Skoči na vsebino

REGISTRSKI POSTOPEK

 

Vstopni pogoj v postopku registracije socialnega podjetja na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) je ustanovitev nepridobitne pravne osebe.

 

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d.o.o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje.

Postopkovnik:

 

Nepridobitna pravna oseba

društvo

zavod

ustanova

gospodarska družba, zadruga,evropska zadruga

Zakonska podlaga za registracijo/izdajo soglasja

Zakon o društvih

(Ur. l. RS, št. 64/11– UPB2)

Zakon o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.)

 

Zakon o ustanovah

(Ur. l. RS, št. št. 70/05, 91/05- popr.)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09–UPB3 in nasl.)

Zakon o zadrugah (Ur. l. RS, št.97/09)

Ministrstvo pristojno za zakon, ki je podlaga za registracijo/doregistracijo

MNZ

MJU

MNZ

MGRT/MKO

Registrski organ

upravna enota na območju katere je sedež društva

okrožna sodišča/sodni register

pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu

okrožna sodišča/sodni register

Pogoji za ustanovitev

določeni z  ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe

Vloga za registracijo/doregistracijo vsebuje listine po ZSocP

  1. akt o ustanovitvi /temeljni akt (vsebina 12. člen ZSocP),
  2. sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,
  3. osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,
  4. dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva,
  5. podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti le pri preoblikovanju društva v socialno podjetje).

 

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.