Skoči na vsebino

STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) pripravljamo Strategijo slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, imenovano Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Razvoj potenciala turizma je ena izmed prednostnih nalog Vlade RS.

 

Strategija je v zaključni fazi priprave.

 

 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 "Partnerstvo za trajnostni razvoj"

 

Vlada RS je na 17. redni seji dne 7.6.2012 sprejela Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki predstavlja usklajen dokument vseh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter poudarja trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije slovenskega turizma za obdobje petih let. V ta namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije zasledovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega modela slovenskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne prednosti in priložnosti slovenskega turizma.

V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična destinacija s sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov.

Cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je:
- povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev):
• število prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti),
• število turistov: 4 % (letna stopnja rasti),
• priliv iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).

Za dosego splošnega cilja je potrebno:
• uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
• zagotoviti ugodno poslovno okolje,
• doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili v višjo konkurenčnost slovenskega turizma,
• načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.

Strategija v grobem zajema tri razvojna področja, naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno doseganje sinergije med vsemi:
• dvig konkurenčnosti,
• ugodno poslovno okolje,
• učinkovito in inovativno trženje.

 

 

 Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 je prevedena tudi v angleški jezik.

 

 

 

Dokumenti preteklega obdobja