe). Predlog SRS in pojasnila je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 17. 10. 2018.

 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo SRS in pojasnila SRS, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje.

 

V skladu z navedenim vabimo zainteresirane, da poda mnenje k predlogu sprememb in pojasnila na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt(at)gov.si do 5. 12. 2018.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino pripravilo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.  (MSP test)

 

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek sprememb in dopolnitev zakona na elektronski naslov: gp.mgrt@)gov.si do 30. 11. 2018, s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-H«.

 

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

 

Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------