Skoči na vsebino

NOVICA

Delavnica na temo degradiranih območij v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS sofinancirata raziskovalni projekt z naslovom »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij (v nadaljevanju: DO), izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«. Vodja raziskovalnega projekta je dr. Barbara Lampič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, soizvajalca pa sta še Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetski inštitut Slovenije.

Prvi del projekta je bil usmerjen v postavitev metodologije, drugi del je bil povezan s časovno in delovno zahtevnim terenskim delom raziskave - pilotnim popisom DO na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, območju izvajanja pomurskega zakona in območju izvajanja zakona o TNP. Zaradi večje uporabnosti rezultatov projekta je bil pilotni popis DO razširjen na sedem statističnih regij, v katera segajo navedena območja razpisa (Gorenjska, Goriška, Pomurska, Podravska, JV Slovenija, Zasavska, Posavska in tri občine iz Koroške regije - Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju). Izvajalec je obiskal vse občine izbranih regij. Skupaj je bilo popisanih 450 DO v skupni površini skoraj 1.700 ha. Vzporedno so potekale zahtevne aktivnosti vzpostavitve evidence DO in izdelava aplikacije za vodenje evidence DO. Tretji, tudi zelo pomemben del raziskovalnega projekta, ki trenutno poteka, je usmerjen v pripravo ustreznih ukrepov za reaktivacijo DO. V okviru ukrepov za reaktivacijo DO so ključni številni ukrepi, ki se morajo vsebinsko in organizacijsko dopolnjevati zaradi vzpostavitve učinkovitih in povezanih ukrepov za sanacijo DO.

12. aprila 2017 bo na MGRT potekala delavnica z regionalnimi razvojnimi agencijami (v nadaljevanju: RRA). Delavnica je namenjena predstavitvi dosedanjih rezultatov raziskovalnega projekta in pogovoru o možnih korakih za srednjeročno in dolgoročno reševanje problematike DO ter vlogI RRA-jev pri tem. Skupno srečanje RRA z naročnikom (MGRT) in izvajalci projekta bo služilo tudi pripravam na regionalne delavnice, ki bodo potekale v maju in juniju 2017. Na delavnicah bodo izvajalci v vsaki od pilotnih regij predstavili vzpostavljeno evidenco DO, analize značilnosti DO na regionalni ravni, izpostavili specifične probleme ter nabor ukrepov za sanacijo in reaktivacijo DO. Predstavljen bo tudi predlog vzdrževanja in ažuriranja evidence DO.

Rezultati raziskovalnega projekta bodo, ob ustrezni komunikaciji s strokovno javnostjo, ključni pri iskanju ustreznih in slovenskim razmeram prilagojenih rešitev za trajnostno upravljanje z naravnimi viri (prostorom).

 

Program delavnice.