Skoči na vsebino

NOVICA

17. 4. 2014

8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v jutri, 18. 4. 2014, v Uradnem listu RS objavilo 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Za projekte, ki jih bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, bo na voljo 31.005.344,61 evrov. Sredstva se bodo dodelila za leti 2014 in 2015.

Za sredstva javnega poziva lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določijo tudi:

-        regionalne razvojne agencije in

-        javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter

-        koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.

 

Upravičene vrste operacij po tem javnem pozivu bodo: investicijske, neinvesticijske ter kombinirane (brez investicijskih stroškov) operacije.

MGRT bo nepovratna sredstva dodelilo za sofinanciranje projektov, ki so vključeni v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in so potrjeni s strani svetov regij. Upravičeni bodo naslednji nameni:

  1. 1.      ekonomska in izobraževalna infrastruktura,

  2. prometna infrastruktura,
  3. okoljska infrastruktura,
  4. razvoj urbanih naselij,
  5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
  6. socialna infrastruktura.

Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu bo od 5 .5. 2014 do vključno 15 .5. 2014 (velja žig - nalepka priporočene poštne pošiljke do vključno dne 15. 5. 2014 do vključno 23.59 ure). Vloge, ki bodo oddane predčasno ali bodo zamudile rok za predložitev vlog, bodo s sklepom zavržene.

 

Odpiranje in formalni pregled vlog, ki bodo prispele na MGRT, bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema vlog.

MGRT bo po vsakem formalnem pregledu vlog sestavil časovno listo formalno popolnih vlog. Časovna lista formalno popolnih vlog bo sestavljena po vrstnem redu od najprej oddane formalno popolne vloge in naprej po časovni vrsti oddaje formalno popolne vloge (od prej do kasneje oddane formalno popolne vloge). Na časovno listo formalno popolnih vlog se bodo tako formalno popolne vloge razvrščale po letu, dnevu, uri in minuti oddaje vloge (dokazilo: poštna nalepka oddane priporočene pošiljke na ovojnici vloge ali priložena kopija računa drugega izvajalca poštnih storitev). Vloge, ki bodo pozvane k formalni dopolnitvi, se bodo na časovno listo formalno popolnih vlog uvrstile glede na poštni žig ali kopijo enako računu (datum, ura in minuta) oddaje formalne dopolnitve, ob pogoju, da bo po dopolnitvi vloga formalno popolna.

Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev za ta javni poziv.

 

Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do 30.10.2014, za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2015, pa bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje do 30. 9. 2015. Prenos sofinancerskih sredstev in/ali podaljšanje roka zaključka operacije (dokončanja del) v leto 2016 in kasnejša leta ne bo mogoč.

 

Dokumentacija javnega poziva bo jutri, 18. 4. 2014, na voljo tudi na spletni strani MGRT v rubriki Kako do sredstev – Javni razpisi.

 

Če bodo razpoložljiva sredstva v okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« ostajala nerazporejena in v kolikor bo to dopuščal Proračun RS za leto 2015, bo MGRT predvidoma jeseni 2014 v Uradnem listu RS objavil spremembo tega javnega poziva in določil novo okvirno višino nepovratnih sredstev. Rok za predložitev vlog za sofinanciranje operacij po tem spremenjenem javnem pozivu bo objavljen v spremembi javnega poziva.