Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Zdravko Počivalšek - minister

Datum prve objave kataloga: 11. 1. 2005

Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/

Druge oblike kataloga:tiskana oblika, elektronska oblika (PDF format)

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

 

Delo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poteka na naslednjih področjih:

 

 2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA,

 

Organigram

 

Seznam notranjih organizacijskih enot Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

 

DIREKTORATI

Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Jernej Tovšak, v.d. generalnega direktorja
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 23
E: gp.mgrt(at)gov.si
 
Direktorat za notranji trg
Franc Stanonik, v.d. generalnega direktorja
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 64

E:gp.mgrt(at)gov.si
 
Direktorat za turizem
Renata Martinčič,
v. d. generalne direktorice
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 21
E:gp.mgrt(at)gov.si

 

Direktorat za regionalni razvoj

Marko Drofenik, generalni direktor

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 34 44

E:gp.mgrt(at)gov.si

 

Direktorat za lesarstvo
Jože Prikeržnik,
generalni direktor
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T:01 400 35 21
E:gp.mgrt(at)gov.si

 

 

GENERALNI SEKRETARIAT

Žarko Bogunovič, generalni sekretar

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 84

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Finančna služba

Mag. Vesko Andrić, vodja službe

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 74

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Pravna služba

Mag. Karla Pinter, vodja službe

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 35

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Kadrovska služba

-, vodja službe

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 32 61

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Služba za splošne zadeve in informatiko

Mag. Adam Rus, vodja službe

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 84

E: podpora.mg(at)gov.si

 

Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve

Dr. Peter Vrtačnik, vodja službe

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 66

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

 

KABINET MINISTRA:

- – vodja Kabineta ministra

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 35 12

E: gp.mgrt(at)gov.si

 

 

SLUŽBE:

Služba za odnose z javnostmi 

Karin Jurman
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 
T: 01 400 33 41

E: soj.mgrt(at)gov.si in danaja.kek(at)gov.si

 

Notranjerevizijska služba

Darja Trček, vodja službe
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 36 16
E: gp.mgrt(at)gov.si

 

Služba za razvojna sredstva
Karin Žvokelj Jazbinšek,
vodja službe po pooblastilu ministra:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 34 08
E: gp.mgrt@gov.si

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
-,
vodja službe po pooblastilu ministra
Kabinet ministra
T: 01 400 32 54
E: gp.mgrt(at)gov.si

 

 

Služba za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA)
dr. Sabina Koleša,
vodja službe
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 23

E:gp.mgrt(at)gov.si

 

2.b SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

 

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo delujejo organi v sestavi:

 

Tržni inšpektorat RS

Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01/280 87 02, F: 01/280 87 40

internet:http://www.ti.gov.si/

E:tirs.info(at)gov.si, predstojnik.tirs(at)gov.si

 

Urad RS za intelektualno lastnino

Dr. Vojko Toman, v. d. direktorja

Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

T: 01/620 31 00, F: 01/620 31 11

internet:www.uil-sipo.si

E:sipo(at)uil-sipo.si

 

Urad RS za meroslovje
dr. Samo Kopač, direktor
Tkalska ulica 15, 3000 Celje
T: 03/428 07 50, F: 03/428 07 60
internet: www.mirs.gov.si
E: gp.mirs(at)gov.si

 

in izvajalske institucije.

 

2.c URADNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 

1. za delovno področje Generalnega sekretariata in Kabineta ministra

 • koordinatorka Darja Ulčar, višja svetovalka, T: 01/400 35 75, darja.ulcar(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • koordinator namestnik Valentin Orešek, svetovalec, T: 01/400 3764, valentin.oresek(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

2. za delovno področje Direktorata za turizem

 • Darja Škufca Adlešič, sekretarka, T: 01/400 32 41, darja.skufca-adlesic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana
 • namestnica Nataša Pance, podsekretarka, T: 01/400 32 31, natasa.pance(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

3. za delovno področje Direktorata za notranji trg

·        Mojca Mihelčič, podsekretarka: T: 01/400 36 57, mojca.mihelcic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

·        namestnica Katja Gregorčič Belšak, višja svetovalka, T: 02/ 400 31 44, katja.gregorcic-belsak(at)gov.si, Trubarjeva 11, Maribor  

 

4. za delovno področje Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo

·        namestnica Jelena Bjegović, višja svetovalka, T: 02/400 31 21, jelena.bjegovic(at)gov.si, Trubarjeva 11, Maribor

 

5. za delovno področje Direktorata za regionalni razvoj

·        Majda Vidic Karo, sekretarka, T: 01/400 34 45, majda.karo(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

·        namestnica Kristina Pavlovič, sekretarka, T: 01/400 34 64, kristina.pavlovic(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

6. za delovno področje Direktorata za lesarstvo

·       Sebastijan Milovanovič Jarh, višji svetovalec, T: 01/400 34 60, sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

7. za delovno področje Tajnih podatkov

·        Lucija Brglez, višja svetovalka, T: 01/ 400 35 48, lucija.brglez(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

·        namestnik dr. Peter Vrtačnik, sekretar, T: 01/ 400 36 66, peter.vrtacnik(at)gov.si, Kotnikova 5, Ljubljana

 

2.d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV ES Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi :

1.      PIS - Pravno informacijski sistem

2.      Uradni list Republike Slovenije

 

Predpisi in predlogi predpisov MGRT:

·        Zakonodaja in dokumenti | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Predpisi EU:

·        EUR-Lex

 

2.f SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

 

2.g SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

Vrste postopkov, ki jih vodi MGRT:

 • Postopki o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju gospodarstva
 • Postopki o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
 • Postopki o določitvi organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti ter dovoljenj in drugih odločb v zvezi z organi za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
 • Postopki izdaje sklepov o dodelitvi tri črkovne kode proizvajalcem rekreacijskih plovil v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah na proizvode o ugotavljanju skladnosti in v zvezi s Pravilnikom o plovilih za rekreacijo
 • Postopki v zvezi z vpisom in izbrisom v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
 • Postopki v zvezi s pridobitvijo, odvzemom ali podaljšanjem dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
 • Postopki v zvezi z vpisom in izbrisom potrošniških organizacij v register potrošniških organizacij
 • Postopki izdaje dovoljenj za izvajanje pogrebne dejavnosti
 • Postopki izdaje dovoljenj in potrdil za blago z dvojno rabo, za katera je na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih uvede ali izvaja RS, pristojno MGRT
 • Postopki izdaje dovoljenj za izvoz/uvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, za katera je pristojno MGRT
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja meroslovja (Inšpektorat za meroslovje RS)
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja Agencije RS za javnopravne evidence in storitve kot upravljavca Poslovnega registra Slovenije
 • Postopki na drugi stopnji s področja tržne inšpekcije
 • Postopki na drugi stopnji v zadevah s področja denacionalizacije podjetij

 

2.(h,i) SEZNAM JAVNIH EVIDENC IN DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

Seznam

 

 

Povezava do evidenc MGRT na Portal OPSI

 

 

2.j  NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

 

 

3.        Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/ ob vsakem času


Dostop do informacij v fizični obliki v prostorih ministrstva na Kotnikovi 5, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9.00 do 15.30 (v petek do 14.30). Pisno zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na naslov ministrstva.


Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.

 

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.


Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Stroški se zaračunajo v skladu s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko zahteva vnaprejšen polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

4.       Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

-         informacije v zvezi z izvajanjem javnih razpisov

-         vpogledi v  razpisne dokumentacije