Skoči na vsebino

POSLOVNO OKOLJE IN ADMINISTRATIVNE OVIRE

Izboljšanje poslovnega okolja in odprava administrativnih ovir

 

Trenutno stanje:
Izboljšanje poslovnega  okolja sodi med prednostne naloge sedanje vlade. Poslovno okolje je pomembno izboljševati z vidika enostavnosti, predvidljivosti in transparentnosti, kar bo povečalo zaupanje vlagateljev in potrošnikov. V zadnjih dveh letih je bil dosežen napredek na nekaterih ključnih področjih, kot sta zmanjšanje administrativnih ovir in sive ekonomije, izboljšana je bila insolvenčna zakonodaja, povečala se je tudi učinkovitost v pravosodju. Leta 2015 sprejeta strategija javne uprave pomeni korak v pravo smer, za izboljšanje učinkovitosti države in njenih institucij pa bo ključno njeno dosledno izvajanje, kar velja tudi za program zmanjševanja administrativnih ovir. Pomembno oviro za poslovanje še naprej predstavljajo predvsem dolgotrajni postopki na več področjih.

 

Ključni ukrepi:
S 1. 6. 2016 je bil uveden tako imenovani MSP-test, ki pomeni presojo učinkov predpisov na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja. Projekt je sicer sestavni del širšega projekta MOPED, ki bo z različnimi aplikacijskimi moduli terjal obvezno objavo delovnih gradiv na portalu e-Demokracija ter omogočal najvišjo mogočo stopnjo neposrednega sodelovanja vse zainteresirane strokovne in laične javnosti pri pripravi predloga normativnega akta. Z MSP-testom je poskrbljeno za sistemsko preprečitev nastanka novih administrativnih bremen, saj se bo tehtal vpliv vseh novonastalih zakonodajnih predlogov na gospodarstvo. Uvedena bo obvezna uporaba ocene učinkov predpisov na gospodarstvo prek vzpostavljene aplikacije, in sicer za vsak zakon v rednem postopku sprejemanja, kasneje pa tudi za ostale pravne predpise. Resorji so zavezani, da posredujejo pripravljeni MSP-test v pregled in soglasje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

V okviru vladnega strateškega projekta 6.3. - VEM za poslovne subjekte bo vzpostavljeno celovito, prijazno, stabilno in povezano podjetniško podporno okolje v okviru »sistema VEM« za potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. . Različne do sedaj kompleksne in razdrobljene informacije za podjetja in podjetništvo bodo tako uporabnikom podane na enem mestu, jasno, razumljivo in transparentno. 

 

Posebna pozornost bo namenjena zmanjšanju administrativnih ovir za gospodarske subjekte v okviru 10. strateškega projekta prenove in izboljšanja regulacije poklicev in dejavnosti, katerega realizacija se bo nadaljevala v okviru Enotne kontaktne točke za poslovne subjekte (EKT). Gre predvsem za poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu, ki bo prednostno potekala na področju storitvenih dejavnosti.

 

Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje (tako imenovani Enotni dokument) na enem mestu nudi ažuren pregled vseh ukrepov, konkreten akcijski načrt za njihovo izvedbo in nadzor nad realizacijo le-teh. Poleg vsebinskih opisov orodje omogoča tudi način za uvedbo pogostejšega seznanjanja javnosti o rokih, izvedenem napredku in aktualno posodabljanje stanja glede realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov. Zbirka se sproti dopolnjuje z novimi ukrepi, hkrati pa je resorjem na voljo orodje, ki jim omogoča sprotno poročanje o realizaciji. Vlada RS trikrat letno sprejema poročilo o izvedbi ukrepov iz Enotnega dokumenta in s tem omogoča deležnikom in zainteresirani javnosti sprotno obveščanje o stanju ukrepov.

 

V letu 2016 bomo vzpostavili rešitev za elektronsko oddajo zahtevka za povračilo nadomestila plače, ki bo zasledovala pozitivne izkušnje uporabnikov iz primera postopkov za prijavo v obvezna socialna zavarovanja, ki se od leta 2016 obvezno elektronsko oddajajo prek portala e-VEM. Poleg številnih koristi, ki jih ta rešitev prinaša, smo naredili tudi oceno prihrankov za podjetja in druge subjekte, ki bodo te postopke uporabljali. Gre za velike prihranke, tako v stroških kot v času, in sicer več kot 800.000 evrov na letni ravni (v primeru oddaje zahtevkov neposredno iz evidenc podatkov pa več kot 1,4 mio EUR na letni ravni) ter več kot 36.000 ur dela zaposlenih.

 

Resorji so zavezani, da vse pravilnike, ki jih izdajajo ministri, pred posredovanjem Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, pošljejo v pregled in soglasje Ministrstvu za javno upravo. V Službi za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost se pregleda na letni ravni približno 500 predpisov z vidika preprečevanja dodatnih administrativnih obremenitev.


V okviru načrtovanega izvajanja projekta STOPbirokraciji bomo sledili smernicam boljše zakonodaje (EU in OECD) in dobrim praksam drugih držav članic. Razvili bomo jasna, pregledna in nedvoumna navodila za razumevanje in izvajanje zakonodaje na enem mestu.

 

Eden izmed pomembnih ciljev zastavljenih tudi v Strategiji javne uprave 2020 je zmanjšanje prenormiranosti oziroma zmanjšanje števila predpisov, in sicer v sodelovanju s Službo vlade za zakonodajo (SVZ), Generalnim sekretariatom vlade (GSV) in vsemi resorji. Število predpisov želimo zmanjšati za 10 % oziroma 1800 glede na trenutno stanje cca 18000 (poudarek na podzakonskih aktih)

 

Vzpostavljena bo enotna državna spletna točka, prek katere bodo lahko državljani, tujci, poslovni subjekti, nevladne organizacije in javna uprava hitro in enostavno dostopali do informacij in postopkov, vezanih na državo. Ciljno stanje je enotno organiziran in brezhibno delujoč državni spletni servis, ki bo omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih informacij o postopkih ter drugih zadevah (npr. državne spodbude) v zvezi z državo. 

 

Vzpostavili smo informacijsko orodje, s katerim želimo povečati pregled stanja in učinkovitejše strateško upravljati na področju upravnih postopkov v državi. Z redno objavo podatkov na spletu bo omogočeno pregledno spremljanje in nadzorovanje dela s strani (zainteresirane) javnosti, konkurenčnost in primerljivost istovrstnega dela med organi, uporabniki pa se lahko na podlagi objavljenega časa za reševanje konkretne zadeve (morebiti zaostankov) odločajo, kje bodo uveljavljali pravico do upravnega dovoljenja, če jih pri tem ne omejujejo pravila krajevne pristojnosti.

 

Portal e-VEM je prerasel v enotno kontaktno točko (e-VEM 2.0) in domačim uporabnikom omogoča vpogled v informacije glede vstopnih priložnosti, vstopnih pogojev. Končni cilj prizadevanj je zagotovitev Enotne poslovne točke (e-VEM 3.0), ki bo poslovnim subjektom zagotavljala prenovljene elektronske postopke za poslovanje z državo, kot tudi podporo splošnim obveznim poročanjem, po načelu »samo enkrat«. Vzpostavljena bo enotna poslovna točka z uporabniku prijaznimi modernimi elektronskimi storitvami, ki poslovnemu subjektu poenostavlja in približuje poslovanje z državo.

 

Povezave
Enotna zbirka ukrepov: http://www.stopbirokraciji.si/enotna-zbirka-ukrepov/
STOP birokraciji: http://www.stopbirokraciji.si/
Poslovnisos.gov.si: http://www.stopbirokraciji.si/oddajte-predlog-komentar/
e-Vem: http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
EUGO: http://eugo.gov.si/

 

Dogodki
 

Razpisi