Skoči na vsebino

NOVICA

Objava javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.2.2019 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Vrednost javnega razpisa znaša 105.000,00 evrov.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju okoljskega/ekološkega managementa in okoljskih/ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. 

Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. 


PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU - EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.


UPRAVIČENCI
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI BO NA RAZPOLAGO
Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 105.000,00 evrov. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV
Obdobje upravičenosti stroškov se je pričelo s 1. 1. 2018 in se konča 15. 10. 2019.


UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni so naslednji stroški:
a)    svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka, 
b)    stroški informiranja in komuniciranja turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve, 
c)    stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.


VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt in znak.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena tudi na spletni strani MGRT.