Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

 

Naloga Direktorata za turizem je nadaljevanje in poglobitev sodelovanja v vseh oblikah in institucijah mednarodnega sodelovanja, ki omogočajo prenos znanja, izkušenj in dobrih praks ter ki omogočajo utrditev vloge Slovenije kot pomembne turistične destinacije in razvite turistične države.


Sodelovanje v okviru EU

 

 

Svet EU


Svet EU je institucija odločanja Skupnosti. Sestavlja ga Svet ministrov pristojnih za posamezno strukturno področje. Odločitve vezane na področje evropskega turizma sprejema Svet ministrov pristojnih za konkurenčnost in rast. Slovenski minister pristojen za turizem v okviru EU Sveta ministrov za konkurenčnost in rast soodloča o vseh bistvenih strateških usmeritvah, politikah, ukrepih in zakonodaji povezani z notranjim trgom, podjetništvom in konkurenčnostjo, storitvami (turizem), varstvom potrošnikov itd. oziroma zadevah, ki se zaradi statusa evropskega turizma, ki še vedno ostaja v nacionalnih pristojnostih, posredno navezujejo na razvoj evropskega turizma.

 

Evropska Komisija


Evropska komisija je institucija Skupnosti, pristojna za pripravo in izvrševanje EU strukturnih politik in zakonodaje ter pristojna za nadzor nad izvrševanjem pogodb Skupnosti. Pri tem tesno sodeluje z državami članicami (DČ). Ker evropski turizem ni v neposredni pristojnosti EU temveč ostaja v nacionalnih pristojnostih se sodelovanje EK in DČ izvaja preko t.i. komitologije. Za področje usklajevanja politike evropskega turizma je imenovano posebno posvetovalno telo Evropske Komisije-TAC (Tourism advisory committee), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in predstavniki najvidnejših evropskih gospodarskih interesnih združenj s področja turizma (hotelirji, gostinski sektor, tour operaterji, sindikati itd..)


EK je razdeljena je na Generalne direktorate (DG – Directorate General). Sektor za turizem - Tourism Unit je uvrščen v GD za podjetništvo in industrijo - DG Enterprise and Industry.

Ključni dokumenti EU turistične politike: 

  • Obnovljena turistična politika za močnejše partnerstvo evropskega turizma (2006)

  • Izvedbeni akt trajnostnega turizma evropske turistične politike: Agenda za trajnostni in konkurenčen evropski turizem(2007)

  • Osnovne usmeritve za trajnostni evropski turizem (2003)

  • Sodelujmo skupaj za bodočnost evropskega turizma (2000)
     

Na tej spletni strani so dosegljive aktualne informacije o razpisanih finančnih sredstvih in ukrepih namenjenih spodbujanju razvoja malih in srednjih podjetij (MSP), kamor se večinoma vključujejo tudi turistična MSP.

 

Evropski parlament 


Evropski parlament je predstavniško telo evropskih državljanov. EP predlaga, soodloča, svetuje, priporoča in sodeluje pri sprejemanju  EU zakonodaje, politik, strateških dokumentov itd..
Področje turizma se obravnava neposredno v okviru EP - Odbora za promet in turizem, posredno pa tudi v okviru Odbora regij in Ekonomsko-socialnega odbora Evropskega parlamenta. V okviru EP se z vprašanji evropskega turizma ukvarja tudi posebna delovna skupina poslancev, ki jo vodi zelo vplivna francoska poslanka Margie Sudre.

Svet Evrope
 

Svet Evrope sestavlja 47 držav evropske regije, ki sodelujejo v okviru te mednarodne institucije s ciljem spodbujati demokracijo, vladavino prava in človekove pravice na območju evropskega kontinenta. RS z 12. majem 2009 prevzema predsedovanje Svetu Evrope.
V okviru programa kulture, mladih, športa in kulturne dediščine se aktivnosti Sveta Evrope in njegovih delovnih teles posredno vežejo tudi na področje turizma. RS oziroma turistična administracija se vključuje s svojimi stališči, predlogi in komentarji, ki se vežejo na turizem preko posameznih delovnih skupin ali odborov.

Evro-sredozemsko partnerstvo

 


Evro-Sredozemsko partnerstvo je partnerstvo 27 članic EU in 17 držav južnega Sredozemlja (arabske države s Turčijo,  Izraelom in zasedenim palestinskim ozemljem). Za časa slovenskega predsedovanja Svetu EU leta 2008 je bila izvedena prva ministrska konferenca ministrov pristojnih za turizem Evro-sredozemskega partnerstva v Maroku, kjer so bili sprejeti prvi politični zaključki vezani na razvoj in spodbujanje Evro-sredozemskega turizma. Ustanovljena je bila tudi Evro-sredozemska univerza s sedežem v Piranu, ki bo med drugimi izobraževalnimi programi izvajala tudi podiplomske izobraževalne programe vezane na sredozemski turizem.

 

 

 

 

Multilatelarno sodelovanje - sodelovanje v mednarodnih organizacijah in regionalnih pobudah

 

1. Sodelovanje RS v mednarodnih organizacijah 


SVETOVNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA – UNWTO (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION)

 

Republika Slovenija je na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list RS-MP, št. 15/92) z deponiranjem pristopne izjave dne 28. septembra 1993 postala članica Svetovne turistične organizacije.


Področje sodelovanja in koordinacije med UNWTO in Slovenijo pokriva Direktorat za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki koordinira in usklajuje zadeve s področja sodelovanja z UNWTO z Ministrstvom za zunanje zadeve.


V letu 2007 je bila Slovenija gostiteljica zasedanja Komisije za Evropo, ki je potekalo na Bledu, pri čemer smo poželi pohvale vseh udeležencev in samega vrha Svetovne turistične organizacije.
Letos Slovenija kandidira za sedež v Izvršnem svetu UNWTO in za predsedujočo Komisiji za Evropo; pri tem sledimo cilju aktivnejše vloge Slovenije v mednarodnem prostoru in poglobljenega sodelovanja v vseh oblikah in institucijah mednarodnega sodelovanja.

 

 

OECD

 

 

OECD je organizacija, ki z namenom podpiranja trajnostne gospodarske rasti, povečevanja zaposlenosti, dvigovanja življenjskih standardov,ohranjanja finančne stabilnosti in prispevanja k rasti svetovne trgovine, združuje države zavezane demokraciji in tržnemu gospodarstvu. Slovenija je vabilo v članstvo dobila leta 2008.  RS je v postopku pogajanj za vstop v  OECD, kjer področje pristopnih pogajanj in sodelovanja z pristojnimi odbori OECD, ki pokrivajo gospodarski vidik sodelovanja pokriva Ministrstvo za gospodarstvo.  Za področje turizma je pristojen OECD Odbor za turizem, ki je hkrati tudi eden izmed najstarejših odborov OECD. Ustanovljen je bil leta 1948 s ciljem spodbujati ekonomski razvoj s pomočjo turizma v okviru tedanjega Marshallovega plana.
RS  v času pogajanj za polnopravno članstvo sodeluje v okviru OECD Odbora za turizem kot ad hoc opazovalka.

 

2. Regionalno sodelovanje RS na področju turizma 

 

 

Srednjeevropska pobuda


Slovenija je sodelovala na področju turizma v okviru Srednjeevropske pobude v delovni skupini (DS) za turizem. Novembra 2007 je na zaključnem letnem sestanku predsednikov vlad držav članic SEP bilo dogovorjeno, da se delovne skupine razpustijo in da jih nadomesti mreža kontaktnih oseb (»Focal Points«). Le-ti so predstavniki ministrstev, ki v sodelovanju z Izvršnim sekretariatom SEP za pripravo konkretnih projektov pritegnejo strokovnjake s posameznih področij iz posameznih ministrstev, inštitutov ali drugih pristojnih ustanov za sodelovanje pri izvedbi posameznih projektov. Kontaktna oseba iz Direktorata za turizem in internacionalizacijo pokriva področje turizma.
Direktorat za turizem in internacionalizacijo spodbuja in koordinira udeležbo slovenskih predstavnikov na seminarjih in konferencah v organizaciji držav članic SEP o aktualnih temah v turizmu, prav tako sam glede na potrebe informiranja slovenskega turističnega gospodarstva o aktualnih temah in primerih dobrih praks pripravi seminar, konferenco ali delavnico s finančno podporo Izvršnega sekretariata SEP.

 

Izvedbo projektov prenosa znanj in sodelovanja med posameznimi državami članicami na področju turizma je možno sofinancirati s sredstvi Srednjeevropske pobude. Več o tem prebirite na:
http://www.ceinet.org/KEP?tab=0
http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities

DS Alpe Jadran  

 


Delovna Skupnost Alpe-Jadran je najstarejša mednarodna organizacija za regionalno sodelovanje v Evropi, ki je bila ustanovljena leta1978. Leta 2008 DS praznovala 30 letnico obstoja. Članice DS Alpe-Jadran so:Slovenija, Hrvaška, Gradiščansko v Avstriji, Baranja, FJK v Italiji, Koroška- Avstrija, Lombardija-Italija, Gornja Avstrija, Štajerska-Avstrija, Vas - Madžarska, Veneto-Italija, Zala-Madžarska. Na področju turizma članice sodelujejo v okviru  delovne skupine za turizem, ki ji predseduje Hrvaška.


Delovna skupina za turizem pripravlja in izvaja skupne projekte, ki so namenjeni razvoju in promociji regionalnega turizma, ki je utemeljen na skupnih (naravnih in kulturnih) potencialih regije, srednjeevropskih vrednotah in skupni zgodovini.


Alpska konvencija in njeni Protokoli/Protokol o turizmu

 


Konvencija o varstvu Alp je mednarodna pogodba, katere osrednji namen je zagotoviti varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta. Podpisana je bila 7. novembra 1991 v Salzburgu, tedaj so jo podpisale Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Lihtenštajn in Švica. Slovenija je konvencijo podpisala in v DZ ratificirala 29. marca 1993, Monako pa se je pridružil kasneje s podpisom dodatnega protokola. Konvencija je pričela veljati 6. marca 1995. Leta 2008 je AK podpisala tudi Evropska Unija. Z ratificiranjem AK in njenih Protokolov se je RS zavezala k mednarodno zavezujočim in usklajenim razvojnim aktivnostim za območje alpskega loka. Med različnimi strukturnimi protokoli je za področje alpskega turizma pomemben Protokol o turizmu.

 

 

Marca 2009 je RS od predhodnega francoskega predsedstva prevzela predsedovanje Alpski konvenciji.
 

Jadransko - jonska pobuda


Ob upoštevanju posebnosti morja in obmorskega pasu države članice pobude sodelujejo na številnih področjih, ki so obravnavana v okviru delovnih omizji. Delovna omizja, ki predstavljajo ogrodje dejavnosti JJP so: za boj proti organiziranemu kriminalu, za varstvo okolja in trajnostni razvoj, za gospodarstvo, za turizem ter mala in srednja podjetja, za promet in pomorsko sodelovanje, za kulturo ter izobraževanje in meduniverzitetno sodelovanje.


Republika Slovenija je v obdobju od maja 2003 do maja 2004 predsedovala Jadransko-Jonski pobudi, v letih 2010/2011 pobudi predseduje Črna Gora.


Na podlagi sklepa ministrov za zunanje zadeve držav JJP je odprt Stalni sekretariat JJP s sedežem v Anconi, Italija. Stalni sekretariat naj bi prispeval k bolj učinkovitemu delovanju in boljši koordinaciji med sodelujočimi državami, institucijami na regionalni ravni ter lokalnim oblastem pri izvajanju projektov. Pri tem se izpostavlja nujnost, da se za prihodnje projekte JJP prouči tudi možnost njihovega financiranja.


Direktorat za turizem in internacionalizacijo sodeluje v delovni skupini za turizem in na okroglih mizah v organizaciji predsedujoče države.

 

 

 

 

Bilateralno sodelovanje

Republika Slovenija ima z nekaterimi državami podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju na področju turizma (ZRJ, Grčija), z drugimi protokole in dogovore, določeni sporazumi o sodelovanju na področju turizma so na podlagi podpisane pogodbe o nasledstvu še v veljavi (sporazum z Nemčijo, Češko, Slovaško, Madžarsko, Ciprom, Rusko federacijo, Španijo in Turčijo).

 

Priprava in pogajanja glede sklepanje bilateralnih sporazumov o sodelovanju na področju turizma


S strani mnogih držav prejemamo pobude za sklenitev bilateralnih sporazumov o sodelovanju na področju turizma, a naše splošno načelo je, da naj se sodelovanje na področju turizma obravnava v sklopu bilateralnega gospodarskega sodelovanja na osnovi sporazumov oz. memorandumov, ki obravnavajo gospodarsko sodelovanje. V kolikor posamezna država vztraja, da se o turizmu dogovarjamo v sklopu bilateralnega sporazuma o sodelovanju na področju turizma, bomo pobude proučili in jih uskladili z  Ministrstvom za zunanje zadeve. Pripravili bomo predloge bilateralnih sporazumov in memorandumov ter izvajali bilateralna pogajanja glede besedila oziroma vsebine teh bilateralnih aktov. 


Spodbujanje podjetij in drugih institucij za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov v okviru bilateralnega sodelovanja na področju turizma


V okviru bilateralnega sodelovanja z nekaterimi državami oziroma regijami ima Slovenija razvito tudi projektno sodelovanje, ki poteka na osnovi razpisov partnerskih držav oziroma regij.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo še naprej možne upravičence za pridobitev razpisanih sredstev obveščalo o možnostih sodelovanja na projektih in jih spodbujalo k prijavi na razpise ter vključevanju v mednarodne projekte.


V pripravi je izdelava Strategije Slovenije za sodelovanje z Zahodnim Balkanom (MZZ).

 

 

Sodelovanje z regijami, pokrajinami in zveznimi deželami ter entitetami

 

Flandrija (Belgija):


Mešana komisija o sodelovanju (koordinira MZZ), turizem je sestavni del programa dela. Konec leta 2009 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje do 50% skupnih bilateralnih ali trilatelarnih projektov med Flandrijo, Slovenijo in državo iz Zahodnega Balkana ali drugo VE državo, rok za prijavo bo 30. 3. 2010. 

 

 

Bavarska (Nemčija):

Mešana komisija o sodelovanju (koordinira MZZ). Turizem je sestavni del programa dela. V letu 2007 smo se udeležili 4. Zasedanja MK, ki poteka vsaki 2 leti. Slovenija je bila v letu 2008  država partnerica na sejmu CBR. Peto zasedanje MK bo predvidoma v letu 2009.


Republika Srbska (BIH):

 

V letu 2007 so potekali pogovori glede možnega nadaljnjega sodelovanja (na MG, državni sekretar). Morda bo kakšna pobuda za sodelovanje v letu 2009 (glede na to, da so se v letu 2008 v organizaciji GZS sestali gospodarstveniki Sloveniji in Republike Srbske).
Koroška (Avstrija): Nadaljnje sodelovanje v okviru pobud in projektov, ki jih bo predlagalo Delovno omizje za gospodarstvo, promet, urejanje prostora in varstvo okolja, kmetijstvo in turizem.