Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je kot organ javnega sektorja zavezanec za posredovanje informacij, s katerimi razpolaga.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga predpisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15).

Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno.

Zahteva mora vsebovati:

•           navedbo organa, ki se mu zahteva pošilja,

•           osebno ime, firmo prosilca ali ime pravne osebe,

•           navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,

•           naslov prosilca oz. njegovega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca,

•           opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti,

•           določiti mora, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).

 

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

 

Postopek vodijo uradne osebe pooblaščene za dostop do informacij javnega značaja (navedene v Katalogu MGRT).

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi uradni zaznamek. Če zahtevo deloma ali v celoti zavrne, organ o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Zoper takšno odločbo in tudi zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list RS, št. 24/16) določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

 

Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 

Obrazec za vložitev zahteve za dostop do informacij javnega značaja

 

Nosilec področja MJU