Skoči na vsebino

OMEJEVALNI UKREPI ZA IRAN V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 

EU je na podlagi poročila Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki ga je poslala Varnostnemu svetu ZN, odpravila jedrsko povezane sankcije proti Iranu v skladu s JCPOA. V poročilu IAEA potrjuje, da je Iran ukrepal v soglasju z dogovori skupnega celovitega načrt aukrepanja (JCPOA) sprejetimi pred 6 meseci med E3 / EU + 3 in Iranom in Resolucije  VS ZN št. 2231(2015).

 

EU je v ta namen 16.januarja 2016 sprejela Sklep Sveta SZVP/2016/37 s katerim je določila začetek uporabe Sklepa SZVP/2015/1863 ter posledično uporabo  Uredbe Sveta (EU) 2015/1861 z dne 18. Oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu. Uredba je stopila v veljavo naslednji dan po objavi in spreminja vrsto prepovedi iz Uredbe 267/2012 (konsolidirano besedilo pred spremembo). 

 

EU je tako nadomestila  prepoved transakcij z Iranom glede blaga z dvojno rabo, plemenitih in drugih kovin s seznama, diamantov in grafita z zahtevo za predhodno dovoljenje za njihov izvoz. Odstranjene so bile prepovedi transakcij v zvezi z iransko nafto in plinom, izdelki in z njimi povezanih storitev, zagotavljanje tehničnih in vzdrževalnih  del za tovorna letala (ki ne prevažajo blaga na Skupnem seznamu vojaškega blaga), oskrbovanje in opravljanje storitev za iranska plovila in prepoved določene programske opreme. Prav tako so odstranjene številne omejitve pri finančnih storitvah, vključno s prepovedjo trgovanja z obveznicami z  iransko vlado, prepoved zagotavljanja zavarovanja ali pozavarovanja v Iranu ali iranskim osebam, in prepovedi o prenosih sredstev v in iz Irana.

 

Veliko število ljudi in subjektov je bilo umaknjenih s seznama ciljnih zamrznitev premoženja v Iranu, število naštetih oseb se je  zmanjšalo iz približno 93 oseb in 467 subjektov na 29 oseb in 94 subjektov. JCPOA se nanaša le na sankcije jedrskega orožja EU v zvezi z Iranom, zato  seznami v okviru boja proti terorizmu in kršenja človekovih pravic ostajajo v veljavi,  prav tako pa tudi embargo na orožje ter na blago povezano z mednarodnim izvoznim Režimom kontrole raketne tehnologije.

 

Sankcije za Iran  po Uredbi 267/2012/EU so zajemale vključenost več ministrstev. V nadaljevanju  podajamo poudarke Uredbe  267/2012/EU, v delu, ki se nanaša na pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).
 
Pred zadnjo spremembo sankcij je bilo MGRT pristojno za nadzor izvoza blaga, tehnične pomoči in posredništva za blago ki se je uvrščalo v Priloge I, II in III Uredbe 267/2012/EU, pri čemer je bil izvoz blaga, posredništvo in tehnična pomoč za Prilogo I in II prepovedano, za blago iz Priloge III pa je bilo ob izvozu, posredovanju ali tehnični pomoči potrebno predhodno dovoljenje. Obstajale pa so tudi izjeme.

 

V Prilogi I je bilo zajeto vse blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I uredbe 428/2009/ES za dvojno rabo.

 

V Prilogi II je bilo drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevalo k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena, vključno s tistimi, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.

 

V Prilogi III je bilo blago in tehnologija, ki nista zajeta v prilogah I in II in bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

 

Po spremembi z Uredbo Sveta (EU) 2015/1861 z dne 18. Oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu se spreminjajo Priloge I, II in III tako, da:

 

 

 

Priloga I zdaj zajema predmete, vključno z blagom, tehnologijo in programsko opremo, s seznama Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga.

 

 

Priloga II zajema blago in tehnologijo, ki nista vključena v prilogi I in III in ki bi lahko pripomogla k dejavnostim v zvezi s predelavo ali bogatenjem ali težko vodo ali drugim dejavnostim, ki niso v skladu s skupnim celovitim načrtom ukrepanja. Sedanja Priloga II zdaj združuje seznama blaga, ki sta bila pred omilitvijo sankcij v Prilogi II in Prilogi III.

 

 

Priloga III  zdaj zajema predmete, vključno z blagom in tehnologijo, s seznama Režima kontrole raketne tehnologije.

Izvoz blaga, posredništvo in tehnična pomoč za blago navedeno v Prilogah I in II je možno na podlagi izdanega dovoljenja s strani države članice, pri čemer je za blago iz Priloge I potrebna tudi predhodna odobritev Varnostnega sveta ZN. Obstajajo tudi redke izjeme. Izvoz blaga, posredništvo in tehnična pomoč za blago iz  Priloge III so prepovedani.

 

Vlada je izdala nacionalno Uredbo o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 in jo 25.11.2016 objavila v Uradnem listu RS št. 74/2016. Uredba je naslednji dan stopila v veljavo.

 

MGRT je na podlagi 4.člena  nacionalne uredbe pristojno za  izvajanje EU uredbe 267/2012/EU za točke a, b in e prvega odstavka 2.a in 3.a člena uredbe 267/2012/EU.

 

V zvezi z izvajanjem uredbe 267/2012/EU po prvi alineji prvega odstavka tega člena se:

- pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega odstavka 2.a in 3.a člena uredbe 267/2012/EU štejejo za »izvoz« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29. 5. 2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: uredba 428/2009/ES) in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);

- v skladu z uredbo 267/2012/EU se za izdajo dovoljenj smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obveznosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z uredbo 428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Za obravnavo zahtevka in izdajo dovoljenja je potrebno plačati upravno takso na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,60 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago z dvojno rabo po uredbi o omejevalnih ukrepih proti Iranu podjetju (naziv podjetja), sklicna številka je: 11 21300-7111002.