Skoči na vsebino

REGISTRSKI POSTOPEK

 

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se skladno s 14. členom Zakona o socialnem podjetništvu odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, zavod itd.) že ustanovljena in se v postopku do-registrira v socialno podjetje.

 

Registrski organ je organ, ki podeljuje status socialnim podjetjem na podlagi izpolnjevanja pogojev in je določen z zakonom za statusno pravno organiziranost posamezne vrste pravne osebe (npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o ustanovah, Zakon o zadrugah).

 

Ključna pravna podlaga in posledično postopek registracije je tako pogojen s pravno organiziranostjo podjetja, ki želi poslovati kot socialno podjetje. Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja določa Zakon o socialnem podjetništvu in zakonodaja, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. Pravna oseba mora za pridobitev statusa socialnega podjetja izpolnjevati pogoje iz Zakona o socialnem podjetništvu, kakor tudi določila področnega zakona.

 

Registrski organi posameznih pravnih oseb

 

Nepridobitna pravna oseba: društvo

Registrski organ: upravna enota na območju katere je sedež društva

Zakonska podlaga: Zakon o društvih

 

Nepridobitna pravna oseba: zavod

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zavodih

 

Nepridobitna pravna oseba: ustanova

Registrski organ: pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu

Zakonska podlaga: Zakon o ustanovah

 

Nepridobitna pravna oseba: gospodarska družba

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o gospodarskih družbah

 

Nepridobitna pravna oseba: zadruga, evropska zadruga

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zadrugah

 

Nepridobitna pravna oseba: gospodarska družba s statusom invalidskega podjetja

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

 

V primeru pravne osebe s statusom zaposlitvenega centra, se registracija oziroma doregistracija izvede v skladu z osnovno pravno organizacijsko obliko.

 

Vloga za registracijo, poleg vsebine in prilog, ki jih zahteva ustanovitev posamezne nepridobitne pravne osebe, mora vsebovati listine navedene v14. členu Zakona o socialnem podjetništvu:

  • akt o ustanovitvi /temeljni akt
  • sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,
  • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,
  • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja socialnega podjetja.

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za doregistracijo spremembe akta o ustanovitvi s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

 

Registrski organ preveri skladnost vloge z določili Zakona o socialnem podjetništvu. V kolikor ni zadržkov, registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe oziroma spremembe v register, odloči, da se pri podjetju ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje«. Z vpisom dostavka v register ali javno evidenco, nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko prične poslovati kot socialno podjetje.