Skoči na vsebino

NADZOR TRGOVINE Z BLAGOM, KI BI SE LAHKO UPORABILO ZA MUČENJE

Slovenija je kot članica EU zavezana k upoštevanju in izvajanju zakonodaje Evropske Unije, ki z Uredbo Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje in z nedavno posodobitvijo z Izvedbeno uredbo Komisije št. 1352/2011/EU določa pravila za urejanje trgovine s tretjimi državami z blagom, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izvršitev smrtne kazni ali za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

 

Nedavno je stopila v veljavo tudi Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 775/2014 z dne 16.julija 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje, ki je prenovila in razširila sezname za trgovino prepovedanega blaga ter blaga, ki je nadzorovano pri izvozu.

 

Ministrstvo prosi podjetja, da preverijo spremenjene carinske tarife v skladu z novo izvedbeno uredbo Komisije ter ob potrebi zaprosijo za izvozno dovoljenje pred izvozom takega blaga.

 

Z namenom ustrezne implementacije Uredbe Sveta je bila sprejeta Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (Ur.l. RS, št. 60/06).

 

EU zakonodaja določa prepoved uvoza in izvoza ter prepoved zagotavljanja tehnične pomoči za blago, ki je praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni ali za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje in je našteto v seznamu blaga v Prilogi II. Izjema velja le za blago, ki bo zaradi svojega zgodovinskega pomena uporabljeno izključno za namene javne razstave v muzeju.

 

Uredba določa tudi način izvajanja nadzora nad izvozom blaga, ki se lahko uporablja tudi za druge, zakonite namene. Izvoz tega blaga, ki je naveden v seznamu blaga v Prilogi III Uredbe Sveta 1236/2005, se dovoljuje na podlagi izvoznega dovoljenja.Zahtevek za izdajo dovoljenja se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Evropska komisija  se je konec decembra  2011 odločila razširiti nadzor nad blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, z namenom, da bi preprečila  takšno uporabo blaga, ki izvira iz EU.  V ta namen je  izdala  Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1352/2011 z dne 20. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

 

Temeljna uredba, ki nadzira trgovino z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, ki je stopila v veljavo leta 2006, nalaga gospodarskim in drugim subjektom iz EU prepoved uvoza in izvoza ter prepoved zagotavljanja tehnične pomoči za blago, ki je praktično uporabno zgolj za izvrševanje smrtne kazni ali za mučenje in kaznovanje in je našteto v seznamu blaga v Prilogi II.  Za blago iz Priloge III, ki se lahko uporablja tudi za druge, zakonite namene, pa bi se lahko uporabilo za mučenje, pa nalaga obveznost pridobitve predhodnega dovoljenja za izvoz.


Ker je bilo nedavno ugotovljeno, da je bilo v nekaterih primerih, izvoženo blago preusmerjeno in uporabljeno v naštete namene, hkrati pa ugotovljena  takšna morebitna uporaba še za dodatno blago, ki ga do sedaj ni bilo na seznamu (določeni medicinski proizvodi), se je EU, ki spoštuje in upošteva načela Listine EU o temeljnih človekovih pravicah, odločila zaostriti  sistem nadzora.  Dopolnila je seznam blaga, za katerega veljajo trgovinske omejitve, določeno blago, za katerega je bil do sedaj  možen izvoz iz EU na podlagi dovoljenja,  pa je umestila pod prepoved.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno  za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz blaga, ki se ga uporablja za izvršitev smrtne kazni ali za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje v izjemnih primerih. Izdaja pa tudi dovoljenja za izvoz blaga, ki bi se lahko uporabilo za mučenje in drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, pa je namenjeno v drugačne namene. Ta postopek se ne spreminja, spreminja pa se blago, ki zapade pod ta režim, zato gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s takim blagom, poziva, da si novo uredbo in navedene sezname blaga v prilogah pregledajo  in se v skladu z njimi ravnajo.

 

Letna poročila