Skoči na vsebino

PRENOS NEPOTREBNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE V LAST OBČINAM IN JAVNIM SKLADOM

Skladno z 29. členom ZSRR-2 se lahko državno premoženje kot regionalna spodbuda brezplačno prenese v last občinam in javnim skladom kadar gre za njegovo razvojno aktiviranje. Postopek se začne na pobudo prejemnika, regionalne razvojne agencije, državnega organa, ki upravlja premoženje ali na lastno pobudo MGRT. V postopku prenosa MGRT preveri, ali bo premoženje uporabljeno v razvojne namene, ali upravljavec in prejemnik premoženja soglašata s prenosom ter ali je izpolnjen kriterij: (i) da bo prenos prispeval k ohranjanju ali ustvarjanju novih delovnih mest ali (ii) da obstaja drug ugoden merljiv učinek prenosa na izboljšanje stanja okolja ali oskrbo prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. Premoženje, ki je predmet prenosa, se prenese po ocenjeni vrednosti. Pogodba o prenosu mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim si Republika Slovenija ob kršitvi pogodbe izgovori odkupno pravico, na podlagi katere lahko zahteva povratno prodajo nepremičnine za ceno, ki ne presega vlaganja v to nepremičnino, zmanjšano za amortizacijo. Postopek prenosa se konča z vpisom novo nastalega premoženjskega stanja v ustrezne uradne evidence ali registre ali pa z odločitvijo, da se ustavi. Postopek prenosa se s sklepom ministra ustavi, če niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.