Skoči na vsebino

NOVICA

Sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture 2017 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 7. 2017 v Uradnem listu RS št. 38/17 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018. Skrajni rok za oddajo vlog je bil 8. 9. 2017. Razpisana so bila sredstva za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, v skupni višini 15.000.000,00 EUR, od tega 10.500.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 4.500.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo. Upravičenci so bili občine.

Na javni razpis je pravočasno prispelo 19 vlog, od tega iz vzhodne kohezijske regije 15 in iz zahodne kohezijske regije 4. Vse formalno in vsebinsko ustrezne vloge so bile ocenjene v skladu s postopki in merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji.

 

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa je po zaključila postopke in  ministru Zdravku Počivalšku podala informacije o rezultatih predmetnega javnega razpisa. Prav tako je pripravila sklepe, katere je minister podpisal proti koncu prejšnjega tedna. Upravičencem bodo v naslednjih dneh v podpis poslane tudi pogodbe.

 

Sredstva so bila odobrena 15 vlogam, v skupni višini 11.014.300,35 EUR.

 

Štiri odobrene vloge so iz zahodne kohezijske regije, skupni znesek odobrenih sredstev je 1.711.553,69 EUR. Ostalih 11 je iz vzhodne kohezijske regije, zanje je bilo dodeljenih skupno 9.302.746,66 EUR. Najvišji dodeljeni znesek znaša 1.552.782,54 EUR, najnižji pa 231.979,00 EUR. Upravičencem se sofinancira največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek morajo zagotoviti iz lastnih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca leta 2018.

 

Ekonomsko – poslovna infrastruktura, s katero občine opremljajo ekonomsko – poslovne cone, je osnovni pogoj za pričetek delovanja teh con, saj brez ustrezne infrastrukture podjetja v coni ne morejo zgraditi svojih poslovnih prostorov in objektov. Posledično v občine ne prihajajo nova MSP, ki v območje prinašajo nova delovna mesta in podjetjem omogočajo razvoj in rast. V okviru javnega razpisa je bila podprta dograditev, razširitev ali ureditev ekonomsko – poslovnih con z infrastrukturo, ki je za njeno delovanje potrebna. Upravičena je bila prometna, energetska, komunalna infrastruktura in infrastruktura za telekomunikacije.

 

Podoben razpis je bil objavljen že v letu 2016. Pogoj za podpis pogodbe je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki pa ga vsi prijavitelji niso uspeli pridobiti, zato sredstev niso pridobili. Ker se je na terenu pokazal interes in potreba po ponovitvi razpisa, saj so občine ustrezno pripravile projekte / vloge, je ministrstvo v letu 2017 razpis ponovilo.