Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

3 JR Pokolpje Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014
Datum objave: 16.11.2012
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Sprejemamo le vprašanja v pisni obliki na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-471/2012«, najkasneje do:
- ponedeljka, 28.1.2013, do 10. ure za sklopa B in B-turizem ter
- četrtka, 7.2.2013, do 10. ure za sklopa A in A-turizem.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.mgrt.gov.si, praviloma najkasneje v dveh dneh po posredovanem vprašanju. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v:
- četrtek, 31.1.2013 do 15.00 ure za sklopa B in B-turizem ter
- ponedeljek, 11.2.2012 do 15.00 ure za sklopa A in A-turizem.

Razpisna dokumentacija:

Objavljamo popravek teksta javnega razipsa in razpisne dokumentacije:

Popravi se tekst v poglavjih 2.13 in 2.20, in sicer:

V poglavju  2.13 se tekst namesto "... v 30 dneh po končanju izvesticije oziroma najkasneje do 30.1.2013" glasi: "…v 30 dneh po končanju investicije oziroma najkasneje do 30.1.2014, če se investicija zaključi v letu 2013 in najkasneje do 30.1.2015, če se investicija zaključi v letu 2014."

V poglavju 2.20 se tekst namesto "Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel"  glasi:"Tretji  javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014,..."

 


Popravki z dne 21. 11. 2012:

 

1. Poglavje 2.7.4. se spremeni tako, da se odstavek »v kolikor gre za zakup (leasing):  priložiti  ustrezno  pogodbo…«   doda  pri prilogah zahtevka za izplačilo (ne pri oddaji vloge).


2.  Spremeni  se  tekst  pri  merilu D4, dodatna ponudba (sklopa A-turizem, B-turizem), in sicer tako, da prvi odstavek glasi:
Po  merilu je mogoče doseči največ 5 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže vloga največje število točk.

(sprememba v številu točk – ne 10, temveč 5 točk)

 

Peti odstavek pa glasi:
5  točk lahko prejme samo projekt/vloga, ki ponuja (bo ponujal) gostom tudi hrano  –  vsaj  nočitev  z  zajtrkom.  Če  hrane  ne  ponuja,  lahko prejme projekt /vloga največ 4 točke.
In ne:
10 točk lahko prejme samo projekt/vloga, ki ponuja (bo ponujal) gostom tudi hrano  –  vsaj  nočitev  z  zajtrkom.  Če  hrane  ne  ponuja,  lahko prejme projekt /vloga največ 8 točk.

Popravek z dne 27.11.2012:


V razpisni dokumentaciji se v poglavju 2.17. Popolna vloga, pri točki 12 spremeni besedilo v drugi vrstici, ki zdaj glasi: ....starejši od enega leta..." , ne pa "...starejši od 6 mesecev...", kot je bilo prvotno zapisano.

 

 

Popravki z dne 7. 12. 2012:

Popravki Javnega razpisa, objavljeni v Uradnem listu RS št. 93/2012

1. Pri poglavju 2.13. Posebni pogoji za investicije v turizem se popravi 3. točka tako, da glasi: »Prejemnik sredstev bo nastanitveni obrat, za katerega je v okviru tega razpisa pridobil sredstva, v skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (veljavni Zakon o gostinstvu, pravilniki) registriral pri pristojnemu organu v 30 dneh po končanju investicije oziroma najkasneje do 30.1.2014, če se investicija zaključi v letu 2013 in najkasneje do 30.1.2015, če se investicija zaključi v letu 2014. Prejemnik sredstev bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.«

2. V poglavju 2.20. Zaupna narava dokumentacije se spremeni prvi odstavek tako, da glasi: »Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leti 2013 in 2014, so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost.«

3. V poglavju 2.22. Izločitev vlog se drugi odstavek spremeni tako, da glasi: »Vloga se zavrže tudi, če - je bil-a z dopolnitvijo spremenjen-a (10. člen Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog, Ur. list RS, št. 56/2011): o višina zaprošenih sredstev, o del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in /ali o elementi vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki so kandidirale na tem javnem razpisu - je bil vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, vendar o vloge ni dopolnil pravočasno, o je ni dopolnil ustrezno (v skladu s pozivom za dopolnitev) ali o je sploh ni dopolnil.«

V tretjem odstavku istega poglavja se črta točka 9, točka 10 pa postane točka 9.

Popravki v razpisni dokumentaciji:

V poglavju 2.22. Izločitev vlog – enak popravek kot pri Javnem razpisu.

V poglavju 2.23.3. Merila za sklopa A-turizem in B-turizem Pri merilu D2 Število novih lešišč se popravi število točk za 5 novih ležišč. Za 5 novih ležišč prejme vloga 24 in ne 26 točk.

 

Popravki z dne 17. 12. 2012

 

V poglavju 2.23.1. pri merilu A1 in v poglavju 2.23.3. pri merilu D1 se doda odstavek
»Opozorilo: Če je vlagatelj prejemnik sredstev po prvem ali drugem javnem razpisu iz programa Pokolpje in je na osnovi veljavne pogodbe zavezan, da ustvari določeno število delovnih mest, ta ista delovna mesta ne štejejo za točkovanje po tretjem javnem razpisu. V tem primeru za izhodiščno stanje velja število zaposlenih na dan oddaje vloge, kateremu je potrebno prišteti delovna mesta, za katera se je zavezal z veljavno pogodbo.«

 

V poglavju 2.23.3. pri merilu D2 se v prvi vrstici prvega odstavka številka 35 nadomesti s številko 30 (po merilu je mogoče doseči največ 30 točk);


V prvi vrsti četrtega odstavka istega merila se za besedo “razpoložljiva” vrine besedilo: “(na lokaciji, kjer se bo izvajala začetna investicija)”.

Javni razpis po popravkih 7. 12. 2012 (čistopis)

Razpisna dokumentacija, 17. 12. 2012 (čistopis)

Razpisni obrazci – del razpisne dokumentacije

 

 

Vzorca meničnih izjav – posredovati izpolnjeno ob podpisu pogodbe

 

 

 

Izjava o plačilu dohodnine za samostojne podjetnike

 Vprašanja in odgovori (11. 2. 2013, popravek 12. 2. 2013)Priloga I Pogodbe o ustanovitvi ES Poročanje o ustvarjenih DM in zaposlitvah 3 JR Pokolpje

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

 

2. Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

3. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 10.000 in največ 500.000 evrov, podrobnosti so opredeljene v točki 2.14. Višina nepovratnih sredstev.

 

4. Rok za prispetje vloge (obrazci in zahtevane priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je
 za sklopa B in B-turizem: torek, 5. februar 2013, do 12.00
 za sklopa A in A-turizem: četrtek, 14. februar 2013, do 12.00

 

5. Datumi odpiranja:
 6., 7., 8. in 11. februar 2013 za sklop B in B-turizem
 15., 18., 19. in 20. februar 2013 za sklop A in A-turizem.

 

6. Rok izbire: 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog

 

INFORMATIVNI DNEVI

 

9. 1. 2013 sta bili organizirani dve predstavitvi (informativna dneva) javnega razpisa, na katerih so udeleženci dobili informacije o pripravi vloge in izvajanju projektov. Priložena prezentacija ni sestavni del razpisne dokumentacije."

 

 

 

Poročilo o izvajanju razpisa

Nazaj