JAVNI RAZPISI

SMER+ Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014
Datum objave: 01.02.2013
Rok za prejem ponudb: 12.03.2013
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba: Tanja Bakan Rožič     Dodatne informacije so dosegljive prek elektronske pošte: smer.mgrt(at)gov.si.  
Razpisna dokumentacija:

Opozorjeni smo bili na nekatere nedoslednosti med javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Zato objavljamo popravljena dokumenta

SMER_razpisna dokumentacija_pop13022013.doc (popravek datuma v točki 10, črtana priloga k obrazcu 3  v točkah 5 in 11) in

SMER_OBRAZEC3_pop13022013.doc.

Popravki so vidni v načinu »sledi spremembam«.

  SMER+_javni_razpis_1-2-2013   SMER+_obrazec1   SMER+_obrazec2   SMER+_obrazec4   SMER+_vzorec pogodbe   SMER+_priloga1   Objavljamo popravljeno datoteko SMER+_PRILOGA2_pop.xls, v kateri so v zavihku "stroški amortizacije" črtani podatki o materialnih stroških.   SMER+_priloga2-pop.   SMER+-šifrant tehnoloških področij_priloga3   SMER+_šifrant tržnih področij_priloga4   SMER+_KLAS._področja zn. in tehn._priloga5   SMER+_KLAS.družbenoekonomskih ciljev_priloga6   SMER+_DV NA ZAP.-priloga7   SMER+_ocenjevalna merila   Smer+_zahtevek za vračilo    
Razpisano sredstev: 4.550.000,00 EUR v letu 2013 in 5.820.000,00 EUR v letu 2014
Drugi podatki:

Pojasnilo glede dodatnega odstotka financiranja je objavljeno tukaj Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost  in dodano vrednost svojih izdelkov, ki za podjetje pomeni tehnološki preskok in dvig dodane vrednosti svojih izdelkov oziroma storitev in tako okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih, zagotavljajo trajnostni razvoj, višjo dodano vrednost in dobičke.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti oddana  najkasneje do 12. 3. 2013,  in sicer na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga za javni razpis SMER+« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

 

Vprašanja in odgovori

V zvezi z Javnim razpisom za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 – SMER+ smo prejeli različna vprašanja.

V prilogi objavljamo:

- odgovore na vsa vprašanja, ki so bila poslana po elektronski pošti do 13. 2. 2013.

- 21. 2. 2013

- 6. 3. 2013

Vprašanja so prepisana neposredno iz elektronske pošte, popravljene so le očitne tipkarske napake.

Zaradi zagotovitve enakopravne obravnave vseh zainteresiranih prijaviteljev, individualnih odgovorov ne pošiljamo, prav tako ne dajemo informacij po telefonu.
 

Pojasnilo glede dodatnega odstotka financiranja je objavljeno tukaj

Zaradi velikega števila vprašanj in različnih razlag 4. točke razpisne dokumentacije, podajamo še podrobnejše pojasnilo glede povišanja odstotka sofinanciranja in uveljavljanja upravičenih stroškov.


Informativni dan

Pred iztekom roka za prijavo (12. 3. 2013) bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so jih izpostavili potencialni prijavitelji.
Informativni dan bo potekal 27. 2. 2013 od 13. ure dalje v prostorih (dvorana A) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1504, Ljubljana.

Dobitniki sredstev po razpisu SMER+

Nazaj