Skoči na vsebino

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI IN DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) v 5. členu določa, da se regionalna politika načrtuje z naslednjimi medsebojno usklajenimi dokumenti: strategija razvoja Slovenije, državni strateški prostorski akt, program državnih razvojnih prioritet in investicij, programski dokumenti na mednarodni in državni ravni, regionalni in območni razvojni programi ter dogovori za razvoj regij.

 

V 7. členu ZSRR-2 določa, da Vlada Republike Slovenije s strategijo razvoja Slovenije in državnim strateškim prostorskim aktom določi cilje in usmeritve za pripravo regionalnih razvojnih programov (RRP). S Programom državnih razvojnih prioritet in investicij pa podrobneje opredeli, z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, programe in instrumente regionalne politike.

 

Za programsko obdobje se v regiji pripravi regionalni razvojni program (RRP), ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Izvedbeni dokument RRP je dogovor za razvoj regije, ki se sklepa za obdobje štirih let. Podpišeta ga predsednik razvojnega sveta regije in minister, pristojen za regionalni razvoj. RRP in dogovor se pripravljata hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov (Strategije razvoja Slovenije, Državnega razvojnega programa, Partnerskega sporazuma z EU in operativnih programov za izvajanje kohezijske politike EU ter programa razvoja podeželja). Razvojni svet regije imenuje za  pripravo RRP in dogovora vodjo projekta in vodje posameznih vsebinskih področij, ki vodijo tudi odbore razvojnega sveta regije. Za zagotavljanje usklajenosti načrtovanja med državno in regionalno ravnijo  so v okviru ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj (MGRT), določeni skrbniki regij.

 

POVEZAVE NA REGIONALNE RAZVOJNE PROGRAME 2014-2020:

 

 

1. Pomurje:http://rcms.si/sl/regionalni-razvojni-program-2014-2020

2. Gorenjska:http://www.bsc-kranj.si/o-regionalnem-razvoju/regionalni-razvojni-program-2014-2020/sprejet-dokument

3. Goriška:http://www.prc.si/dodatno/regionalni-razvojni-program-severne-primorske 

4. Obalno-kraška:http://www.rrc-kp.si/sl/regionalni-razvoj/rrp-2014-2020.html

5. JV Slovenija:http://www.rc-nm.si/Projekti/Regionalnirazvojniprogram20142020/PotrjenRRP20142020

6. Posavska:https://www.rra-posavje.si/regionalni-razvojni-program.html

7. Savinjska:http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/152

8. Podravje:http://www.mra.si/predlog-rrp-2014-2020/

9. Primorsko-notranjska:http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/rrp-nkr-2014-2020-s-popravki_april-2015.pdf

10. Osrednjeslovenska:http://www.rralur.si/sl/regija/rrp-2014-2020

11. Koroška:http://www.rra-koroska.si/si/regionalni-razvoj/regionalni-razvojni-program

12. Zasavje:http://www.rcr-zasavje.si/uploads/files/RRP_20151006.doc 

 

Ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju je dogovor za razvoj regije (dogovor), ki ga za obdobje štirih let skleneta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje: (1) regijske projekte in (2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Sektorski projekt je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Regijski projekt pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Po pristojnosti običajno tudi sodi v več sektorjev oz. resorjev kar je največkrat tudi razlog, da do njegove izvedbe težko pride. Na presečišču sektorskih politik pa so praviloma sinergije največje in v pripravo takih projektov nas usmerja tudi evropska kohezijska politika v okviru Teritorialne agende EU.


V dogovoru za razvoj regije bo nekaj, za regijo ključnih sektorskih projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Predvidevamo, da bodo sektorski in regijski projekti vstopali v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo regij.

 
Projekti iz podpisanega dogovora se bodo lahko neposredno uvrščali v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike EU.

 
Koraki pri pripravi dogovora za razvoj regije:


1. Sprejem regionalnega razvojnega programa;
2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pošlje razvojnemu svetu regije povabilo za pripravo dogovora;
3. Sprejem regijsko specifičnih meril na razvojnem svetu regije;
4. RRA preveri izpolnjevanje pogojev in izvede ocenjevanje predlogov projektov skladno z merili;
5. Razvojni svet regije določi regijske projekte za usklajevanje v okviru dogovora;
6. RRA pošlje MGRT osnutek dogovora;
7. MGRT seznani z osnutkom dogovora pristojna resorna ministrstva, preveri izpolnjevanje pogojev in upoštevanje meril ter za posamezne projekte organizira teritorialni razvojni dialog (MGRT vodi sestanke za uskladitev dogovora med regijo in pristojnimi resornimi ministrstvi);
8. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi MGRT predloge sektorskih projektov. O regijskih projektih se opredelijo resorna ministrstva, o sektorskih projektih se opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli njihov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev regije, o projektih, ki predvidevajo sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike se opredeli državni organ, pristojen za evropsko kohezijsko politiko. MGRT vodi usklajevanje prek skrbnikov regij;
9. Na podlagi pisnih soglasij pristojnih resornih ministrov in v primeru sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike tudi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejme razvojni svet regije predlog dogovora za razvoj regij;
10. Predlog dogovora za razvoj regij potrdi svet regije;
11. Dogovor za razvoj regij podpišeta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije;
12. Spremembo dogovora lahko predlagata razvojni svet regije ali MGRT v primerih, ko pride do bistvenih odstopanj pri njegovem izvajanju ali do potrebe po njegovi dopolnitvi. Pri pripravi sprememb dogovora se smiselno uporabljajo postopki priprave dogovora.

 

 

 

 

Dogovori za razvoj regij

Ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju je dogovor za razvoj regije (dogovor), ki ga za obdobje štirih let skleneta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovor vključuje: (1) regijske projekte in (2) sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Sektorski projekt je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Regijski projekt pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Po pristojnosti običajno tudi sodi v več sektorjev oz. resorjev kar je največkrat tudi razlog, da do njegove izvedbe težko pride. Na presečišču sektorskih politik pa so praviloma sinergije največje in v pripravo takih projektov nas usmerja tudi evropska kohezijska politika v okviru Teritorialne agende EU.


V dogovoru za razvoj regije bo nekaj, za regijo ključnih sektorskih projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Predvidevamo, da bodo sektorski in regijski projekti vstopali v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo regij.

 
Projekti iz podpisanega dogovora se bodo lahko neposredno uvrščali v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike EU.

 
Koraki pri pripravi dogovora za razvoj regije:


1. Sprejem regionalnega razvojnega programa;
2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pošlje razvojnemu svetu regije povabilo za pripravo dogovora;
3. Sprejem regijsko specifičnih meril na razvojnem svetu regije;
4. RRA preveri izpolnjevanje pogojev in izvede ocenjevanje predlogov projektov skladno z merili;
5. Razvojni svet regije določi regijske projekte za usklajevanje v okviru dogovora;
6. RRA pošlje MGRT osnutek dogovora;
7. MGRT seznani z osnutkom dogovora pristojna resorna ministrstva, preveri izpolnjevanje pogojev in upoštevanje meril ter za posamezne projekte organizira teritorialni razvojni dialog (MGRT vodi sestanke za uskladitev dogovora med regijo in pristojnimi resornimi ministrstvi);
8. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi MGRT predloge sektorskih projektov. O regijskih projektih se opredelijo resorna ministrstva, o sektorskih projektih se opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli njihov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev regije, o projektih, ki predvidevajo sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike se opredeli državni organ, pristojen za evropsko kohezijsko politiko. MGRT vodi usklajevanje prek skrbnikov regij;
9. Na podlagi pisnih soglasij pristojnih resornih ministrov in v primeru sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike tudi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejme razvojni svet regije predlog dogovora za razvoj regij;
10. Predlog dogovora za razvoj regij potrdi svet regije;
11. Dogovor za razvoj regij podpišeta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije;
12. Spremembo dogovora lahko predlagata razvojni svet regije ali MGRT v primerih, ko pride do bistvenih odstopanj pri njegovem izvajanju ali do potrebe po njegovi dopolnitvi. Pri pripravi sprememb dogovora se smiselno uporabljajo postopki priprave dogovora.

 

INFORMACIJA O PROCESU PRIPRAVE DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJ

 

Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.

 

PRVO POVABILO

 

MGRT je novembra 2015 objavilo povabilo razvojnim svetom regij (tripartitni organ: občine, gospodarstvo, NVO) za pripravo dogovorov. Regije so projektne predloge posredovale v predpisanem roku, do 15.12.2015. Skupna ocenjena višina predlaganih projektnih predlogov regij znaša 3,1 milijarde EUR, od tega pričakovano financiranje iz EU sredstev 2,1 milijarde EUR (gre za projekte iz prednostnih naložb poziva regijam kot tudi drugih prednostnih naložb OP).


V okviru novega pristopa k regionalni politiki v programskem obdobju 2014–2020 so bila resorna ministrstva že vključena v pripravo mnenj na osnutke regionalnih razvojnih programov 2014-2020 (RRP) in proces priprave dogovorov za razvoj regij, saj mora biti RRP, skladno s predpisi s področja regionalnega razvoja, usklajen tudi z razvojnimi politikami ministrstev. Na tej podlagi je MGRT 14.1.2016 posredovalo na relevantne resorje v pregled in mnenje prvi paket projektnih predlogov iz osnutkov dogovorov za razvoj regij (po trije regijski na vsako regijo). Nato je MGRT 29.1.2016 posredoval na resorje v pregled in mnenje še drugi paket projektnih predlogov iz osnutkov dogovorov za razvoj regij (s preostalimi regijskimi, sektorskimi in medsektorskimi projekti). Informacije o posredovanih gradivih prvega in drugega paketa je MGRT posredoval tudi na razvojne regije. V svojih odzivih se v tej fazi nobeno ministrstvo ni jasno izreklo o višini finančne podpore za kateregakoli od posredovanih projektov. Podali pa so odzive na poslane projekte glede na politiko ministrstva, ki ga vodijo.


MGRT je v februarju 2016 začel s procesom usklajevanj z resorji ob prisotnosti SVRK. V marcu 2016 pa je MGRT pripravilo tudi predlog gradiva za obravnavo na Vladi RS, ki je vključevalo informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij in katerega sprejetje bo podlaga za začetek teritorialnega dialoga med ministrstvi in regijami o možnostih sofinanciranja konkretnih projektov, ki bodo sestavni del dogovora za razvoj regij. Obravnava gradiva je bila na vladi prekinjena. Dogovorjeno je bilo, da MGRT (skupaj s SVRK) organizira sestanke ključnih resorjev na ravni ministrov, da se pospeši proces ugotavljanja možnosti in višine sofinanciranja regijskih projektnih predlogov. Po izvedenih sestankih na ravni ministrov se nadaljujejo usklajevalni sestanki med MGRT, SVRK in ključnimi resorji, v zvezi z določitvijo razpoložljivih sredstev in vsebin iz predlaganih regijskih projektnih predlogov. MGRT je v aprilu 2016 ob prisotnosti SVRK organiziral sestanke s ključnimi resorji.


Skupna ocenjena višina sredstev predlaganih projektnih predlogov regij kaže na velik razkorak med tem, kaj pričakujejo regije in potencialnim obsegom sredstev, ki bi jih lahko namenili ključni resorji za sofinanciranje projektov. Trenutno potekajo aktivnosti v smeri, da vsako izmed ključnih ministrstev definira okvirne vsebine in okvirno višino sredstev za sofinanciranje projektov iz dogovorov za razvoj regij. Sledil  bo teritorialni razvojni dialog med državo (ministrstvi) in regijami. Takoj ko bo predlagan terminski razpored razgovorov med ministrstvi in predstavniki regij, bodo predstavniki regij o tem obveščeni."

 

DRUGO POVABILO

 

Dogovori za razvoj regij predstavljajo način izbora projektov in omogočajo neposredno potrditev operacij, vendar so sredstva dejansko dodeljena šele z odločitvijo o podpori, ki jo izda organ upravljanja, to je SVRK, na podlagi predloga posredniškega telesa – pristojnega resorja.

 

MGRT je 13. 11. 2017  objavilo drugo povabilo vsem 12 razvojnim svetom regij za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupaj je bilo na podlagi sklepa vlade za to povabilo namenjenih 418.860.000 EUR sredstev evropske kohezijske politike. Od tega je 133.360.000 EUR na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 285.500.000 EUR pa kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

 

Sredstva iz povabila je mogoče koristiti za naslednje prednostne naložbe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (PN): 3.1 Spodbujanje podjetništva (poslovne cone, inkubatorji, podpora razvoju podjetništva); 4.4 Spodbujanje urbane mobilnosti (regionalne kolesarske povezave, ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti); 5.1  Podpora naložbam za prilagajanju podnebnim spremembam (protipoplavno urejanje); 6.1 Vlaganje v vodni sektor (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo); 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (območja Natura 2000); 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (projektna dokumentacija in gradnja cest, ki so opredeljene za izvedbo v obdobju do leta 2022 v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS).

 

Na povabilo se je odzvalo vseh 12 regij z 262 predlogi regijskih projektov v skupni vrednosti 413 mio evrov, od tega največ 92 projektov na  PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor (kanalizacije, čistilne naprave, vodovodi).

 

MGRT je v začetku marca 2018 posredovalo projektne predloge regij na relevantni ministrstvi, MOP, MZI, za proučitev z vidika vsebin in finančne podpore. Ta aktivnost je bila nujna pred začetkom izvedbe teritorialnega razvojnega dialoga. Znotraj MGRT je bila ustanovljena projektna skupina, ki je ravno tako proučila projektne predloge s prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva (poslovne cone, inkubatorji, podpora razvoju podjetništva).