Skoči na vsebino

MNENJE GLEDE OBSTOJA GOSPODARSKEGA INTERESA

 

- izredna naturalizacija, predčasna pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, dovoljenje za začasno bivanje za čas nameravanega bivanja, vizum za dolgoročno bivanje, predčasna združitev družine in prvo enotno dovoljenje 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) oblikuje mnenja o obstoju koristi za Republiko Slovenijo na področju gospodarstva v naslednjih postopkih:

 

 

Zaradi presoje odločilnih razlogov, gospodarskih koristi, interesov Republike Slovenije in meril je bila na MGRT ustanovljena Komisija za ugotavljanje obstoja meril za izredno naturalizacijo.

 

  1. Komisija pri svojem odločanju o obstoju gospodarskega interesa Republike Slovenije za podelitev slovenskega državljanstva z izredno naturalizacijo upošteva Uredbo o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07, 45/10 in 24/13, v nadaljevanju: Uredba) in strokovno mnenje posameznega direktorata MGRT. Pristojni direktorat pripravi strokovno mnenje skladno s Smernicami komisije o izpolnjevanju meril iz Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije na delovnem področju ministrstva za gospodarstvo.
  2. Komisija pri svojem odločanju o predčasni pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji upošteva merila, ki so glede na namen smiselno enaka merilom, opredeljenim v Uredbi  in strokovno mnenje posameznega direktorata.
  3. Komisija pri svojem odločanju o pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji upošteva merila, ki so glede na namen smiselno enaka merilom. opredeljenim v Uredbi in strokovno mnenje posameznega direktorata.
  4. Komisija pri svojem odločanju o obstoju interesa na področju gospodarstva za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje upošteva Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (Uradni list RS, št. 50/12) in strokovno mnenje posameznega direktorata. 
  5. Komisija pri svojem odločanju o obstoju interesa na področju gospodarstva za predčasno pridobitev dovoljenja za združitev družine po prvem odstavku 47. člena ZTuj-2 upošteva vlogo gospodarskega subjekta, kjer je prosilec zaposlen in je v vlogi pojasnjeno delo in naloge prosilca ter navedeni družinski člani, ki se s prosilcem združujejo, in mnenje direktorata.
  6. Komisija pri svojem odločanju o obstoju gospodarskega interesa za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji po šestem odstavku 37. a člena ZTuj-2 upošteva vlogo gospodarskega subjekta (delodajalca), kjer je prosilec zaposlen, in je v vlogi natančneje obrazloženo delo in naloge prosilca ter so priložena dokazila o zaposlitvi oz. opravljanju dela, ter mnenje direktorata.

 

V primeru izredne naturalizacije se mnenje pripravi na zaprosilo Ministrstva za notranje zadeve. V ostalih primerih za izdajo mnenja zaprosi prosilec oziroma gospodarski subjekt, ki je z njim povezan, na podlagi predhodnega pooblastila prosilca. Posebni obrazci za vložitev vloge za pridobitev mnenja niso predpisani. Vloga se pripravi v slovenskem jeziku, v obliki dopisa,  z daljšo obrazložitvijo, v čem se kaže prispevek k gospodarskemu razvoju Republike Slovenije. Prosilec vlogi v skladu z zgoraj navedenimi predpisi priloži dokazila, ki ta prispevek izkazujejo (npr. priporočila, potrdila, poslovni načrti, življenjepis, dokazila o pogodbenih razmerjih itd.).