Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ

 

Davčna olajšava je namenjena uspešnim podjetjem, ki poslujejo s dobičkom. Predstavlja spodbudo, saj lahko zaradi tveganih dejavnosti raziskav ter eksperimentalnega razvoja (RR), ki v naravi niso popolnoma predvidljiva, zmanjšajo svoj davek. Podjetja lahko zato tudi izdatke za RR načrtujejo tako, da hkrati dosežejo dva učinka – konkurenčno prednost z RR dejavnostjo ter za ta znesek manjšo davčno osnovo.
 
Davčna olajšava znaša 100% vlaganj v RR dejavnost. Neto učinek določi davčna stopnja, ki je odvisna od pravno formalne oblike (pravne ali fizične osebe). Pretežni del olajšav uveljavljajo gospodarske družbe, za katere je davčna stopnja trenutno 19%.
 
Davčne olajšave za RR dejavnost lahko davčni zavezanci uveljavljajo v okviru davčnega postopka s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO) ali Zakona o dohodnini (ZDoh - za samostojne podjetnike).
 
Davčni organ lahko glede tega, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v raziskave in razvoj, za mnenje zaprosi ministrstvo, pristojno za tehnologijo (sedaj je to Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). MGRT v postopku neposredno sodeluje samo s tem pristojnim organom in sicer na osnovi 8. člena Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Ur.l.RS, št. 75/2012), v nadaljevanju: pravilnik.
 
Poleg tega MGRT s pristojnim davčnim organom sodeluje tudi pri usposabljanju kadrov ter pri organizaciji dogodkov za davčne zavezance o davčnih olajšavah za vlaganja v raziskovalno razvojno dejavnost. MGRT neposredno zavezancem ne daje mnenj.
 
V zvezi s svojo omenjeno pristojnostjo je MGRT izdal več mnenj. Mnenja o posameznem zavezancu so davčna tajnost in so namenjena le davčnemu organu in temu zavezancu. Splošna mnenja (mnenje 1, mnenje 2, mnenje 3, mnenje 4) pa so javna in so poleg FURS pogosto namenjena številnim zavezancem, katerih problematiko obravnavajo. Namenjena so bolj učinkovitemu izvajanju inštrumenta davčnih olajšav za vlaganja v RR dejavnost, tako med pripravo, kot tudi med nadzorom.
 
Mnenja se naslanjajo na svetovno referenco za merjenje RR dejavnosti, OECD priročnik Frascati 2015, ki smo ga prevedli* kot delovni pripomoček, saj je uradno besedilo v angleščini.

Tudi besedilo iz 3. priloge pravilnika je vzeto iz OECD priročnika Frascati. V želji po enakih pravilih za davčne olajšave in državne pomoči so definicije RR dejavnosti iz pravilnika prevzete iz Okvirja Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, ki se sklicuje na omenjeni priročnik. Tako smo zgradili osnovo, ki temelji na mednarodni dobri praksi in smo jo, v skladu s priročnikom (ki na številnih mestih operativna pravila prepušča posameznim državam), nadgrajevali s splošnimi mnenji, v sodelovanju s FURS ter s pripravo navodila FURS.
 
Raziskave in razvoj ter na njih temelječe znanje, nove rešitve, patenti, postopki ter izdelki so pomembna konkurenčna prednost podjetij, še posebej iz razvitih držav. Ker je Slovenija glede na  bruto prihodke na  prebivalca (GNI) med približno 30 najbogatejših držav sveta, ne more konkurirati s preprostimi izdelki/storitvami ter njihovo ceno, ker to učinkoviteje/ceneje lahko izvedejo številne druge države na svetu z ogromnim številom prebivalstva. Konkurenčna je lahko le z novim znanjem, ki ga zna učinkovito uporabiti.
 
Raziskave in razvoj potekajo tudi v revnejših državah in je zaradi velikosti nekaterih teh držav njihov obseg tam vse bolj pomemben. Kitajska je tako že postala država z največjim obsegom raziskav in razvoja v svetu in tako kot nekatere druge rastoče države v razvoju, lahko vedno bolj konkurira tako s ceno, kot z znanjem. Dokaz za to so njihovi vedno bolj številni visokotehnološki izdelki tudi na našem trgu.
 
V omenjenih razmerah so inovacije – gospodarsko uspešna uporaba novih rešitev – vir rasti in so temelj za trajni in stabilni narodnogospodarski razvoj, ki omogoča blagostanje državljanov Slovenije.

Novo znanje je temelj inovacij inovacijah pomemben dejavnik, zato Slovenija spodbuja podjetja, da učinkovito izvajajo raziskave in razvoj in tako dosegajo prednost na trgu ter jo usmerijo v gospodarske učinke.

Inovacije so tudi predvidoma temeljno orodje za reševanje številnih globalnih izzivov (digitalizacija, nova proizvodna revolucija, klimatske spremembe, demografske spremembe, itd.). Ker nekateri od teh pojavov potekajo z veliko hitrostjo, je nujna tudi budnost, sposobnost in učinkovitost, da bomo zmožni uporabiti priložnosti, ki jih ti pojavi prinašajo poleg številnih tveganj.
 
* MGRT je zaradi pravne varnosti in predvidljivosti davčnih zavezancev v omejenih razmerah pripravil lektoriran delovni prevod. Priporočamo se za morebitne predloge izboljšav (andrej.cvelbar(at)gov.si). 
 
   

Možne uporabne povezave.