Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRSKI POSTOPEK

 

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se skladno s 14. členom Zakona o socialnem podjetništvu odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, zavod itd.) že ustanovljena in se v postopku do-registrira v socialno podjetje.

 

Registrski organ je organ, ki podeljuje status socialnim podjetjem na podlagi izpolnjevanja pogojev in je določen z zakonom za statusno pravno organiziranost posamezne vrste pravne osebe (npr. Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o ustanovah, Zakon o zadrugah).

 

Ključna pravna podlaga in posledično postopek registracije je tako pogojen s pravno organiziranostjo podjetja, ki želi poslovati kot socialno podjetje. Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa socialnega podjetja določa Zakon o socialnem podjetništvu in zakonodaja, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. Pravna oseba mora za pridobitev statusa socialnega podjetja izpolnjevati pogoje iz Zakona o socialnem podjetništvu, kakor tudi določila področnega zakona.

 

Registrski organi posameznih pravnih oseb

 

Nepridobitna pravna oseba: društvo

Registrski organ: upravna enota na območju katere je sedež društva

Zakonska podlaga: Zakon o društvih

 

Nepridobitna pravna oseba: zavod

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zavodih

 

Nepridobitna pravna oseba: ustanova

Registrski organ: pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu

Zakonska podlaga: Zakon o ustanovah

 

Nepridobitna pravna oseba: gospodarska družba

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o gospodarskih družbah

 

Nepridobitna pravna oseba: zadruga, evropska zadruga

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zadrugah

 

Nepridobitna pravna oseba: gospodarska družba s statusom invalidskega podjetja

Registrski organ: okrožna sodišča/sodni register

Zakonska podlaga: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

 

V primeru pravne osebe s statusom zaposlitvenega centra, se registracija oziroma doregistracija izvede v skladu z osnovno pravno organizacijsko obliko.

 

Vloga za registracijo, poleg vsebine in prilog, ki jih zahteva ustanovitev posamezne nepridobitne pravne osebe, mora vsebovati listine navedene v14. členu Zakona o socialnem podjetništvu:

  • akt o ustanovitvi /temeljni akt
  • sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,
  • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,
  • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja socialnega podjetja.

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za doregistracijo spremembe akta o ustanovitvi s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

 

Registrski organ preveri skladnost vloge z določili Zakona o socialnem podjetništvu. V kolikor ni zadržkov, registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe oziroma spremembe v register, odloči, da se pri podjetju ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje«. Z vpisom dostavka v register ali javno evidenco, nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko prične poslovati kot socialno podjetje.