Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«

 

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja« je bil objavljen v letu 2018 in predvideva tri odpiranja, in sicer leta 2018, 2019 in 2020. Celotna vrednost razpisanih sredstev sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada je 3.180.924,36 EUR. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija je 80% : 20%.

 

Javni razpis je razdeljen v 2 sklopa, namen razpisa v sklopu A je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Namen razpisa v sklopu B pa je okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

 

1. odpiranje  

 

V letu 2018 je bilo v sklopu razpisa izbranih 29 operacij, od tega 17 v vzhodni kohezijski regiji (14 v sklopu A in 3 v sklopu B) in 12 v zahodni kohezijski regiji (v sklopu A). Obdobje izvajanja operacij je od dne oddaje vloge (v letu 2018) do 15. 10. 2019. (1. odpiranje je zaključeno in nanj ni mogoče oddati vloge za izvajanje operacije, naslednje (drugo) odpiranje bo v letu 2019.) 

 

Navodila za upravičence javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 1. odpiranje (objavljeno 7. 3. 2019):

 

- Navodila za upravičence izbrane na 1. odpiranju javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« 2018-2019

 

- Priloga št. 1: Menična izjava, sprememba objave dne 14. 3. 2019

 

- Priloga št. 2: Kontrolni list

 

- Priloga št. 3: Zaključno vsebinsko poročilo

 

- Priloga št. 4: Letno poročilo o doseganju pogodbenih kazalnikov

 

- Priloga št. 5: Obrazec za spremljanje udeležencev

 

- Priloga št. 6: Napoved črpanja

 

- Priloga št. 7: Mesečno poročilo

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi upravičence, izbrane na 1. odpiranju javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, na delavnico namenjeno predstavitvi in uporabi informacijskega sistema eMA. Delavnica je namenjena predstavitvi uporabe informacijskega sistema eMA, načinih vnašanja listin ter kreiranja zahtevkov za izplačilo in predplačilo.

 

- Vabilo na delavnico, ki bo 9. 4. 2019

 

- Predstavitev MGRT, 9. 4. 2019

 

 

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019

 

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 je bil objavljen v letu 2018. V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo razpisanih 200.000,00 EUR integralnih sredstev, izbranih pa je bilo 6 projektov. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji - v  območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. Obdobje izvajanja projektov je od dne oddaje vloge (v letu 2018) do 8. 11. 2019.

 

Navodila za prejemnike sredstev v sklopu javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019:

 

- Navodila upravičencem pri izvajanju pogodb po Javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019

 

- Priloga št. 1: Seznam upravičenih in neupravičenih stroškov

 

- Priloga št. 2: Vmesno ali končno poročilo

 

- Priloga št. 3: Izjava

 

- Priloga št. 4: Zahtevek za izplačilo

 

- Priloga št. 5: Vsebinska priloga k prilogi št. 2

 

 

Zaključeni razpisi

 

Javni razpis  za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016 - 2018

 

V letu 2018 se je zaključilo izvajanje »Javnega razpisa za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016 – 2018«. V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo v celotnem obdobju izvajanja izplačanih 1.481.734,80 EUR sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je bilo za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 70% : 30% in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija  75% : 25%. Namen javnega razpisa za izbor operacij je bil spodbuditi zagon novih socialnih podjetij ter tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih.

 

Operacije je zaključilo 83 upravičencev od izbranih 94. Javni razpis je s sredstvi podprl 83 subjektov socialne ekonomije od registriranih 262 socialnih podjetji (na dan 31. 12. 2018), kar predstavlja 31,68 % vseh registriranih socialnih podjetji. V času izvajanja je bilo oblikovanih 91 od načrtovanih 62 novih inovativnih produktov/storitev, 53 od 38 načrtovanih izboljšanih inovativnih produktov/storitev ter ustvarjenih 112 od 61 načrtovanih novih delovnih mest.

 

Upravičenci in zaključene operacije

 

 

Javni razpis  za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

 

V letu 2018 se je zaključilo izvajanje »Javnega razpisaza izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018«. V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo v celotnem obdobju izvajanja izplačanih 765.258,67 EUR sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je bilo za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 70% : 30% in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija  75% : 25%.

 

Namen razpisa je bil spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. Do konca leta 2018 sta izbrana upravičenca pripomogla k 28 inovativnim rešitvam, implementiranih v MSP-je ter vključila 25 podjetji v podjetniško skupnost, ki jo ustvarijo učni izdelovalni laboratoriji.

 

Povezavi na spletni strani operacij:

  1. Učni izdelovalni laboratorij GRM Novo mesto: Energetska učinkovitost in učinkovita raba virov v razvoju kmetijsko živilskega sektorja
  2. ŠC Škofja Loka: Vzpostavitev učnega izdelovalnega laboratorija v ŠC Škofja Loka

 

Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije

 

V letu 2018 se je zaključilo izvajanje Javnega razpisa »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«. V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo v celotnem obdobju izvajanja izplačanih 96.593,41 EUR sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je bilo za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija  80% : 20%.

 

Pri tem je upravičenec, ki je uspešno zaključil izvajanje operacije oblikoval oziroma ustanovil eno zadrugo, ki združuje prekarne delavce, oblikoval transnacinalno partnerstvo, izdelal primerjalno analizo zadružništva in potreb prekarnih delavcev v Sloveniji in Belgiji ter oblikoval en zadružni model delovanja.

 

S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela, ki jo je izvajalo Združenje socialna ekonomija Slovenije

 

 

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti

 

V letu 2017 so bile zaključene 3 operacije, izbrane v sklopu »Javnega razpisa za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti«. V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo v celotnem obdobju izvajanja izplačanih 1.676.861,99 EUR sredstev sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer za vzpostavitev učnih izdelovalnih laboratorijev po vzoru »fab lab-ov« kot jih poznajo v tujini. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je bilo za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 70% : 30% in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija  75% : 25%.

 

Namen razpisa je bil z uporabo sodobnih tehnologij in digitalizacije prenesti znanje na podjetja in skupnost, mlade usposobiti za delo na področju digitalnih procesov ter tako postopna uvedba digitalizacije v skladu s cilji industrijske revolucije 4, s hkratnim prenosom znanj za uvajanje energetske učinkovitosti v podjetjih ter učinkovite rabe virov. Do konca leta 2017 so izbrani upravičenci podprli 10 subjektov podpornega okolja za MSP ter vključili 40 podjetji v podjetniško skupnost, ki jo ustvarijo učni izdelovalni laboratoriji.

 

Povezave na spletne strani operacij:

  1. ŠC Slovenske Konjice – Zreče, Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice - Zreče (U-LAB)
  2. ŠC Nova Gorica, Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja - UIL ŠCNG
  3. ŠC Postojna, Učni izdelovalni laboratorij

 

Razpisi drugih organizacij

 

Več o razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na večino katerih se lahko prijavijo tudi socialna podjetja oziroma določeni subjekti socialne ekonomije, si lahko preberete na zavihku Kako do sredstev.


Prav tako vas vabimo k spremljanju javnih razpisov izvajalskih organov ministrstva, drugih resorjev in drugih inštitucij, ki namenjajo sredstva tudi za socialna podjetja, na primer:


•   SPS
•   Slovenski regionalno razvojni sklad
•   SPIRIT   
•   MDDSZ
•   MKGP
•   MZZ
•   MKGP
•   MIZŠ 
•   Urad za mladino 
•   CNVOS


Vse aktualne razpise lahko najdete na spletni strani EU Skladi.


Mednarodni razpisi:


•   EVROPSKA KOMISIJA
•   INTERREG DANUBE
•   INTERREG ALPE
•   INTERREG CENTRALNA EUROPA
•   INTERREG SLO-HR
•   INTERREG ADRION

 

 

In morebitni drugi razpisi.