TURIZEM

Sektor za turizem 

 

V okviru sektorja se pokriva naslednji področji:

 

 

 1. Razvoj in promocija turizma:

 • priprava strateških razvojnih usmeritev na področju turizma in njihovo usklajevanje na nacionalni, lokalno-regionalni in podjetniški ravni ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • pripravo strateških razvojnih dokumentov s področja turizma in njihovo usklajevanje z vsemi potencialnimi deležniki (javni, zasebni in civilni sektor) ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • pripravo letnih turističnih politik (z usmeritvami za leto naprej) in na tej podlagi koordiniranje in izvajanje sprejetih ukrepov in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
 • spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov in instrumentov razvojne politike na področju turizma in gostinstva,
 • usmerjanje in nadzor dejavnosti promocije slovenskega turizma na domačem in tujih trgih, ki jo izvaja javni gospodarski zavod Slovenska turistična organizacija, ustanovljena s strani Vlade Republike Slovenije,
  sodelovanje v mednarodnih organizacijah in skupinah s področja turizma,
 • pripravo predlogov bilateralnih sporazumov na področju turizma in koordinacijo njihovega izvajanja,
 • oblikovanje, organizacijo in koordinacijo dela Strokovnega sveta za turizem,
 • sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izvajanja raziskovalnih in razvojnih nalog s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja razvoja in promocije turizma.
   

 2. Investicijska politika in razvoj poslovnega okolja

 • pripravo in izvajanje zakonov in podzakonskih aktov s področja turizma in gostinstva,
  sodelovanje pri pripravi in izvajanju zakonov drugih ministrstev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo ter pri pripravi strateških razvojnih dokumentov posameznih resorjev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo,
 • strokovno pomoč in sodelovanje z upravnimi enotami pri izvajanju predpisov s področja turizma in gostinstva,
 • vodenje upravnih postopkov s področja turizma in gostinstva (status za delovanje v javnem interesu na področju turizma, določanje zaokroženih turističnih območij za potrebe prirejanja iger na srečo),
 • usmerjanje in sodelovanje pri razvoju ugodnega poslovnega okolja za razvoj turizma in gostinstva (zagotovitev ustreznih sistemskih pogojev razvoja turizma in gostinstva),
  sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa v okviru postavk Direktorata za turizem,
  priprava, sodelovanje in izvajanje kohezijske politike (strukturni skladi – ESSR,   INTERREG,…) za področje turizma,
 • spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo v širšem smislu: javno in zasebno turistično, športno, mladinsko, kulturno in drugo za turizem pomembno infrastrukturo,
 • sodelovanje v Programskih in projektnih svetih,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja investicijske politike in razvoja poslovnega okolja.

 Strateški dokumenti

 

 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 "Partnerstvo za trajnostni razvoj"

 

 

Vlada RS je na 17. redni seji dne 7.6.2012 sprejela Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki predstavlja usklajen dokument vseh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter poudarja trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije slovenskega turizma za obdobje petih let. V ta namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije zasledovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega modela slovenskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne prednosti in priložnosti slovenskega turizma.
 
V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična destinacija s sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov.
 
Cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je:
- povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev):
• število prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti),
• število turistov: 4 % (letna stopnja rasti),
• priliv iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).
 
Za dosego splošnega cilja je potrebno:
• uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
• zagotoviti ugodno poslovno okolje,
• doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili v višjo konkurenčnost slovenskega turizma,
• načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.
 
Strategija v grobem zajema tri razvojna področja, naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno doseganje sinergije med vsemi:
• dvig konkurenčnosti,
• ugodno poslovno okolje,
• učinkovito in inovativno trženje.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti preteklega obdobja

Dokument je tudi osnova za dodeljevanje proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, ki sodijo v področje državnih pomoči. Dokument je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči št. priglasitve 0002-5715334-2002 z dne 27. 03. 2002, z dopolnitvami in spremembami 22. 07. 2002 in veljavnostjo do 31. 12. 2006, ter potrjen kot shema za dodeljevanje državnih pomoči pri Evropski komisiji pod enakim naslovom (Programme of measures to stimulating the undertakings and competitiveness for the period of 2002 - 2006).