Skoči na vsebino

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA (NKT) ZA IZVAJANJE SMERNIC ZA VEČNACIONALNE DRUŽBE

Kontaktni podatki:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

SI - Slovenia

E-mail: nkt-oecd.mg(at)gov.si

Tel: +386 (1) 400 35 56

Fax: +386 (1) 400 36 11

http://www.mgrt.gov.si/

 

 

Predstavitev

Slovenija je leta 2002 pristopila k Deklaraciji OECD o mednarodnih investicijah in večnacionalnih družbah (Deklaracija). S tem je Slovenija dobila status pridružene udeleženke v Delovni skupini Odbora za investicije in na razširjenih zasedanjih tega Odbora.
 
V okviru pristopnega procesa Republike Slovenije v OECD je Vlada RS 10. julija 2008 sprejela Izhodiščni memorandum za vstop RS v OECD, v katerem se je Slovenija opredelila do vseh veljavnih pravnih aktov OECD (priporočila, deklaracije...). Dne 19. marca 2009 je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalne kontaktne točke za večnacionalne družbe (NKT), s čimer je omogočila operacionalizacijo NKT.
 
NKT je instrument promocije in zagotavljanja, da večnacionalne družbe poznajo Smernice za večnacionalne družbe, jih spoštujejo kjer koli delujejo in po možnosti same sprejemajo lasten interni sistem vrednot. Prav tako je NKT tudi neke vrste mediacijsko telo, ki omogoča obravnavanje prejetih pobud o kršitvah Smernic.
 
25. maja 2011 je potekalo v Parizu zasedanje Ministrskega sveta OECD, na katerem so voditelji oziroma ministri držav članic OECD potrdili prenovljene Smernice OECD za večnacionalne družbe. Smernice so prenovljene po več kot 10 letih. Povezava na angleško besedilo Smernic OECD za večnacionalne družbe.

 

Smernice so usklajena priporočila, ki jih vlade podpisnice Deklaracije naslavljajo na večnacionalne družbe v tuji lasti, ki so aktivne na teritoriju določene države, ali domačim družbam, ki investirajo v tujino in delujejo kot večnacionalne družbe po kriterijih OECD. Smernice ne nadomeščajo nacionalne zakonodaje na področjih, ki jih pokrivajo Smernice, temveč jo dopolnjujejo tako, da se uveljavlja univerzalen kodeks ravnanja za čezmejno investicijsko aktivne družbe. Te so edini in svojevrsten multilateralen akt za globalno uveljavljanje standardov OECD za družbeno odgovorno ravnanje gospodarskih družb. Drugi mednarodni akti in konvencije ter številne zasebne in nevladne (sektorske) iniciative, kodeksi družbeno odgovornega ravnanja, so osredotočeni na posamezna področja ali posamezen vidik ravnanja. V ta okvir sodijo tudi interni vrednostni sistemi in pravila etičnega ravnanja družb, ki veljajo za zaposlene. Smernicam se pripisuje značaj nastajajočega mednarodnega običajnega prava na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb skupaj z drugimi mednarodnimi (konvencijskimi) podlagami. Smernice so celovit in univerzalen kodeks odgovornega ravnanja večnacionalnih družb, ki dopolnjuje nacionalno zakonodajo in so nastale prav zaradi procesov globalizacije in transnacionalnih aktivnosti gospodarskih družb.

 

S posodobitvijo Smernic se je obseg le-teh razširil z novim poglavjem o človekovih pravicah in s pomembnimi posodobitvami na drugih poglavjih Smernic. Dosežena je bila uskladitev poglavja o zaposlovanju in odnosih med delodajalci in delojemalci ter poglavja o podkupovanju in boju proti korupciji. Dopolnitve k poglavju o splošni politiki pa sedaj pojasnjujejo uporabo Smernic za odgovorno upravljanje v celotni »dobavni verigi«.

 

Prenovljene Smernice bodo okrepile postopke za izvajanja smernic in vlogo NKT, ki je ključna vladna ustanova za pospeševanje učinkovitega izvajanja Smernic.