Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJI IN NALOGE MINISTRSTVA

Vizija

 

Vizija ministrstva za naslednja obdobja je podpora nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in ofenzivno spreminjanje strukture slovenskega gospodarstva v strukturo, čim bolj prilagojeno zahtevam globalne ekonomije.

 

 

Naloge

 

Ministrstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:

-na področju internacionalizacije, podjetništva in tehnologije pripravlja in izvaja politiko spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, ter izvaja in razvija nove ukrepe vezane na ta področja, pripravlja politiko in izvaja ukrepe za promocijo podjetništva, razvoj malih in srednje velikih podjetij ter spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti;
-na področju turizma pripravlja in izvaja strategijo in politiko spodbujanja turizma ter pripravlja predpise s področja turizma in gostinstva;
-na področju notranjega trga pripravlja in izvaja evropsko in nacionalno politiko s področja enotnega trga blaga in storitev, tehnične zakonodaje ter nacionalne infrastrukture kakovosti (akreditacija, meroslovje in standardizacija), gospodarskega prava, pomoči in prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah, poštnih storitev, varstva potrošnikov, intelektualne lastnine in konkurence, trgovinske politike, pokopališko-pogrebne dejavnosti in prikritih vojnih grobiščih, kontrole cen in trgovinske dejavnosti;
-na področju regionalnega razvoja z vizijo udejanjanja regionalizma, v danih pogojih, uresničuje zastavljene strateške cilje zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in oblikuje regionalno politiko Vlade Republike Slovenije. V tem okviru gre za spodbujanje trajnostnega razvoja vseh regij (razvojnih in kohezijskih) v najširšem pomenu, ki aktivira potenciale v slovenskih regijah in ukrepov endogene regionalne politike, s poudarkom na instrumentih regionalne politike v obmejnih problemskih območjih in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo;
-na področju lesarstva zagotoviti učinkovito podporno okolje in spodbude za pripravo podjetij iz gozdno–lesne verige za poslovanje na tujih trgih.

Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka so organizirani naslednji direktorati:

  • Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
  • Direktorat za turizem
  • Direktorat za notranji trg
  • Direktorat za regionalni razvoj
  • Direktorat za lesarstvo.

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih:

intelektualne lastnine,

tržne inšpekcije in

meroslovja.