Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o procesu priprave dogovorov za razvoj regij

Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.

MGRT je novembra 2015 objavilo povabilo razvojnim svetom regij (tripartitni organ: občine, gospodarstvo, NVO) za pripravo dogovorov. Regije so projektne predloge posredovale v predpisanem roku, do 15. 12. 2015. Skupna ocenjena višina predlaganih projektnih predlogov regij znaša 3,1 milijarde EUR, od tega pričakovano financiranje iz EU sredstev 2,1 milijarde EUR (gre za projekte iz prednostnih naložb poziva regijam kot tudi drugih prednostnih naložb OP).
V okviru novega pristopa k regionalni politiki v programskem obdobju 2014–2020 so bila resorna ministrstva že vključena v pripravo mnenj na osnutke regionalnih razvojnih programov 2014-2020 (RRP) in proces priprave dogovorov za razvoj regij, saj mora biti RRP, skladno s predpisi s področja regionalnega razvoja, usklajen tudi z razvojnimi politikami ministrstev. Na tej podlagi je MGRT 14.1.2016 posredovalo na relevantne resorje v pregled in mnenje prvi paket projektnih predlogov iz osnutkov dogovorov za razvoj regij (po trije regijski na vsako regijo). Nato je MGRT 29.1.2016 posredoval na resorje v pregled in mnenje še drugi paket projektnih predlogov iz osnutkov dogovorov za razvoj regij (s preostalimi regijskimi, sektorskimi in medsektorskimi projekti). Informacije o posredovanih gradivih prvega in drugega paketa je MGRT posredoval tudi na razvojne regije. V svojih odzivih se v tej fazi nobeno ministrstvo ni jasno izreklo o višini finančne podpore za kateregakoli od posredovanih projektov. Podali pa so odzive na poslane projekte glede na politiko ministrstva, ki ga vodijo.
 

MGRT je v februarju 2016 začel s procesom usklajevanj z resorji ob prisotnosti SVRK. V marcu 2016 pa je MGRT pripravilo tudi predlog gradiva za obravnavo na Vladi RS, ki je vključevalo informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij in katerega sprejetje bo podlaga za začetek teritorialnega dialoga med ministrstvi in regijami o možnostih sofinanciranja konkretnih projektov, ki bodo sestavni del dogovora za razvoj regij. Obravnava gradiva je bila na vladi prekinjena. Dogovorjeno je bilo, da MGRT (skupaj s SVRK) organizira sestanke ključnih resorjev na ravni ministrov, da se pospeši proces ugotavljanja možnosti in višine sofinanciranja regijskih projektnih predlogov. Po izvedenih sestankih na ravni ministrov se nadaljujejo usklajevalni sestanki med MGRT, SVRK in ključnimi resorji, v zvezi z določitvijo razpoložljivih sredstev in vsebin iz predlaganih regijskih projektnih predlogov. MGRT je v aprilu 2016 ob prisotnosti SVRK organiziral sestanke s ključnimi resorji.
 

Skupna ocenjena višina sredstev predlaganih projektnih predlogov regij kaže na velik razkorak med tem, kaj pričakujejo regije in potencialnim obsegom sredstev, ki bi jih lahko namenili ključni resorji za sofinanciranje projektov. Trenutno potekajo aktivnosti v smeri, da vsako izmed ključnih ministrstev definira okvirne vsebine in okvirno višino sredstev za sofinanciranje projektov iz dogovorov za razvoj regij. Sledil  bo teritorialni razvojni dialog med državo (ministrstvi) in regijami. Takoj ko bo predlagan terminski razpored razgovorov med ministrstvi in predstavniki regij, bodo predstavniki regij o tem obveščeni."