Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-4/2019 Izdelava idejne zasnove za paviljon na razstavi EXPO 2020 DUBAJ
Datum objave: 23.01.2019
Rok za prejem ponudb: 19.02.2019 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

gazmend.catipi(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Podaljšanje roka za oddajo

 

Priloge:

 

priloge 1-11

priloga 12

priloga 13

priloga 14

priloga 15

 

"Na pobudo zainteresirane javnosti pojasnjujemo: 

Naročnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi z javnim povabilom prejeti strokovne rešitve za celovito idejno zasnovo za paviljon za predstavitev Slovenije na EXPO 2020 v Dubaju, tako v oblikovalskem kot vsebinskem smislu, kar pomeni, da ne išče izključno arhitekturne idejne zasnove. V tem smislu podajamo tudi naslednje pojasnilo v zvezi z referencami:

- V javnem povabilu so v točki 6. navedeni pogoji, pod katerimi lahko ponudnik kandidira. Reference iz točke 6.a  so torej pogoj za sodelovanje. 

- V točki 9. javnega povabila pa so navedena merila, ki se točkujejo. Reference v merilih niso pogoj za sodelovanje, ampak bo na podlagi točk iz vseh meril (torej tudi iz referenc v teh merilih) 
ocenjevalna komisija izbrala najboljšo ponudbo."
 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Vprašanja in odgovori:

Vprašanje 1:  
Ali je dovolj, da reference podpišemo mi kot prijavitelji (in jamčimo, da so podatki resnični) ali morajo biti potrjene s strani investitorjev?

Odgovor1:
Kot dokazilo o navedenih referenčnih delih bo naročnik upošteval s strani ponudnika podpisan seznam primerljivih referenčnih del iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki za vsako navedeno referenčno delo: naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, ter telefonska številka in e-naslov kontaktne osebe), projektant, vodja projekta, pooblaščeni arhitekt za načrt arhitekture, vrsta dokumentacije, leto izdelave, klasifikacija stavbe, bruto površina stavbe in investicijska vrednost.

Zadostuje torej podpisan seznam referenčnih del s strani ponudnika (prijavitelja). 

 

Vprašanje 2:
Priloga 6. Prijavlja se eno podjetje, avtorja sta dva, eden izmed avtorjev ni zaposlen v tem podjetju. Se lahko kljub temu, podpišeta na isti prilogi - priloga 6. Zakoniti zastopnik bo od prvega podjetja (prijavitelja):

Odgovor 2:
Na prilogi 6 " Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev – pravna oseba" se podpišejo vsi avtorji oz. soavtorji idejnega koncepta. Vsi avtorji oz. soavtorji idejnega koncpeta morajo ločeno podpisati tudi prilogo 7 "Izjava avtorja o izvirnosti dela".  

Izbrani ponudnik (v primeru, da je le-ta pravna oseba) bo moral od vseh avtorjev oz. soavtorjev pridobiti vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev ter jih nato skladno z določili  9. člena vzorca pogodbe (priloga 10) prenesti naprej na naročnika.

 

Vprašanje 3

Ali se elaborat odda v skladu s poglavjem »Predložitev idejnega koncepta« navedenega v 7. točki povabila k oddaji ponudbe ali naj se upošteva 5. točka priloge 11?

Odgovor 3: 

Ponudba za idejni koncept se odda v skladu s poglavjem »Predložitev idejnega koncepta« navedenega v 7. točki povabila k oddaji ponudbe, medtem ko se navodila iz 5. točke priloge 11 nanašajo na končno idejno zasnovo, ki jo izbrani ponudnik pripravi v roku 15 dni po podpisu pogodbe o izvedbi naročila.  

 

Vprašanje 4:

Spoštovani, 

vprašanje glede Javnega naročila: "Izdelava idejne zasnove za paviljon na razstavi EXPO 2020 DUBAJ".

Projekt bomo oddali kot skupno ponudbo dveh ali več pravnih oseb. Kako v tem primeru pravilno izpolnimo priloge 4, 6, 7, 8, 9? 

Hvala za odgovor!

Odgovor 4:

Spoštovani,

V primeru, da skupina pravnih oseb odda skupno ponudbo je treba priloge izpolniti na naslednji način:
Obrazec 4 - Prijavni obrazec – pravna oseba - izpolni vsaka pravna oseba v skupini samostojno,
Obrazec 6 - Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev - pravna oseba - izpolni vsaka pravna oseba v skupini samostojno,
Obrazec 7 - Izjavo avtorja o izvirnosti dela - izpolni vsak avtor oz. soavtor idejnega koncepta samostojno,
Obrazec 8 - Obrazec za navedbo referenc - izpolni pravna oseba, ki je bila izvajalec referenčne storitve (izvajalec storitve). Skupina ponudnikov lahko pogoj za oddajo ponudbe iz 6. točke Povabila k oddaji ponudbe (reference ponudnika) izpolnjuje skupno.   
Obrazec 9 - Ponudba - podajo vse pravne osebe, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

 

Poleg navedenih obrazcev, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora ponudba vsebovati tudi izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razviden tudi vodilni partner, s katerim bo naročnik komuniciral v postopku oddaje naročila. Izjava o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila se vloži v ovojnico 2 "Kontakt". 

V primeru, da bo za izvedbo naročila izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu partnerju, neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini, delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega partnerja, rok trajanja tega akta ter določila v primeru izstopa posameznega partnerja.

Nazaj