Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROBLEMSKO OBMOČJE OBČIN HRASTNIK, RADEČE IN TRBOVLJE

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je Vlada RS, dne 25.7.2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje, št. 00726-19/2013/7 (Uradni list RS, št. 63/2013), kjer je bilo območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT) določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
 
Vlada Republike Slovenije je dne 19. 05. 2016, št. 00726-14/2016/5 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16), na podlagi katerega je bilo območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT) določeno za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer se v obdobju od leta 2013 do leta 2020 izvajajo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore. Z omenjenim sklepom je bil Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018 podaljšan do leta 2020. Z dnem uveljavitve Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16) je prenehal veljati Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13).


Za problemska območja z visoko brezposelnostjo so sprejeti naslednji začasni ukrepi razvojne podpore:
a) Ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 10.374.000 evrov nepovratnih sredstev in 18.626.000 evrov povratnih sredstev.
b) Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
c) Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije.
č) Ukrep 4: davčne olajšave za investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Finančne uprave Republike Slovenije.

d) Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in se sofinancira iz evropskih skladov ter ga izvedeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v naslednjem okvirnem obsegu: za območje občin HRT v obdobju od 2014 do 2020 v skupni višini 347.000 evrov nepovratnih sredstev iz EKSRP (od tega za območje LAS Posavje 254.151,00 evrov, za območje LAS Zasavje pa 92.388,75 evrov) in 766.000 evrov nepovratnih sredstev iz ESRR.
e) Ukrep 6: prometna in energetska infrastruktura, ki ga izvede Ministrstvo za infrastrukturo v naslednjem okvirnem obsegu za območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 v skupni višini 7.507.866 evrov.

 

Vlada Republike Slovenije je dne 23. 06. 2016, št. 30301-4/2016/6 sprejela Sklep  o Spremembah Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020.

 

S spremembami Programa spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020, se predlagani instrumenti vsebinsko usklajujejo z instrumenti ukrepa št. 1- Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16).

Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 tako vključuje naslednje instrumente, ki se sicer izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:


– Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij
– Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije
– Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij
– Instrument 4: Mikrokrediti
– Instrument 5: Promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
– Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje (PVSP HRT), ki je regijsko specifičen instrument.

 

V Programu spodbujanja konkurenčnosti za območje občin HRT v obdobju od 2013 do 2020 skupni obseg sredstev znaša 29.000.000 evrov, pri čemer znaša višina nepovratnih oblik financiranja 10.374.000 evrov, višina povratnih oblik financiranja pa 18.626.000 evrov. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

 

Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 - 2018

 

Vmesno vrednotenje Programa HRT

V skladu s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 je bila predvidena izvedba vmesnega vrednotenja v letu 2016. Vmesno vrednotenje je za obdobje od 25.7.2013 do 31.3.2016 izvedlo podjetje MK projekt, d.o.o., Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah.''

 

1. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 

 

2. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

 

3. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020