Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma v javni obravnavi

Ljubljana, 30. december 2016 – Danes je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Ključne novosti predloga zakona so:

Izjeme od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov

 

Za  turistične pakete, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja (izlete) ter turistične pakete, ki so ponujeni ali občasno izvedeni na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potnikov, se ne bo uporabljalo določbe poglavja, ki bo urejalo pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov. S tem je podana rešitev za zaplete, do katerih je prihajalo v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podrobnih izletov zaradi ne dovolj jasne opredelitve turističnega aranžmaja v zakonu.

 

Dvig turistične takse

 

Dvig turistične takse je nujen, saj je le tako mogoče zagotovi dodatna sredstva za spodbujanje razvoja turizma, tako na državni, kot občinski ravni, kar je nujno za doseganje začrtanih razvojnih ciljev. Najvišji možni znesek turistične takse se bo iz 1,265 eura zvišal na 2 eura oziroma 2,5 eura (znesek je lahko tudi nižji ali enak sedanemu, odvisno od odločitve občine). Turistična taksa se bo še naprej določala v točkah. Po tem predlogu bo nova vrednost točke znašala 0,25 eura. Višino turistične takse bo občina lahko določila v razponu od 2 do 8 točk, v občinah, na območju katerih je bilo v preteklem letu  v nastanitvenih obratih zabeleženo vsaj 750.000 prenočitev (v letu 2015 sta bili taki občini dve in sicer Piran in Ljubljana) pa v razponu od 2 do 10 točk.

 

Turistična taksa se bo obračunala v enotnem skupnem znesku, nato pa se bo delila na del, ki bo prihodek občine in na del, ki bo prihodek Slovenske turistične organizacije in bo namenjen načrtovanju in izvajanju trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih.

 

Del turistične takse, ki bo prihodek Slovenske turistične organizacije, bo nespremenljiv in bo znašal 0,5 eura. Predstavljal bo stabilen sistemski vir za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih. Za ohranitev konkurenčnega položaja slovenskega turizma na teh trgih je povišanje teh sredstev nujno. Gre za edino možno rešitev, ki ne bo dodatno obremenila gospodarstvo.

Spremenjen način zaračunavanja turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj ter plovil v turističnih privezih

 

Gre za pomembno izboljšavo. S to spremembo odpravljamo dolgo sporno plačilo takse, ki je bilo vezano na lastništvo objekta in je vplivalo na lastnike vikendov v turističnih občinah, turistične takse pa sploh ni bilo mogoče plačati po dejanskih prenočitvah.

 

Takso bo po novem mogoče plačati v pavšalnem letnem znesku, ki ga bo plačal lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ali pa po dejanskem številu nočitev, o čemer se bo odločil lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, ki bo moral svojo odločitev sporočiti pristojnemu občinskemu organu. Način plačevanja bo podrobneje določila občina v svojem predpisu.

 

Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev
 
Ohranjamo obveznost pridobivanja licenc za organizatorje potovanj in turistične agente. Pogoji za organizatorje potovanj in turistične agente, z izjemo zahteve za zavarovanje v primeru insolventnosti, pa so zelo poenostavljeni oziroma opuščeni. Gre za odpravo administrativnih bremen in poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti.

 

Tak predlog sledi sprejetim usmeritvam Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen, skrbi za mala podjetja, med katera spadajo večinoma tudi mnogi organizatorji potovanj in turistični agenti ter sledi načelom evropske direktive.

 

Deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec

 

Oba poklica bosta deregulirana. Sledimo usmeritvi Vlade RS, da se zmanjša število regulirnih dejavnosti in poklicev, tudi na področju turizma. To narekuje zmanjšanje njihovega števila tako, da se regulirani poklici ohranijo le v primerih, ko za to obstajajo še posebej utemeljeni razlogi, kot so predvsem učinek na javno zdravje, varnost in okolje. V to skupino je poklice turistični vodnik, turistični spremljevalec oziroma vodja poti težko uvrstiti. Med državami Evropske unije kar 18 držav ne regulira tega poklica. Med argumente za deregulacijo lahko uvrstimo tudi sodobne trende na področju turizma. Kot so pokazale aktualne raziskave, se je sodobni turist spremenil. Turisti danes ne uporabljajo več posrednikov, klasično turistično vodenje vse bolj nadomeščajo sodobna digitalna orodja oziroma aplikacije, kar poklic turističnega vodnika  postavlja v povsem nov položaj.

 

Prepričani smo, da bodo turistični vodniki, ki svoje delo dobro opravljajo, to lahko počeli še naprej. Povpraševanje s tem ne bo zamrlo, le država področja ne bo več urejala. Turistični vodniki bodo še vedno lahko vodili doma in v drugih državah (ob dokazilu izkušenj), dobrodošla bodo potekala tudi izobraževanja s področja turističnega vodenja.

 

Organizator potovanja bo moral pri vsaki izvedbi turističnega paketa doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti osebo, ki udeležence spremlja po vnaprej določenem programu ter zanje opravlja organizacijske in tehnične storitve ves čas trajanja turističnega aranžmaja (vodja poti). Kar zadeva kakovosti vodenja so izkušnje držav, ki so deregulirale ta poklic, pokazale, da deregulacija ni imela vpliva na kakovost storitev. Organizatorji potovanj namreč, ne zaradi administrativne zapovedi, temveč zaradi lastnih poslovnih interesov, poskrbijo za kakovost vodenja oziroma usposobljene turistične vodnike. 

 

Osnutek predloga bo v javni obravnavi 40 dni.

 

Objavljen je tukaj.