Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVLJENI RAZPISI

7 JR Pokolpje Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019
Datum objave: 26.01.2018
Rok za prejem ponudb: 29.05.2018 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve 4300-28/2017


Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem (7) delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje štiri (4) delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, po elektronski pošti ali ustnih odgovorov ne bomo posredovali.

Razpisna dokumentacija:

Datum objave 26. 1. 2016 v Uradnem listu RS 5/18, Ob-1205/18. 

 

Rok za prejem ponudb:
za projekte, sofinancirane v letu 2018: 29. 5. 2018 do 12.00
za projekte, sofinancirane v letu 2019: od  3. 5. 2018 (ne prej!!) do vključno torka, 29. 5. 2018 do 12.00

 

Razpis

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija marec2018

Vprašanja in odgovori (posodobljeno 22.5.2018)

 

Regionalna shema državnih pomoči št. sheme 239245-2014 (povezava na dokument)

Razpisano sredstev: 1.275.000 EUR
Drugi podatki:

Glede na to, da so sredstva razpisana tako za leto 2018 kot za leto 2019, naj prijavitelji upoštevajo rok za prejem vlog na MGRT.  Projekti so lahko sofinancirani samo v enem letu (bodisi v letu 2018 ali v letu 2019). Pozror pri upravičenih stroških za projekte v letu 2019!

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (povezava)
Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (2014/C 249/01) (povezava)

Razpisni obrazci, ki se priložijo k vlogi
·    Razpisni obrazec št. 1. (RO1 7JR-2leti_7JR Pokolpje)
·    Razpisni obrazec št. 1a (RO1a 7 JR Pokolpje lastniki)
·    Razpisni obrazec št. 1b (RO1b 7 JR Pokolpje lastniske_povezave)
·    Razpisni obrazec št. 2 (RO2 izjava o strinjanju 7 JR Pokolpje)
·    Razpisni obrazec št. 3 (RO3_Dispozicija projekta_7 JR Pokolpje)
·    Razpisne obrazce št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e  (RO3a_b_c_d_e zaposl_fin_str_izbor 7 JR Pokolpje)
·    Razpisni obrazec št. 4 (RO4_pogodba_osnutek7JRPokolpje)
·    Razpisni obrazec št. 5 (RO5_7 JR Pokolpje izjave lastnikov)
·    Razpisni obrazec št. 6 (RO6 7 JR Pokolpje izjave lastnikov)

·    Razpisni obrazec št. 7 (RO7_finance_7 JR Pokolpje)

. Osnutek opreme ovojnice (Oprema ovojnice 7 JR Pokolpje.docx)


Vzorec meničnih izjav in bančne garancije, ki se priložijo ob vračilu podpisane pogodbe (ali bančna garancija ali menice in menične izjave; sicer pogodba ni veljavna)
·    Menična izjava - vzorec za gospodarske družbe (Menična izjava vzorec za gospodarske družbe)
·    Menična izjava - vzorec za lastnike gospodarskih družb (Menična izjava vzorec za lastnike gospod druzb)
·    Menična izjava - vzorec za samostojne podjetnike (Menična izjava vzorec za lastnike sp)
·    Vzorec bančne garancije na prvi poziv (Vzorec bančne garancije na prvi poziv)

Pri zahtevkih za izplačilo in poročilih pa se uporabljajo naslednji obrazci
·    Zahtevek za izplačilo za gospodarske družbe (Zaht za izpl Gospod Drube Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPL 7 JR) – samo kot priloga elektronskemu računu!
·    Zahtevek za izplačilo za samostojne podjetnike (Zaht za izpl SAMOST_PODJ Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPL 7 JR) – samo kot priloga elektronskemu računu!
·    Priloga k zahteveku za izplačilo – obrazec z izjavo (Priloga zaht za izpl Obrazev Z IZJAVO) – ob pošiljanju prilog k elektronskemu računu
·    Stroškovnik (Stroskovnik_ob izstavitvi ZZI)
·    Vmesno poročilo (VMESNO POROCILO_Priloga ZZI 7 JR)
·    Poročilo o zaposlitvah in osnovnih sredstvih (Porocilo o zaposlitvah in OS_ob spremembah in po zakljucku projekta_7JR Pokolpje)
·    Zaključno poročilo o projektu (ZAKljucno POR Projekt_7 JR Pokolpje)

Prejemniki sredstev po dosedanjih razpisih programa Pokolpje (Seznam prejemnikov Pokolpje)

 

Potencialne prijavitelje vabimo na INFORMATIVNI DAN, ki bo
 1.    V ČRNOMLJU, v sredo, 21. februarja 2018, ob 9.30 uri,  v prostorih RIC Bela Krajina Ul. Heroja Stariha 19, Črnomelj (II. nadstropje, soba 418).
2.    V KOČEVJU, v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 9.30 uri, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a, Kočevje.


Vabilo (povezava).docx
 

Poročilo 7. JR Pokolpje_okt2018

 

 

Nazaj