Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVLJENI RAZPISI

JR RRI 2 Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Datum objave: 30.06.2017
Rok za prejem ponudb: 11.05.2018
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/

 

 

Razpisna dokumentacija:

Rok za sprejem ponudb:
- oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017 (zaključeno)
- oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
- oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

 

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.
2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR.
3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.

 

 

Vabilo na informativni dan za 2. odpiranje vlog

 

Javni razpis (sprememba 16.3.2018)

 

Razpisna dokumentacija (sprememba 16.3.2018 in 19.4.2018)

 

Sprememba javnega razpisa (16.3.2018)

 

Obrazci na podlagi spremembe javnega razpisa (16.3.2018)

 

Navodila za upravičence

 

 

Razpisano sredstev: Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.

Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/

Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP)  NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa.
 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, ter določili javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP (povzetki akcijskih načrtov), ki so objavljeni na spletni strani SVRK, v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).

V tem smislu  so do  sofinanciranja v  okviru  Javnega razpisa za »Spodbude  za  raziskovalno  razvojne projekte 2« upravičeni  le  tisti  inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, opredeljena v:
1. Tabeli prioritet S4 in
2. Ključnih  usmeritvah  SRIP.
 

DSDS S4 se je pri obravnavi in potrjevanju akcijskih načrtov (tudi zaradi že objavljenega Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«) osredotočila predvsem na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen tudi sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). S tem je potrdila akcijske načrte SRIP, razen v delih oz. upoštevajoč posameznemu področju specifične komentarje.

Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4, so objavljeni na spletnih straneh posameznih SRIP, in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

Povezave do spletnih strani SRIP so podane v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).


Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni  in torej veljavni vsaj en mesec pred dnevom vsakega odpiranja.

 

POJASNILO GLEDE SPREMEMBE POJASNIL JAVNEGA RAZPISA Z DNE 16.3.2018

Spremembe Pojasnil javnega razpisa se nahajajo v sledečih točkah:

 1. Točka 1 – uskladitev s spremembo javnega razpisa
 2. Točka 4.1 – uskladitev s spremembo javnega razpisa
 3. Točka 5 – uskladitev s spremembo javnega razpisa  in sprememba ponderjev v okviru merila 5 
 4. Točka 6.5  - dodano pojasnilo
 5. Točka 6.6 -  sprememba predzadnjega odstavka
 6. Točka 6.6.1 – izbris sprotne opombe 9
 7. Točka 6.6.4 – v tretjem odstavku se črta drugi stavek
 8. Točka 9 – uskladitev s spremembo javnega razpisa
 9. Točka 10.1 – dopolnitev dokumentov in sprememba predzadnjega odstavka
 10. Točka 10.3 – uskladitev s spremembo javnega razpisa ter črtan je drugi odstavek

POJASNILO GLEDE SPREMEMBE POJASNIL JAVNEGA RAZPISA Z DNE 19.4.2018

Sprememba Pojasnil javnega razpisa se nahaja v točki 6.6.2 osmi odstavek ter v točki 6.6.3 osmi odstavek

 

POJASNILA GLEDE SPREMENJENIH OBRAZCEV Z DNE 26.3.2018
Spremembe v  Obrazcu 2 se nahajajo v sledečih točkah:

 1. Točka 1 – uskladitev s spremembo javnega razpisa
 2. Točka 3 – dodano pojasnilo
 3. Točka 9 – sprememba letnice
 4. Točka 13 – dodano pojasnilo
 5. Točka 15 – dodano pojasnilo
 6. Točka 17 – dodana nova točka 
 7. Točka 19 – dodano pojasnilo

Spremembe v ostalih obrazcih se nanašajo na tehnične popravke. 

 

Vprašanja in odgovori do 9.5.2018

 

Predstavitev JR RRI 2

 

Rezultati razpisa 20.2.2018 - 1. odpiranje

 

Rezultati razpisa 14.12.2018 - 2. odpiranje

 

 

Nerazdeljena sredstva iz prvega odpiranja, za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija v višini 1.850.818,83 EUR ter za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija  v višini 306.562,57 EUR, se prenesejo v drugo odpiranje, za katerega je oddaja vlog 11.5.2018.

 

*********

 

PODALJŠANJE ROKA ZA OBVESTILA O IZIDIH JAVNEGA RAZPISA »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«

 

Na drugo odpiranje javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2" je prispelo veliko število vlog, kar podaljšuje postopka pregleda in ocenjevanja vlog. Glede na to se podaljšuje rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidih javnega razpisa.

 

Ministrstvo se bo potrudilo, da bodo sklepi na podlagi rezultatov javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« posredovani v čim krajšem času od zaključka zadnjih aktivnosti ocenjevanja.

Hvala za razumevanje. 

 

Nazaj