TURIZEM

Sektor za turizem 

 

V okviru sektorja se pokriva naslednji področji:

 

 

 1. Razvoj in promocija turizma:

 • priprava strateških razvojnih usmeritev na področju turizma in njihovo usklajevanje na nacionalni, lokalno-regionalni in podjetniški ravni ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • pripravo strateških razvojnih dokumentov s področja turizma in njihovo usklajevanje z vsemi potencialnimi deležniki (javni, zasebni in civilni sektor) ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • pripravo letnih turističnih politik (z usmeritvami za leto naprej) in na tej podlagi koordiniranje in izvajanje sprejetih ukrepov in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
 • spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov in instrumentov razvojne politike na področju turizma in gostinstva,
 • usmerjanje in nadzor dejavnosti promocije slovenskega turizma na domačem in tujih trgih, ki jo izvaja javni gospodarski zavod Slovenska turistična organizacija, ustanovljena s strani Vlade Republike Slovenije,
  sodelovanje v mednarodnih organizacijah in skupinah s področja turizma,
 • pripravo predlogov bilateralnih sporazumov na področju turizma in koordinacijo njihovega izvajanja,
 • oblikovanje, organizacijo in koordinacijo dela Strokovnega sveta za turizem,
 • sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izvajanja raziskovalnih in razvojnih nalog s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja razvoja in promocije turizma.
   

 2. Investicijska politika in razvoj poslovnega okolja

 • pripravo in izvajanje zakonov in podzakonskih aktov s področja turizma in gostinstva,
  sodelovanje pri pripravi in izvajanju zakonov drugih ministrstev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo ter pri pripravi strateških razvojnih dokumentov posameznih resorjev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo,
 • strokovno pomoč in sodelovanje z upravnimi enotami pri izvajanju predpisov s področja turizma in gostinstva,
 • vodenje upravnih postopkov s področja turizma in gostinstva (status za delovanje v javnem interesu na področju turizma, določanje zaokroženih turističnih območij za potrebe prirejanja iger na srečo),
 • usmerjanje in sodelovanje pri razvoju ugodnega poslovnega okolja za razvoj turizma in gostinstva (zagotovitev ustreznih sistemskih pogojev razvoja turizma in gostinstva),
  sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa v okviru postavk Direktorata za turizem,
  priprava, sodelovanje in izvajanje kohezijske politike (strukturni skladi – ESSR,   INTERREG,…) za področje turizma,
 • spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo v širšem smislu: javno in zasebno turistično, športno, mladinsko, kulturno in drugo za turizem pomembno infrastrukturo,
 • sodelovanje v Programskih in projektnih svetih,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja investicijske politike in razvoja poslovnega okolja.

 Strateški dokumenti

 

 

1. Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 "Partnerstvo za trajnostni razvoj"

 

 

Vlada RS je na 17. redni seji dne 7.6.2012 sprejela Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki predstavlja usklajen dokument vseh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter poudarja trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije slovenskega turizma za obdobje petih let. V ta namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije zasledovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega modela slovenskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne prednosti in priložnosti slovenskega turizma.
 
V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična destinacija s sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov.
 
Cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je:
- povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev):
• število prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti),
• število turistov: 4 % (letna stopnja rasti),
• priliv iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).
 
Za dosego splošnega cilja je potrebno:
• uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
• zagotoviti ugodno poslovno okolje,
• doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili v višjo konkurenčnost slovenskega turizma,
• načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.
 
Strategija v grobem zajema tri razvojna področja, naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno doseganje sinergije med vsemi:
• dvig konkurenčnosti,
• ugodno poslovno okolje,
• učinkovito in inovativno trženje.

 

 

 

 

2. Turistična politika za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012

 

V skladu s sprejetim razvojnim strateškim dokumentom na področju turizma »Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011« (RNUST) je Turistična politika za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 temeljni izvedbeni dokument države, s katerim Vlada RS opredeli vsakokratne ukrepe in aktivnosti za ustvarjanje sistemskih in drugih pogojev za razvoj turizma.
 
Turistična politika za leto 2011 z usmeritvami za leto 2012 tako vsebuje sklop ukrepov in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma v tem in prihodnjem letu na devetih ključnih področjih:
1. Politika razvoja turističnih destinacij
2. Politika razvoja človeških virov
3. Politika trženja in promocije
4. Politika trajnostnega in prostorskega razvoja
5. Politika zagotavljanja kakovosti
6. Politika uvajanja informacijske tehnologije
7. Politika razvoja poslovnega okolja in investicij
8. Politika razvoja raziskovalnega dela
9. (Sodelovanje Slovenije v okviru EU inštitucij in mednarodno sodelovanje na področju turizma

 

3. Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011

 

 

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (RNUST) je strateški dokument na področju turizma, ki ga je Vlada RS sprejela 13.7.2006 in je stopil v veljavo 1.1.2007.

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011  -dokument v slovenskem jeziku

RNUST - v obliki za tisk

- povzetek dokumenta v slovenskem jeziku

 

 

 

Development Plan and Policies of Slovene Tourism 2007-2011 - dokument v angleškem jeziku

- povzetek dokumenta v angleškem jeziku / summary in english

 

Predlagane razvojne usmeritve turizma v načrtovanem obdobju 2007 - 2011 temeljijo na podrobni analizi notranjega in zunanjega okolja ter na upoštevanju sodobnih trendov razvoja turizma. Iz te analize je izvedena vizija, temeljni cilji, temeljna strategija in poslovne strategije ter politike s predvidenimi ukrepi in aktivnostmi za doseganje temeljnih strateških ciljev. Z namenom kontinuiranega  spremljanja uresničevanja temeljnih strateških ciljev dokument predvideva tudi vzpostavitev sistema učinkovite evalvacije in kontrole uresničevanja RNUST.

 

Cilj RNUST je:

 • krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo;
 • da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanja.

 

Temeljna strategija je v tem strateškem obdobju usmerjena v krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po načelih javno zasebnega partnerstva na vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega ter v krepitev odličnosti na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma.

 

Ukrepi in aktivnosti za uresničitev temeljnih strateških usmeritev so opredeljeni v politikah. RNUST vključuje 8 politik, v katerih so zajeti glavni ukrepi in aktivnosti, katerih izvajanje bo prispevalo k  spodbujanju rasti in razvoja celotnega slovenskega turizma. Politike predstavljajo tudi smernice za razvojno delovanje vsem turističnim subjektom v Sloveniji.

 

Politike RNUST-a so:

1. Politika razvoja turističnih destinacij

2. Politika razvoja človeških virov

3. Politika trženja in promocije

4. Politika trajnostnega in regionalnega razvoja

5. Politika zagotavljanja kakovosti

6. Politika uvajanja informacijske tehnologije in komunikacij

7. Politika razvoja poslovnega okolja in investicij

8. Politika razvoja raziskovalnega dela

 

Vsaka politika vsebuje temeljna izhodišča, namen in cilje, ki jih želi doseči ter na tej podlagi podrobno razdelane ukrepe in aktivnosti za njihovo izvedbo. Vsi ukrepi imajo določene nosilce in sodelujoče subjekte pri njihovi realizaciji. V posebni točki je izdelan tudi okvirni terminski načrt uresničevanja posameznih ukrepov in aktivnosti.

 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 107. redni seji dne 11.11.2010 sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za turizem. Svet za turizem je ustanovljen z namenom spremljanja uresničevanja razvoja turizma in bo obravnaval pomembna vsebinska vprašana s področja turizma. Svet ima predsednika, namestnika predsednika in osemnajst (18) članov. Skladno s Sklepom o imenovanju članov Sveta za turizem svet vodi predsednik Vlade Republike Slovenije, njegov namestnik je minister pristojen za področje turizma, njegovi člani pa so predstavniki posameznih ministrstev oz. vladnih služb, predstavniki posameznih interesnih skupin s področja turizma in predstavniki turističnega gospodarstva.

 

Z dne 19.11.2010 je začel veljati Sklep o ukinitvi Strokovnega sveta za turizem, ki je bil ustanovljen kot strokovno posvetovalni organ Ministrstva za gospodarstvo. Z uveljavitvijo sklepa je prenehalo tudi članstvo članov in sekretarja Strokovnega sveta za turizem.

 

 

 

 

 

EVALVACIJA URESNIČEVANJA IN PREVERJANJE USTREZNOSTI ZASTAVLJENIH NALOG V STRATEŠKEM DOKUMENTU

 

 

3. Dokumenti preteklega obdobja

Dokument je tudi osnova za dodeljevanje proračunskih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, ki sodijo v področje državnih pomoči. Dokument je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči št. priglasitve 0002-5715334-2002 z dne 27. 03. 2002, z dopolnitvami in spremembami 22. 07. 2002 in veljavnostjo do 31. 12. 2006, ter potrjen kot shema za dodeljevanje državnih pomoči pri Evropski komisiji pod enakim naslovom (Programme of measures to stimulating the undertakings and competitiveness for the period of 2002 - 2006).