Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRENOS NEPOTREBNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE V LAST OBČINAM IN JAVNIM SKLADOM

Skladno z 29. členom ZSRR-2 se lahko državno premoženje kot regionalna spodbuda brezplačno prenese v last občinam in javnim skladom kadar gre za njegovo razvojno aktiviranje. Postopek se začne na pobudo prejemnika, regionalne razvojne agencije, državnega organa, ki upravlja premoženje ali na lastno pobudo MGRT. V postopku prenosa MGRT preveri, ali bo premoženje uporabljeno v razvojne namene, ali upravljavec in prejemnik premoženja soglašata s prenosom ter ali je izpolnjen kriterij: (i) da bo prenos prispeval k ohranjanju ali ustvarjanju novih delovnih mest ali (ii) da obstaja drug ugoden merljiv učinek prenosa na izboljšanje stanja okolja ali oskrbo prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. Premoženje, ki je predmet prenosa, se prenese po ocenjeni vrednosti. Pogodba o prenosu mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim si Republika Slovenija ob kršitvi pogodbe izgovori odkupno pravico, na podlagi katere lahko zahteva povratno prodajo nepremičnine za ceno, ki ne presega vlaganja v to nepremičnino, zmanjšano za amortizacijo. Postopek prenosa se konča z vpisom novo nastalega premoženjskega stanja v ustrezne uradne evidence ali registre ali pa z odločitvijo, da se ustavi. Postopek prenosa se s sklepom ministra ustavi, če niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.