Skoči na vsebino

CILJI IN NALOGE MINISTRSTVA

Vizija

 

Vizija ministrstva za naslednja obdobja je podpora nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in ofenzivno spreminjanje strukture slovenskega gospodarstva v strukturo, čim bolj prilagojeno zahtevam globalne ekonomije.

 

 

Naloge

 

Ministrstvo gospodarski razvoj in tehnologijo opravlja naloge na naslednjih področjih:
- na področju podjetništva, konkurenčnosti in tehnologijie pripravlja politiko in izvaja ukrepe za promocijo podjetništva, razvoja malih in srednje velikih podjetij ter spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti;

- na področju turizma pripravlja in izvaja strategijo in politiko spodbujanja turizma ter pripravlja predpise s področja turizma in gostinstva, na področju internacionalizacije pa vodi in koordinira zadeve s področja skupne trgovinske politike in mednarodnih organizacij, kreira politike spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter pripravlja in izvaja druge politike ter ukrepe s področja internacionalizacije, tujih investicij, mednarodnih organizacij in trgovinske politike,
- na področju notranjega trga pripravlja in izvaja evropsko in nacionalno politiko  ter zakonodajo s področja prostega pretoka blaga in storitev, nacionalne tehnične infrastrukture kakovosti (akreditacija, meroslovje, standardizacija), prava družb, varstva potrošnikov, intelektualne lastnine in konkurence, preskrbljenosti trga in blagovnih rezerv, kontrole cen in trgovinske dejavnosti in pošte;

- na področju regionalnega razvoja z vizijo udejanjanja regionalizma, v danih pogojih, uresničuje zastavljene strateške cilje in oblikuje regionalno politiko Vlade Republike Sloveije; poleg tega gre za spodbujanje trajnostnega razvoja v najširšem pomenu, ki aktivira potenciale v slovenskih regijah, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij, ter spodbujanje regionalnega razvoja obmejnih območij in poglabljanje čezmejnega sodelovanja v okviru programo Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

 

direktorat za notranji trg,

direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,

direktorat za turizem in internacionalizacijo,

direktorat za regionalni razvoj,

• direktorat za lesarstvo.

 

 

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih:

intelektualne lastnine,

tržne inšpekcije in

meroslovja.