Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MNENJE GLEDE OBSTOJA GOSPODARSKEGA INTERESA

 

- izredna naturalizacija, predčasna pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, dovoljenje za začasno bivanje za čas nameravanega bivanja, vizum za dolgoročno bivanje, predčasna združitev družine in prvo enotno dovoljenje 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) oblikuje mnenja o obstoju koristi za Republiko Slovenijo na področju gospodarstva v naslednjih postopkih:

 1. za podelitev slovenskega državljanstva v primeru izredne naturalizacije po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/17),
 2. za predčasno pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji po 52. členu Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZTuj-2),
 3. za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji za čas nameravanega prebivanja po 51. členu ZTuj-2
 4. za pridobitev vizuma za dolgoročno bivanje tujca v Republiki Sloveniji zaradi gospodarskega interesa po 20. členu ZTuj-2
 5. za pridobitev predčasnega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za potrebe združitve družine po prvem odstavku 47. člena ZTuj-2,
 6. za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji po šestem odstavku 37. a člena ZTuj-2

 

Zaradi presoje odločilnih razlogov, gospodarskih koristi, interesov Republike Slovenije in meril je bila na MGRT ustanovljena Komisija za ugotavljanje obstoja meril za izredno naturalizacijo.

 1. Komisija pri svojem odločanju o obstoju gospodarskega interesa Republike Slovenije za podelitev slovenskega državljanstva z izredno naturalizacijo upošteva Uredbo o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07, 45/10 in 24/13, v nadaljevanju: Uredba) in strokovno mnenje posameznega direktorata MGRT. Pristojni direktorat pripravi strokovno mnenje skladno s Smernicami komisije o izpolnjevanju meril iz Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije na delovnem področju ministrstva za gospodarstvo.
 2. Komisija pri svojem odločanju o predčasni pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji upošteva merila, ki so glede na namen smiselno enaka merilom, opredeljenim v Uredbi  in strokovno mnenje posameznega direktorata.
 3. Komisija pri svojem odločanju o pridobitvi dovoljenja za začasno prebivanje za čas nameravanega bivanja tujca v Republiki Sloveniji upošteva merila, ki so glede na namen smiselno enaka merilom. opredeljenim v Uredbi in strokovno mnenje posameznega direktorata.
 4. Komisija pri svojem odločanju o obstoju interesa na področju gospodarstva za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje upoštevaPravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (Uradni list RS, št. 50/12) in strokovno mnenje posameznega direktorata.
 5. Komisija pri svojem odločanju o obstoju interesa na področju gospodarstva za predčasno pridobitev dovoljenja za združitev družine po prvem odstavku 47. člena ZTuj-2 upošteva vlogo gospodarskega subjekta, kjer je prosilec zaposlen in je v vlogi pojasnjeno delo in naloge prosilca ter navedeni družinski člani, ki se s prosilcem združujejo, in mnenje direktorata.
 6. Komisija pri svojem odločanju o obstoju gospodarskega interesa za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji po šestem odstavku 37. a člena ZTuj-2 upošteva vlogo gospodarskega subjekta (delodajalca), kjer je prosilec zaposlen, in je v vlogi natančneje obrazloženo delo in naloge prosilca ter so priložena dokazila o zaposlitvi oz. opravljanju dela, ter mnenje direktorata.

 

V primeru izredne naturalizacije (točka 1)vlagatelj postopek začne pri Ministrstvu za notranje zadeve: DRŽAVLJANSTVO RS – izredna naturalizacija

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/drzavljanstvo/

Mnenje glede obstoja gospodarskega interesa zato MGRT pripravi na zaprosilo Ministrstva za notranje zadeve in ga posreduje navedenemu ministrstvu.

 

V ostalih navedenih primerih (točka 2 do 6)prosilec oziroma gospodarski subjekt, ki je z njim povezan, vlogo za izdajo mnenja glede obstoja gospodarskega interesa RS vloži pri MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, ali posreduje po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt(at)gov.si.  MGRT nato izda mnenje glede obstoja gospodarskega interesa (pozitivno ali negativno) in ga posreduje vlagatelju. Navedeno mnenje predstavlja eno od dokazil, ki jih mora prosilec priložiti vlogi za ureditev statusa prebivanja pri upravni enoti oz. pri drugih organih.

 

Vloga za izdajo mnenja MGRT glede obstoja gospodarskega interesa se pripravi v slovenskem jeziku, v obliki dopisa, z daljšo obrazložitvijo, v čem se kaže prispevek k gospodarskemu razvoju Republike Slovenije. Vlagatelj vlogi priloži pisna dokazila, ki gospodarski prispevek izkazujejo: priporočila, potrdila, poslovne načrte, mnenja, dokazila o pogodbenih razmerjih in druge listine, za katere prosilec ocenjuje, da izkazujejo njegov doprinos k gospodarskemu razvoju Republike Slovenije. Prosilec mora priložiti tudi dokazilo o svoji identiteti (kopija potnega lista), življenjepis in druga predpisana dokazila glede na status, ki ga želi urediti, v skladu z predhodno navedenimi predpisi.

 

 

Več informacij glede ureditve statusov prebivanja v Republiki Sloveniji:

Informacije za tujce

http://www.mzz.gov.si/si/vstop_in_prebivanje/si/vstop_in_prebivanje/

Tujci v Sloveniji | Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/drzavljanstvo/