Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

 

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavljaJavni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vrednost javnega razpisa je 3,3 milijone evrov. Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu se prične z 1. januarjem 2018.


Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.


REGIJA IZVAJANJA
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
- Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
- Kohezijska regija Zahodna Slovenija.

 

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež.

 

UPRAVIČENCI
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma ter imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za to soglasje v destinaciji (soglasje občin in predstavnikov turističnega gospodarstva). Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI BO NA RAZPOLAGO
Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 3,3 milijone evrov.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV
Obdobje upravičenosti stroškov se prične z 1. 1. 2018 in se konča 15. 10. 2019.


UPRAVIČENI STROŠKI

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se bodo predvidoma upoštevali:

1. Stroški plač (stroški plač za enega zaposlenega pri prijavitelju, ki opravlja dela in naloge, povezane s prijavljeno operacijo)

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vsi stroški, ki so vezani na vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe ter aktivnosti za razvoj turističnih produktov)

3. Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva 
4. Posredni stroški (do 15 % vrednosti upravičenih stroškov plač)


VIŠINA SOFINANCIRANJA
Operacija se bo predvidoma sofinancirala:
- v deležu do 60 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,
- v deležu do 80 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.


OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis bo predvidoma objavljen do konca januarja 2018.

 

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih proizvodov turističnega gospodarstva

 

Več informacij najdete tukaj.

 

   

 

 

 

 

OBVESTILO PREJEMNIKOM SREDSTEV 

 

Prejemnik mora pri izvajanju projekta dosledno izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju projekta!


Priročnik CGP 2014-2020 in zbirka logotipov za ESRR so objavljeni na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na tej spletni povezavi.

  

Prejemnike sredstev obveščamo, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo vključeni na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta.