Skoči na vsebino

NOVICA

Vpis v register nastanitvenih obratov

Državni zbor Republike Slovenije je dne 14. 7. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu in novi Zakon o prijavi prebivališča. Zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 52/16 dne 29. 7. 2016 in predstavljata pravno podlago za izvedbo projekta poenostavitve poročanja v zvezi z nastanitveno dejavnostjo v turizmu (e- poročanje).

S spremembami in dopolnitvami Zakona o gostinstvu (v nadaljevanju: zakon) je podana pravna podlaga za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), ki ga bo vzpostavila in upravljala Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali i nastanitvene obrate v roku, ki ga določa zakon, vpisati v register. Z vpisom v register bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko številko. S tem bodo prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih. Register bo javen, podatki iz registra pa brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

 

Kot izvedbeni akt zakona je minister, pristojen za gostinstvo, sprejel Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16;v nadaljevanju: pravilnik). Ta določa vzpostavitev in upravljanje registra, podrobneje opredeljuje podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra. Pravilnik stopi v veljavo 1. decembra 2016.

 

Zakon določa, da AJPES vzpostavi register v enem letu po uveljavitvi pravilnika, torej do 1. decembra 2017. S tem datumom začne teči zakonsko določen trimesečni rok, v katerem morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti predlagati vpise nastanitvenih  obratov v register.

 

Naslednji mesec po vpisu nastanitvenega obrata v register začnejo izvajalci nastanitvene dejavnosti poročati podatke iz knjige gostov prek spletne aplikacije AJPES. Več informacij o poročanju je na spletni strani Policije.