Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOLIDARNOSTNI SKLAD EU

Solidarnostni sklad EU  je  11. novembra leta 2002 s sprejetjem uredbe ustanovil  Svet Evropske unije kot odgovor na hude poplave, ki so poleti tega leta prizadele osrednjo Evropo.  Gre za Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 (UL L št. 311 z dne 14. 11. 2002).Po večletnih prizadevanjih sta sredi maja 2014 instituciji zakonodajne oblasti EU sprejeli Uredbo (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije  (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014).  Uvodoma je potrebno poudariti, da Solidarnostni sklad EU ni instrument za hitro ukrepanje ob večjih naravnih nesrečah. Pri odpravi njenih posledic gre za sofinanciranje za nazaj (refundiranje) dela javnih izdatkov za izvedbo izrednih ukrepov. Do danes je priskočil na pomoč ob 67 hudih naravnih nesrečah, kot so poplave, gozdni požari, potresi, nevihte in suše. Sredstva v skupnem znesku več kot 3.7 milijarde EUR je prejelo 24 evropskih držav.


Republika Slovenija je v skladu z evropsko uredbo prejela pomoč štirikrat  in  sicer:  za poplave leta 2007 - 8.254.203 EUR,   za poplave leta 2010 - 7.459.637 EUR, za poplave leta 2012 - 14.081.355 EUR  in  za zimsko ujmo februarja 2014 (poplave, visok sneg in žled) - 18.388.478,00 EUR.


Da bi Solidarnostni sklad EU postal odzivnejši,  jasnejši  in  bolj enostaven za uporabo  ter da bi spodbudil države, da v prvi vrsti okrepijo prizadevanja za preprečevanje in obvladovanje nesreč,  vsebuje spremenjena Uredba naslednja ključna reformna določila, ki so pričela veljati 28. junija 2014:


●   Jasna opredelitev področja uporabe Solidarnostnega sklada EU: 
Glej Prilogo 1 v spodaj priloženem dokumentu, ki ga je julija 2015 izdal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
●   Podaljšanje roka za predložitev Vloge za pomoč:
Pristojni nacionalni organ predloži Evropski komisiji vlogo za finančni prispevek iz Solidarnostnega sklada EU najpozneje v dvanajstih tednih od nastanka prve škode;  prej je bil rok deset tednov.
●   Dopolnitev predpisane vsebine Vloge za pomoč:
V predpisani obrazec Vloge za pomoč je vključena zahteva po navedbi kratkega opisa izvajanja zakonodaje Evropske unije o preprečevanju in obvladovanju tveganj nesreč, povezanih z naravo predmetne naravne nesreče  in o eventualnem postopku ugotavljanja kršitev zakonodaje na področju predmetne naravne nesreče.   Prej je bilo treba podrobne informacije o sprejetih ali predlaganih preventivnih ukrepih, da bi omejili škodo in čim bolj preprečili ponovitev podobnih nesreč,  navesti samo v končnem Poročilu o izvajanju finančnega prispevka.
●   Opredelitev roka za določitev zneska finančnega prispevka:
Evropska komisij mora v primeru, da so izpolnjeni pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada EU (pravočasna vloga, mejna vrednost za pomoč, …….), in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev,  najkasneje v šestih tednih od datuma prejema popolne vloge, pri čemer ni vštet potreben čas za prevod vloge,  določiti znesek morebitnega finančnega prispevka.  Prej je bila uporabljena dikcija »čim prej«.
●   Zavrnitev Vloge za pomoč ali zmanjšanje zneska finančnega prispevka:
Evropska komisija lahko tako postopa, kadar je proti državi članici uveden postopek zaradi neizpolnitve obveznosti, Sodišče Evropske unije pa je izdalo dokončno sodbo, da zadevna država članica ni izvedla zakonodaje Unije o preprečevanju in obvladovanju tveganja nesreč, neposredno povezanega z naravo naravne nesreče, ki jo je prizadela.
●   Možnost predplačil:
Sredstva Solidarnostnega sklada EU se običajno dodelijo v obliki enkratne dotacije. Kadar Vloga za pomoč izpolnjuje pogoje iz Člena 4(1) spremenjene uredbe in če so na voljo zadostna proračunska sredstva EU, lahko Evropska komisija ugodi prošnji za izvedbo predplačilo. Ta znesek ne presega 10% zneska pričakovane finančne pomoči in ni v nobenem primeru višji od 30 mio EUR.
●   Krajši postopek za države, članice EU:  Združitev Sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev  in  Sporazuma o izvajanju ………. v enotni akt:  Izvedbeni sklep Komisije o dodelitvi finančnega prispevka iz Solidarnostnega sklada EU.
●   Podaljšanje roka za porabo dodeljenih nepovratnih sredstev:

Finančni prispevek je potrebno porabiti v osemnajstih mesecih od datuma, ko je Evropska komisija izplačala celotni znesek pomoči;  prej je bil rok leto dni od datuma nakazila.

Februarja 2014 je Republiko Slovenijo prizadela ujma (poplave, visok sneg in žled),  pri čemer je ocena neposredne škode in intervencijskih stroškov,  brez izpada prihodka v gospodarstvu, znašala 428,7 milijonov evrov brez DDV.  Za nesrečo, ki se je zgodila v Sloveniji, je značilno, da je priprava Vloge za pomoč in njena ocenitev s strani Evropske komisije potekala na podlagi določil Uredbe iz leta 2002,  priprava podatkov in informacij za izdajo Izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi finančnega prispevka iz Solidarnostnega sklada EU pa po določbah spremenjene Uredbe. 


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je organ, pristojen za koordinacijo ministrstev pri pridobitvi in izvrševanju finančnega prispevka iz Solidarnostnega sklada EU. Vlogo za pomoč smo posredovali Evropski komisiji dne 4. aprila 2014, nakazilo odobrenega zneska finančne pomoči pa je bilo na poseben podračun izvedeno dne 8. aprila 2015.  V skladu Sklepom Vlade RS z dne 29. januarja 2015 je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi medresorskega usklajevanja dne 30. julija 2015 izdal Usmeritveno navodilo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Solidarnostnega sklada EU v Republiki Sloveniji.


Obrazec vloge za pomoč, smernice za pripravo vloge, mejne vrednosti za različne primere naravnih nesreč za leto 2015 (večje, regionalne, nesreče, ki prizadenejo več regij),  določitev zneska pomoči ter ostale informacije glede pridobitve in koriščenja nepovratnih sredstev so dosegljive na uradni spletni strani Evropske komisije pod Solidarnostni sklad EU.