Skoči na vsebino

EVIDENCA PRAVNIH OSEB, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA

 

Pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma in katerih namen ustanovitve in delovanje presegata interese članov, se lahkoskladno z Zakonom o spodbujanjem razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18) podeli status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

 

Pravna oseba mora za pridobitev statusa pravne osebe v javnem interesu izpolnjevati naslednje pogoje:
– njeni člani niso pravne osebe javnega prava,
– spodbujanje razvoja turizma ima opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
– sredstva je zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
– izdelan ima najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
– lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja pri spodbujanju razvoja turizma v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pravne osebe v javnem interesu,
– ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
– ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Prispevanje k spodbujanju razvoja turizma pomeni zlasti:
– ozaveščanje prebivalstva o pomenu turizma,
– ozaveščanje in izobraževanje mladih za turizem,
– skrb za pozitiven odnos javnosti do turistov in turizma,
– skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter urejanje turistom prijaznega okolja, skladno z varstvenimi cilji in režimi varovanega oziroma zavarovanega območja,
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti na področju turizma,
– organiziranje, usklajevanje in izvajanje prireditev, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma, ali
– izvajanje drugih aktivnosti, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma.

 

Evidenco pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma najdete tukaj.