Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR Mentorske sheme JR Mentorske sheme za socialna podjetja
Datum objave: 10.08.2018
Rok za prejem ponudb: 17.09.2018 do 23:59
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

e-pošta: gp.mgrt(at)gov.si  - zadeva: JR Mentorske sheme za socialna podjetja

 

Za dodatne informacije se obrnite na: Urško Bitenc, 01 400 3715, urska.bitenc(at)gov.si in Mojco Štepic, 01 400 3347, mojca.stepic(at)gov.si.

Razpisna dokumentacija:

Poročilo o izvedbi prvega odpiranja javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja in predlog prejemnikov sredstev«

(objavljeno 21.12.2018)

 OBJAVA ODGOVOROV NA VPRAŠANJA- 1. odpiranje

Vabilo na informativno delavnico za potencialne prijavitelje na javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«

 

Gradivo, delavnica, 5.9.2018 (ppt predstavitev, vzorec dispozicije operacije)

 

RD Mentorske sheme za socialna podjetja, sprememba 31.8.2018

Popravek RD, pojasnilo, objavljeno 31.8.2018

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Obrazec st. 1, Osnovni podatki o operaciji in prijavitelju
Obrazec st. 2, Dispozicija operacije (vloga)
Obrazec st. 3, Finančni načrt, sprememba dne; 28.8.2018
Obrazec st. 4 A, Izjava prijavitelja
Obrazec st. 4 B, Izjava prijavitelja
Obrazec st. 5, Pooblastilo FURS, sprememba dne; 28.8.2018
Priloga st. 1, Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga st. 2, Označba vloge
Priloga st. 3, Vzorec menične izjave
Priloga st. 4, Obrazec spremljanje kazalnikov po zaključku operacije
Priloga st. 5, Varovanje osebnih podatkov in poslovnih sktivnosti
Priloga st. 6, Obrazec za spremljanje udeležencev

Razpisano sredstev: 3.180.924,36 EUR
Drugi podatki:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

 

Javni razpis je razdeljen na dva (2) ločena sklopa (sklop A in sklop B). Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu razpisne dokumentacije, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako.

 • Sklop A: spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.
 • Sklop B: okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

 

UPRAVIČENCI
Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

 

UPRAVIČENI STROŠKI
Kot upravičeni stroški po tem razpisu so naslednji:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
 • stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva
 • stroški informiranja in komuniciranja
 • stroški službenih potovanj
 • pavšalno financiranje   

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.180.924,36 EUR -  predvidena so 3 (tri) odpiranja in sicer:

 • v letu 2018 bo na voljo 646.186,00 €
 • v letu 2019 bo na voljo 932.958,99 €
 • v letu 2020 bo na voljo 1.601.779,37 €

Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja je predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina posamezne sofinancirane operacije je do največ 25.000,00 EUR.

 

Nazaj