Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR RRI 2 Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Datum objave: 30.06.2017
Rok za prejem ponudb: 11.05.2018
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/

 

 

 

Razpisna dokumentacija:

Rok za sprejem ponudb:
- oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017 (zaključeno)
- oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
- oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

 

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.
2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR.
3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.

 

 

Vabilo na informativni dan za 2. odpiranje vlog

 

Javni razpis (sprememba 16.3.2018)

 

Razpisna dokumentacija (sprememba 16.3.2018)

 

Sprememba javnega razpisa (16.3.2018)

 

Obrazec - uvodni

 

Obrazec 1 - Prijavni

 

Obrazec 2 - Predstavitev RRI projekta (POPRAVEK 28.8.2017) 

 

Obrazec 3 - Finančni podatki o RRI programu

 

Obrazec 3 - Finančni podatki Excel

 

Obrazec 4 - Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje (POPRAVEK 28.8.2017)

 

Obrazec 5 - Izjava o ustanovitvi podružnice (tuji prijavitelji)

 

Obrazec 6 - Konzorcijska pogodba

 

Obrazec 7 - Vzorec oddaja vloge

 

Obrazec 8a - vzorec pogodbe o sofinanciranju samostojni

 

Obrazec 8b - vzorec pogodbe o sofinanciranju konzorcij

 

Pooblastilo za pridobitev podatkov - FURS

 

 

Razpisano sredstev: Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.

Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/

Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP)  NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa.

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je skladno z mandatom, ki ji ga je podelila Vlada RS, ter določili javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v petek, 7. julija 2017, sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). Ta se uporablja za nadaljnje osredotočenje, konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij, skladno z določili drugega poglavja S4. Tabela služi kot podlaga za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij, povezanih z izvajanjem S4. Za interpretacijo fokusnih področij in tehnologij se uporabljajo tudi Ključne usmeritve SRIP (povzetki akcijskih načrtov), ki so objavljeni na spletni strani SVRK, v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).

V tem smislu  so do  sofinanciranja v  okviru  Javnega razpisa za »Spodbude  za  raziskovalno  razvojne projekte 2« upravičeni  le  tisti  inovativni, raziskovalno razvojni projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, opredeljena v:
1. Tabeli prioritet S4 in
2. Ključnih  usmeritvah  SRIP.

DSDS S4 se je pri obravnavi in potrjevanju akcijskih načrtov (tudi zaradi že objavljenega Javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«) osredotočila predvsem na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen tudi sprejela Tabelo prioritet S4 (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf). S tem je potrdila akcijske načrte SRIP, razen v delih oz. upoštevajoč posameznemu področju specifične komentarje.

Akcijski načrti posameznih SRIP, kot so bili posredovani v obravnavo DSDS S4, so objavljeni na spletnih straneh posameznih SRIP, in veljajo oz. jih je zato potrebno vedno upoštevati le skupaj s specifičnimi komentarji DSDS S4.

Povezave do spletnih strani SRIP so podane v Tabeli Seznam strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/).


Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni  in torej veljavni vsaj en mesec pred dnevom vsakega odpiranja.

 

Pooblastilo za pridobitev podatkov s strani FURS

 

Za namen preverjanja pogoja glede zapadlih finančnih obveznosti bo ministrstvo pridobivalo podatke iz davčnega registra FURS. Podatki se smatrajo za davčno tajnost, zato ministrstvo potrebuje izrecno pooblastilo prijavitelja, da dovoljuje pridobivanje podatkov iz davčnega registra. V ta namen bo moral prijavitelj izpolniti in ministrstvu posredovati pooblastilo, katerega vzorec se nahaja na koncu dokumentov razpisne dokumentacije. Ministrstvo sicer popolnost vloge ne pogojuje z oddajo pooblastila, vendar pa ga bo moral prijavitelj posredovati naknadno, saj brez tovrstnega pooblastila ministrstvo izpolnjevanja pogoja za posameznega prijavitelja ne bo moglo ugotoviti.

 

POJASNILO GLEDE POPRAVKOV OBRAZCEV Z DNE 28.8.2017

 

- Pri OBRAZCU 2 je popravljen naslov preglednice 15.1 (pojasnilo se nahaja pri vprašanju in odgovoru št. 64)

- Pri OBRAZCU 4 je popravljena 21. točka (pojasnilo se nahaja pri vprašanju in odgovoru št. 76)

 

PowerPoint predstavitev JR RRI 2

 

Vprašanja in odgovori do 21.9.2017

 

 

Rezultati razpisa 20.2.2018

 

Nerazdeljena sredstva iz prvega odpiranja, za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija v višini 1.850.818,83 EUR ter za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija  v višini 306.562,57 EUR, se prenesejo v drugo odpiranje, za katerega je oddaja vlog 11.5.2018.

 

Nazaj