Skoči na vsebino

REGISTRSKI POSTOPEK

 

Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d.o.o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje.

 

Postopkovnik:

 

Nepridobitna pravna oseba

društvo

zavod

ustanova

gospodarska družba (posebnega pomena), zadruga, evropska zadruga

Zakonska podlaga za registracijo/izdajo soglasja

Zakon o društvih

(Ur. l. RS, št. 64/11– UPB2), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)

Zakon o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)

Zakon o ustanovah

(Ur. l. RS, št. 70/05, 91/05- popr.)

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17),

Zakon o zadrugah, (Ur. l. RS, št. 97/09)

 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)

Ministrstvo pristojno za zakon, ki je podlaga za registracijo/do-registracijo

MNZ/MDDSZ v primeru zaposlitvenih centrov

MJU/MDDSZ v primeru zaposlitvenih centrov in invalidskih podjetij

MNZ

MGRT/MKO /MDDSZ v primeru invalidskih podjetij

Registrski organ

upravna enota na območju katere je sedež društva/MDDSZ v primeru doregistracije v zaposlitveni center

okrožna sodišča/sodni register/MDDSZ v primeru doregistracije v zaposlitveni center

pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu

okrožna sodišča/sodni register/MDDSZ v primeru doregistracije v invalidsko podjetje

Pogoji za ustanovitev

določeni z  ZSocP-A (predvsem 3., 8., 9., 12. in 14. člen) in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe

Vloga za registracijo/doregistracijo, poleg vsebine in prilog, ki jih zahteva ustanovitev posamezne nepridobitne pravne osebe, vsebuje listine po 14. členu ZSocP-A

 
  1. akt o ustanovitvi /temeljni akt (vsebina 12. člen ZSocP-A),
  2. sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,
  3. osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,
  4. dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja socialnega podjetja.

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za registracijo spremembe akta o ustanovitvi s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

Registrski organ preveri skladnost vloge z 8., 9., 12. in 14. členom ZSocP-A. V kolikor ni zadržkov, registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe oziroma spremembe v register, odloči, da se pri podjetju ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje«. Z vpisom dostavka v register ali javno evidenco, nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko prične poslovati kot socialno podjetje.