Skoči na vsebino

SPODBUJANJE INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

Za vzpostavitev inovativnega gospodarstva so vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj eden ključnih dejavnikov za konkurenčno sposobnost podjetij. 

  

Cilj izvajanja ukrepov je povečanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanje vključevanja slovenskega gospodarstva v mednarodne znanstveno raziskovalno programe,  spodbujanje zaposlovanja oziroma usposabljanje raziskovalcev in razvojnikov v gospodarstvu ter izgradnja inovacijske infrastrukture v podporo nacionalnemu sistemu inovacij. 

 

Ukrepi tehnološkega razvoja - pospeševanje zasebnega vlaganja v raziskave in razvoj - vključujejo povratna in nepovratna sredstva za spodbujanje aktivnosti raziskav in razvoja v podjetjih in davčne olajšave za raziskave in razvoj.

 

Povratna in nepovratna sredstva razpisujejo naslednje institucije:


   

   

  

  

 

Podjetja lahko uveljavljajo tudi davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj. Zakonodaja, ki ureja davčne olajšave:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (za podjetja) ter Zakon o dohodnini (za samostojne podjetnike) določata, da lahko zavezanci svojo davčno osnovo zmanjšajo za 100 % znesek lastnih vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost (RR). Pogoj je sicer, da imajo zavezanci davčno osnovo, vendar pa so možnosti načrtovanja v primeru davčnih olajšav ponavadi boljše kot v primeru subvencij.

 

Pravni red na področju davkov:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/

 

 

Mednarodno razvojno sodelovanje - je odličen vir za dostop do najnovejšega znanja in vključevanja v najnaprednejše mreže in konzorcije na področju tehnološkega razvoja.