Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GMES GALILEO

1. DOSEŽEK SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA SVETU EU

 

GALILEO je strateški program držav članic Evropske unije. Program Galileo je tako naložba, ki bo Evropi omogočila, da ohrani svojo neodvisnost na področju satelitske navigacije in drugih aplikacij, povezanih s tem področjem, prav tako pa se bodo lahko evropska podjetja in raziskovalci še bolj uveljavili na tem področju in tudi obdržali pomemben delež trga satelitske radionavigacije.

 

Zaradi politične, gospodarske in tehnološke teže, ki jo ima program Galileo v EU, mu je Slovenija v času svojega predsedovanja namenjala največjo možno pozornost in politično podporo.

 

S sprejemom ti. implementacijske uredbe v evropskem parlamentu, je bil dosežen odgovor na tri temeljna vprašanja programa Galileo, in sicer potrditve višine stroškov evropskih GNSS programov v obdobju 2007 – 2013 in zagotovitev finančnih sredstev v višini 3,405 MRD EUR, upravljavske strukture programa in načel javnega naročanja.

 

Upravljavska struktura se bo izvajala pod vodstvom Evropske Komisije, ki za ta namen ustanavlja ti. Evropski GNSS programski odbor. V njem bodo imenovani predstavniki držav članic, kot tudi vseh evropskih institucij (Evropske Komisije, Evropskega Parlamenta, Evropske vesoljske agencije). S transparentnim javnim naročanjem pa se želi zagotoviti predvsem poštena konkurenca, prost dostop in uravnotežena zastopanost industrije na vseh nivojih, dostop do ažurnih informacij (varnostna vprašanja) ter upoštevanje investicij javnega sektorja in izkušenj industrije iz razvojne faze programa. Tako se daje politični nadzor nad programom Parlamentu in Svetu, Komisiji pa je prepuščena odgovornost za vodenje programa.

 

2. APLIKACIJE SISTEMA GALILEO

 

Razvoj satelitskih navigacijskih tehnologij vpliva na vse sektorje sodobnih gospodarstev. Letna stopnja rasti trga izdelkov in storitev je 25 %. Do leta 2020 bi moralo delovati okoli 3 milijarde satelitskih navigacijskih sprejemnikov. Satelitska navigacija vedno bolj postaja del vsakdanjega življenja evropskih državljanov, ne samo v njihovih avtomobilih in mobilnih telefonih, temveč tudi v omrežjih za distribucijo energije ali bančnih sistemih.

 

Aplikacije se uporabljajo v številnih sektorjih, ne le v sektorju za promet in zveze, temveč tudi na drugih trgih, kot so geodetska dejavnost, kmetijstvo, znanstvene raziskave, turizem, energetika in drugo. Sprejemniki so zdaj v vseh vrstah elektronskih naprav za vsakdanjo uporabo, kot so mobilni telefoni, osebni digitalni pripomočki, fotoaparati, prenosni računalniki ali zapestne ure.

 

Program Galileo bo upravljala in nadzorovala civilna oblast; ponuja jamstvo kakovosti in stalnosti, ki je bistveno za marsikatero področje uporabe. Galileo bo kot dopolnilo obstoječim sistemom povečal zanesljivost in razpoložljivost storitev navigacije in določanja položaja na svetovni ravni.

 

Cestni promet

Uporabe programa GNSS v cestnem sektorju obsegajo številne funkcije, od telematskih storitev do elektronskega pobiranja cestnine (EFC) za avtoceste ali mestne ceste ter varnostnih aplikacij in plačila zavarovanja glede na uporabo.

 

Pomorske, ribiške, celinske plovne poti

V pomorskem prometu je nekaj sto tisoč zabojnikov že opremljenih z GNSS napravami za sledenje in določanje položaja. Po zaslugi takšnih naprav lahko logistična podjetja svojim strankam ponujajo hitrejše in boljše storitve. Prav tako se lahko iz varnostnih razlogov nadzoruje prevoz z zabojniki. Za navigacijo po morjih in plovnih poteh je satelitska tehnologija naravna izbira.

 

Letalski promet

Na letalskem področju so storitve GNSS že dolgo dodatno navigacijsko sredstvo. Zagotavljajo dodatne storitve za več faz letenja, tako za letenje v prostem času kot tudi v komercialnem letalskem prometu. Mednarodna organizacija civilnega letalstva določa zmogljivosti, potrebne za navigacijo letala v posebnem segmentu zračnega prostora, in letalskemu prevozniku omogoča izbiro posebne opreme za doseganje teh zmogljivosti.

 

Prometni analitiki do leta 2025 predvidevajo močno rast s potrebo po novih potniških in tovornih letalih zaradi trikratne rasti v potniškem prometu in še večje rasti v letalskem tovornem prometu. Natančnost in celovitost, ki ju daje Galileo, bosta omogočili večjo uporabo obstoječih letališč, ki se trenutno ob slabem vremenu in slabi vidljivosti ne uporabljajo.

 

V Evropi se bo skupno podjetje „SESAR“, ki izvaja pravni okvir za zagotavljanje navigacijskih storitev zračnega prometa, kakor je določeno v štirih uredbah o enotnem evropskem nebu, prav tako opiralo na GNSS.

 

Železniški promet

Železniške infrastrukture so vedno zahtevale uporabo signalnih sistemov in sistemov za določanje lokacije vlaka, nameščenih večinoma ob progi. Za to je potrebna draga oprema in obsežno vzdrževanje. Da bi izboljšali interoperabilnost in zmanjšali stroške, so te sisteme nadomestili novi standardi (Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa in Evropski sistem za nadzor vlakov).

 

Nadalje se bo satelitska navigacija lahko uporabljala na področjih, kot so:

 

- Civilna zaščita, obvladovanje izrednih razmer in humanitarna pomoč

Pomoč ljudem po potresih, poplavah, cunamijih in drugih naravnih ali človeških nesrečah je bila dolgo časa skrb javnih organov. Določitev premoženja, ljudi in sredstev je izrednega pomena za dejavnosti reševanja. Civilna zaščita spada v različne organizacijske sheme v različnih državah članicah z nekaj avtonomije pri upravljanju na regionalni in občinski ravni. Na evropski ravni sta bila ustanovljena Center za nadzor in obveščanje ter Center za obvladovanje kriz kot orodje za okrepitev sodelovanja Skupnosti pri naravnih nesrečah, izrednih razmerah zaradi onesnaževanja morja, nesreč s kemikalijami in za pravočasen odziv na politične krize.

 

- Kmetijstvo, meritve zemljišč, geodetski in katastrski popis

Za nadzor izplačil v okviru skupne kmetijske politike so potrebni vedno bolj natančni  in pravočasni podatki. Poleg tega kmetje uporabljajo geoinformacije in GNSS za optimizacijo pridelkov, zmanjšanje hranil in pesticidov ter zagotavljanje optimalne izrabe vode in tal.

 

- Energija, nafta in plin

Naftna in plinska industrija v veliki meri uporabljata GNSS za operacije na kopnem in na morju pri dejavnostih raziskovanja in izkoriščanja. V elektroenergetskem sektorju omrežja za distribucijo energije za svojo sinhronizacijo uporabljajo točne in natančne funkcije GNSS za določanje časa.

 

- Iskanje in reševanje

Funkcija sistema GALILEO za iskanje in reševanje je prispevek Evrope k mednarodnem sodelovanju pri humanitarnem iskanju in reševanju, predvsem na pomorskem in letalskem področju.

 

- Logistika, okolje, znanost, kazenski pregon in drugo

GNSS z omogočanjem natančnega in stalnega sledenja in določanja položaja zabojev, zabojnikov ali palet, skupaj z drugimi tehnologijami, izboljšuje upravljanje dobavnih verig in upravljanje tovora za vse vrste prevoza v mestnih območjih in za prevoze na dolge razdalje.

 

3. POSEBNI CILJI PROGRAMA GALILEO

 

Namen posebnih ciljev programa Galileo je zagotoviti, da se signali, ki jih oddaja sistem, lahko uporabijo za pet spodaj opisanih funkcij:

·       Ponuditi „odprto storitev“ (imenovano „Open Service“ ali OS), ki je brezplačna za uporabnika in zagotavlja informacije o določanju položaja in časa ter je namenjena množičnim uporabam satelitske radionavigacije.

·       Ponuditi „storitev varovanja življenj“ (imenovano „Safety of Life Service“ ali SoL), ki je namenjena uporabnikom, za katere je varnost bistvenega pomena, in ki izpolnjuje zlasti zahteve letalskega, pomorskega in železniškega sektorja. Storitev izpolnjuje tudi zahtevo po stalnosti in vsebuje funkcijo celovitosti, ki omogoča, da je uporabnik obveščen v primeru nepravilnega delovanja sistema.

·       Ponuditi „komercialno storitev“ (imenovano „Commercial Service“ ali CS), ki z večjo učinkovitostjo ter s podatki, ki imajo večjo dodano vrednostjo od podatkov, dobljenih z „odprto storitvijo“, omogoča razvoj aplikacij za poslovne ali komercialne namene.

·       Ponuditi „vladno storitev“ (imenovano „Public Regulated Service“ ali PRS), namenjeno izključno uporabnikom, pooblaščenim s strani vlad, za občutljive aplikacije, ki zahtevajo visoko raven stalnosti storitve. „Vladna storitev“ uporablja močne in šifrirane signale.

·       Sodelovati pri storitvi iskanja in reševanja (imenovani „Search and Rescue Support Service“ ali SAR) sistema COSPAS-SARSAT, z odkrivanjem nujnih signalov, ki jih oddajajo radijski oddajniki, in vračanjem sporočil tem oddajnikom.

 

Kako sodelovati z Galileo

 

Razpisi za projekt Galileo so objavljeni v okviru javnih razpisov Evropske komisije za 7. okvirni program za raziskave in razvoj, ESA in Uradnega lista EU.

 

Omenjeni razpisi predstavljajo priložnost tako za podjetja, kot za raziskovalce, predvsem v smislu pridružitve k že obstoječim večjim raziskovalno razvojnim konzorcijem.

 

Povezave: 

http://www.gsa.europa.eu

Spletna stran EK