Skoči na vsebino

SRIPI

STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA - SRIP

Na vsakem od devetih področij uporabe S4 se je konec leta 2016 oblikovalo po eno partnerstvo, kjer je brez politične odločitve od zgoraj navzdol, prišlo do spontane odločitve ne samo o sodelovanju, pač pa tudi o povezovanju, vključno z dogovorom o tem, kdo naj bodo koordinatorji SRIP-ov (= grozdov). Vključilo se je prek 400 podjetij in prek 100 institucij znanja, pri čemer je potrebno poudariti, da so partnerstva odprte narave. To pomeni, da se bodo akterji vanje vključevali tudi v prihodnje. Navedeno bo še posebej pomembno za vključevanje srednjih in majhnih podjetij.


Deležniki v SRIP-ih sodelujejo skozi:


- usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti,

- souporabo zmogljivosti,

- razvoj človeških virov,

- izmenjavo znanj in izkušenj,

- mreženje ter skupno zastopanje interesov v tujini.

Predstavitev ključnih vidikov in posledic SRIP-ov:

 

Prezentacija


Za dosego zastavljenih ciljev so SRIP zdaj v fazi realizacije aktivnosti na osnovi akcijskih načrtov (poslovno-razvojnih strategij) skozi:


1)    Kam gremo in kam hočemo priti: konkretizacija fokusnih področij in tehnologij S4 s cilji (= strategija razvoja področja). Podlaga za opredelitev fokusnih področjih izhaja iz:

    Jasno opredeljenih primerjalnih prednosti RS in niš na osnovi umestitve v globalne trende, verige, trge in aktivnosti konkurence (podrobne utemeljitve so lahko opredeljene tudi kot poslovna skrivnost, lahko tudi v ločenem dokumentu)
    Ciljev in kazalnikov uspešnosti (2018, 2022)

Iz navedenega sledi opredelitev potrebnih aktivnosti, da te cilje dosežemo in sicer:
 
2)    Načrt aktivnosti skupnega razvoja:
a)    Opredeljenih primerjalnih prednosti, s poudarkom tudi na predstavitvi predvidenih aktivnosti glede na state-of-art
b)    Obstoja kompetenc in kapacitet skozi razvojni cikel (= institucije znanja in uvajalci na trg, torej podjetja)
c)    Prepleta različnih tehnologij (sodelovanje različnih deležnikov) iz katerih izhaja več produktnih smeri
d)    Ne gre le za tehnologije, ampak tudi za netehnološke inovacije (poslovni modeli, uporabniške platforme…)
 
3)  Načrt aktivnosti na področju internacionalizacije:

    Razvojna internacionalizacija
    Trženjska internacionalizacija

4)   Načrt aktivnosti na področju razvoja človeških virov:

    Karierna platforma za zaposlene: napovedovanje potreb s sodelovanjem med SRIPi
    Usposabljanje: SRIPi in Kompetenčni centri za razvoj kadrov
    Odzivnejši izobraževalni sistem: predlogi po stopnjah in vrstah izobraževanja

5)    Načrt aktivnosti na področju spodbujanja podjetništva in skupnih storitev:

    Sodelovanje s podpornim inovacijskim okoljem: tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji, pospeševalniki, pisarne za prenos tehnologij (mreža Smart-up SRIP): promocija inoviranja po vitki metodologiji, promocija procesnih inovacij, povezovanje z agenti in investitorji v tehnologije,…
    Povezovanje s Centrom za kreativnost MAO (design thinking) in področjem raziskovalnih umetnosti (future lab),…
    Standardizacija, upravljanje z intelektualno lastnino,…

6)    Državi predloge za optimizacijo regulacijskega okvira:
Glede na načrtovane cilje in aktivnosti – kaj so ključne potrebne spremembe regulacijskega, institucionalnega in administrativnega okvira, pa tudi morebitni drugi potrebni ukrepi (npr. pilotni projekti)