Skoči na vsebino

SEKTOR ZA GOSPODARSKO PRAVO, POMOČ IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH IN INTELEKTUALNO LASTNINO

Javna obravnava ZGD-1J 

 

V predlog ZGD-1J so prenesene zgolj obvezne določbe direktive Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. S tem se določi obveznost za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500, da v poslovnem poročilu priložijo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Izjava o nefinančnem poslovanju se nanaša na preteklo obdobje poslovanja in vsebuje podatke o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju.
Dopolnjuje se tudi določba 15. člena ZGD-1, ki ureja uporabo imena »Slovenija«. S predlagano spremembo se v skladu z nomotehničnimi smernicami podrobneje uredita diskrecijska pravica Vlade RS, ki odloča o uporabi imena »Slovenija«  ter preklic dovoljenja.
V zvezi z obvezno uporabo slovenskega jezika v družbah se z novelo vzpostavlja prejšnje stanje – Inšpektorat RS za delo izvaja nadzor nad to določbo, hkrati pa je ponovno določen tudi prekršek za kršitev te določbe.

V okviru druge faze implementacije Direktive 2012/17/EU o povezovanju centralnih in trgovinskih registrov, ter registrov družb, je potrebno v ZGD-1 v poglavje o čezmejnih združitvah prenesti 13. člen Direktive 2005/56/ES, ki določa obveznost registra, ki nastane s čezmejno združitvijo, da prek sistema povezovanja registrov uradno obvesti registre družb, udeležene v čezmejni združitvi, o začetku veljavnosti čezmejne združitve.

Z namenom preprečevanja uporabe besed v firmi, ki utegnejo spraviti v zmoto glede vrste in obsega poslovanja, ter zamenjave druge osebe ali kršitve pravic drugih oseb, se na novo določi prekršek za uporabo imena firme, ki je v nasprotju s 13. členom ZGD-1.

Javna obravnava traja do 15. 7. 2016. Pripombe in predloge sprejemamo na naslov gp.mgrt(at)gov.si.

 

Javna obravnava Kodeksa upravljanja za nejavne družbe

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Združenje nadzornikov Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije smo z namenom krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z izboljšanjem korporativnega upravljanja tudi v nejavnih družbah, torej družbah s katere vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, pristopili k oblikovanju Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

 

Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja je pomembno za vse, tako za javne kot nejavne družbe. Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15) se je krog zavezancev za spoštovanje načel korporativnega upravljanja in za izpolnjevanje Izjave o upravljanju razširil na vse družbe, ki so zavezane k revidiranju.

 

Nejavne gospodarske družbe, ki so skladno z ZGD-1 zavezane k reviziji računovodskih izkazov, se lahko v Izjavi o upravljanju sklicujejo na ta Kodeks.

 

Zainteresirana javnost lahko svoje pisne pripombe in predloge posredujete na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si do 18. februarja 2016.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

  • Javna obravnava Slovenskih računovodskih standardov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) poziva zainteresirano javnost, da pred izdajo soglasja ministrstva k spremembam Slovenskih računovodskih standardov (SRS), poda mnenje k SRS.

  • Zainteresirana javnost lahko posreduje mnenje na spremembe SRS na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si do 18. novembra 2015.

_____________________________________________________________________________________________________

  • Pripombe na osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Dne 30. 9. 2015 se je iztekel rok za pripombe javnosti na osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. 

Pripombe so objavljene na naslednjih povezavah:

1-10

11-20

21-30

 31-42  43

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prejete pripombe preučilo in pripravilo dopolnjen osnutek predloga zakona.

_____________________________________________________________________________________________________

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki bo prenesla v slovenski pravni red Direktivo 2014/26/EU.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek predloga zakona na elektronski naslov: gp.mgrt(at)gov.si do 30. septembra 2015.

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami, ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje posvetovanja z zainteresirano javnostjo v mesecu septembru, oktobru in novembru 2015. Cilj je obravnava novele zakona na Vladi Republike Slovenije do konca leta 2015.
Vse prejete predloge in pripombe bomo na ministrstvu preučili in objavili na naših spletnih straneh.

___________________________________________________________________________________________________

  • Objava pripomb javnosti na predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (novela ZASP-G)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 17. 2. 2015 v javno razpravo posredovalo predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (novela ZASP-G).

Prejete pripombe javnosti

Sklop 1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Sklop 7 Sklop 8

Sklop 9 Sklop 10 Sklop 11

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prejete pripombe upoštevalo pri prenosu Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2014, str. 72) v slovenski pravni red.

___________________________________________________________________________________________________

  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)

(4) Objava prispelih mnenj javnosti na osnutek predloga sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 6. 8. 2014 posredovalo v javno razpravo osnutek predloga sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah. Javna razprava se je zaključila 30. 9. 2014. Do 10. 10. 2014 je ministrstvo prejelo mnenja 29 posameznikov, družb in institucij. Mnenja so objavljena na naslednjih povezavah: 1, 2, 3, 4, 5

Ministrstvo bo posredovana mnenja preučilo in pripravilo dopolnjen osnutek predloga zakona.

(3) Objava osnutka predloga sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah

Osnutek ZGD-1I

(2) Objava prispelih predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah

Na podlagi javnega poziva ministrstva strokovni, zainteresirani in drugim javnostim, objavljenega 18. 10. 2013, je ministrstvo do vključno z 10. 10. 2014 prejelo 26 predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah.

Omenjeni predlogi so skupaj še z nekaterimi drugimi, prispelimi pred objavo javnega poziva, objavljeni na naslednjih povezavah: 1, 2, 3, 4, 5

Vljudno ste vabljeni, da svoje mnenje o predlogih posredujete na el. naslov: gp.mgrt@gov.si. Ministrstvo bo predloge preučilo in jih v največji možni meri upoštevalo.

(1) Javni poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov sprememb Zakona o gospodarskih družbah

___________________________________________________________________________________________________

Pripombe na predlog zakona je mogoče podati do 29. 1. 2014 na el. naslov: gp.mgrt(at)gov.si.

___________________________________________________________________________________________________

Rok za pripombe je do 16. 8. 2013 na el. naslov: gp.mgrt(at)gov.si.

____________________________________________________________________________________________________

Rok za pripombe je do 8. 7.2013 naslov gp.mgrt(at)gov.si

_____________________________________________________________________________________________________

Javna obravnava: 17. 5. 2013 - 29. 5. 2013

_____________________________________________________________________________________________________

  • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

Objava predloga spremembe ZASP, ki je bila 1. 8. 2013 posredovana v medresorsko obravnavo

Objava tabele, ki je bila podlaga za spremembo ZASP.

Objava seznama prisotnih na usklajevalnih sestankih, na katerih so bile dogovorjene predlagane rešitve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) - javna obravnava od 10. 4. 2013 do 7. 5. 2013

Zbrane pripombe iz javne razprave o Predlogu ZASP - maj 2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) - javna obravnava od 25.1. do 16.3. 2012

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) - javna obravnava od 8.10. do 9.11.2012

Pripombe, mnenja in stališča, ki jih je ministrstvo prejelo na zgoraj navedena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, so v skladu z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja objavljena na tej strani.

_____________________________________________________________________________________________________

Javna obravnava - 23. 8. 2012 - 3. 9. 2012

_____________________________________________________________________________________________________