Skoči na vsebino

NOVICA

Zadružni modeli za prekarne delavce

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo objavili Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«, katerega namen je oblikovati zadružni poslovi model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost. V ta namen je razpisanih nekaj več kot 195.000 evrov sredstev. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Z razpisom želimo podpreti dve operaciji, in sicer eno iz vsake kohezijske regije. Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost ter izboljšal dostop do trga oz. dodatnih prihodkov. Želimo si, da bi se s pomočjo zadružnega poslovnega modela za te delavce zmanjšale tudi administrativne ovire pri poslovanju na eni strani, na drugi strani pa si pričakujemo večjo socialno vključenost teh delavcev preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug. Zadružni modeli lahko hkrati predstavljajo inovativne rešitve za obravnavo specifičnih potreb posameznikov. 


Do sredstev bodo upravičena transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelji iz Slovenije. Slovenski prijavitelji morajo biti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju socialne ekonomije in se povežejo  s partnerji iz držav članic EU, izbranimi iz seznama dostopnega na spletni strani ec.europa.eu. Ciljna skupina javnega razpisa so seveda prekarni delavci.    


Prijavitelji bodo lahko uveljavljali stroške plač, storitev zunanjih izvajalcev, nakupa opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, informiranja in komuniciranja ter posredne stroške. Operacije ne predstavljajo državne pomoči. 


Prijave na razpis so možne do 4. decembra 2017, več informacij in razpisno dokumentacijo pa dobite na zavihku Kako do sredstev - objavljeni razpisi