Skoči na vsebino

OMEJEVALNI UKREPI ZA SIRIJO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

V sklopu omejevalnih ukrepov za Sirijo  podanih z Uredbo Sveta (EU) št. 36/2012 o  z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 je v Sirijo prepovedano izvažati opremo, ki lahko služi za notranjo represijo.

Podana je tudi:

- prepoved opravljanja določenih storitev

- embargo na telekomunikacijsko opremo za  spremljanje in prestrezanje in prepoved opravljanja določenih storitev  s tem v zvezi

- prepoved uvoza surove nafte in naftnih derivatov

- embargo na ključno opremo in tehnologije za industrijo nafte in zemeljskega plina in  prepoved opravljanja določenih storitev  s tem v zvezi

- prepoved prodaje, prenosa, izvoza ali dobave novih sirskih bankovcev in kovancev

- embargo na opremo, ki se  uporablja pri gradnji novih elektrarn za proizvodnjo električne energije in  prepoved opravljanja določenih storitev s tem v zvezi

- prepoved nekaterih naložb (v industriji nafte in zemeljskega plina, v gradnji
elektrarn za proizvodnjo električne energije)

- zamrznitev sredstev in finančnih virov nekaterih oseb, subjektov in organov

- prepoved za nekatera plačila Evropske investicijske banke

- omejitve pri izdaji in trgovini z  nekaterimi obveznicami

- omejitve za ustanavljanje podružnic in hčerinskih podjetij in sodelovanju z
sirske banke

- omejitve pri zagotavljanju zavarovanja in pozavarovanja

- prepoved za izpolnitev zahtev  nekaterih oseb, subjektov ali organov ter

- razveljavitev Uredbe (ES) št 442/2011
 

Dodatni ukrepi  so začeli veljati 17.6.2012. Zajeti so v Uredbi Sveta (EU) št. 509/2012 z dne 15. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji.

 

Dodatni ukrepi se nanašajo zlasti določeno luksuzno blago, dodatno opremo, blago in tehnologije, ki se lahko uporabljajo za izdelavo in vzdrževanje proizvodov, ki se lahko uporabljajo za notranjo represijo. Izvoz takega blaga v Sirijo je prepovedan ali pa potrebuje predhodno dovoljenje.
 

Luksuzni izdelki vključujejo tudi:

- kaviar, tartufi in cigare s prodajno ceno nad 10 EUR na postavko;
- vina in žgane pijače s prodajno ceno nad 50 EUR na liter;
- usnjeni izdelki (prodajna cena nad 200 evrov), oblačila in obutev (postavke nad 600 evrov), nakit, dragi kamni in biseri;
- namizni pribor in ure (nad 500 EUR), izdelki iz svinčevega kristalnega stekla (nad 200 EUR);
- luksuzna vozila, letala in ladje ter nova vozila nad 25.000 EUR.

 

Med blago z dvojno rabo, ki se ne sme izvažati v Sirijo, med drugim spada:
- zaščitna oprema in oprema za odkrivanje, na primer  plinske maske in zaščitne obleke;
- kemični proizvodni objekti, kot so reakcijske posode in bazeni za shranjevanje;
- kemikalije, ki se lahko uporabljajo kot predhodniki toksičnih kemičnih agentov;
- človeški, živalski in rastlinski patogeni,  nekateri virusi, bakterije in toksini.

 

Med blago z dvojno rabo, za katero je potrebno dovoljenje za izvoz v Sirijo, vključujejo:
- dodatne kemikalije in toksini;
- dodatna laboratorijska oprema in naprave za kemično proizvodnjo, na primer nekateri  ventili ali vakuumske črpalke;
- tehnologije in programske opreme, potrebne za razvoj, proizvodnjo ali uporabo blaga, ki zahteva dovoljenje za izvoz v Siriji.

 

 

Od junija 2012 je bila Uredba št. 36/2012/EU še večkrat spremenjena. Dopolnjeno različico, ki zajema spremembe do zadnje izvedbene uredbe z dne 22.aprila  2013 lahko najdete na tej povezavi.
Vlada je 13. 3. 2013 sprejela  Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št.36/2012 ( Uradni list RS, št. 21/13), v kateri je podala dodatne  na podlagi Sklepa Sveta 2012/739/SZVP in pristojne organe za izvajanje ukrepov v 4. členu. MGRT   je pristojno za izvajanje  omejevalnih ukrepe v zvezi z drugim odstavkom 2.a člena, 2.b členom, tretjim odstavkom 3. člena in točke a četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU, kar pomeni:
v zvezi z drugim odstavkom 2.a člena:
Z odstopanjem od odstavka 1 (op: prepovedi transkacij blaga iz Priloge Ia), lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge III, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za transakcijo v zvezi z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IA, če so oprema, blago ali tehnologija namenjeni v prehrambne, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene.
z 2.b členom:
Predhodno dovoljenje je potrebno za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, blaga ali tehnologije, navedenih v Prilogi IX, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo ali proizvodnjo in vzdrževanje proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo, ne glede na to, ali ima poreklo v Uniji ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji.
tretjim odstavkom 3. člena:
Z odstopanjem od točke (b) odstavka 1 (op:  prepoved zagotavljanja tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge I ali IA), lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge III, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IA, če so oprema, blago ali tehnologija namenjeni v prehrambne, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene.
Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi prvega pododstavka, in sicer v štirih tednih od izdaje dovoljenja.
 točko a četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU:
Predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice, navedenega na spletnih mestih iz Priloge III, je potrebno za zagotavljanje:
(a) tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IX ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo take opreme, blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kakršni koli osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v Siriji;
V zgoraj navedenih primerih mora podjetje vložiti zahtevek na Ministrstvo za  gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

 

Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz/ tehnično pomoč ali posredniške storitve v Sirijo v pristojnosti MGRT

Vlagatelj pošlje zahtevek na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Zahtevku priloži originalno potrdilo o končni uporabi s strani končnega uporabnika v angleškem in slovenskem jeziku, temu priloži tehnično dokumentacijo, v kateri jasno označi lastnosti, zaradi katerih se blago uvršča na seznam v prilogi. Za obravnavo zahtevka se plača tudi upravna taksa na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,66 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago po uredbi o omejevalnih ukrepih proti Siriji (naziv podjetja), sklicna številka je: 11 21300-7111002.