Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMURSKI ZAKON

Z namenom krepitve razvojne politike v Pomurski regiji ter usklajenega nastopa države in regije pri reševanju razvojnih problemov v regiji je bil pripravljen Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji (Uradni list RS, št. 87/09), ki se je začel izvajati s 1.1.2010. S sprejetjem Zakona je bil vzpostavljen institucionalni in finančni okvir za interventno ukrepanje na območju Pomurja (poleg statistične regije Pomurje so bile v okvir zakona zajete še 3 občine iz območje UE Ormož, skupaj območje 30 občin; Slika: Območje izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji), saj med vsemi slovenskimi statističnimi regijami Pomurje že desetletja najbolj zaostaja v razvoju. Zakon v 13. členu predvideva pripravo letnih poročil o izvajanju zakona, ki jih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prej SVLR) predlaga Vladi RS, ki enkrat letno o tem poroča Državnemu zboru RS.


Zakon je določil sledeče ukrepe razvojne podpore:
1. Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015,
2. Spodbude za zaposlovanje,
3. Davčna olajšava za investiranje,
4. Prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih:

 
  a. vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,
  b. vzpostavitve regijskega gospodarskega središča, 
  c. vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne        industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in
  d. vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.


Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2020-2015 sestavlja pet instrumentov:
- INSTRUMENT 1: Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
- INSTRUMENT 2: Spodbujanje razvoja človeških virov,
- INSTRUMENT 3: Socialno podjetništvo,
- INSTRUMENT 4: Promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije,
- INSTRUMENT 5: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov regije.


Šesti odstavek 4. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji eksplicitno določa, da mora biti ta program v celoti uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti 33 mio EUR. Z namenom zagotovitve realizacije tega določila se je Vlada RS odločila izvajanje zakona podaljšati. Konec leta 2014 so namreč nerealizirana sredstva za izvajanje Programa znašala 14.014.018 EUR. V letu 2015 je za te namen zagotovljenih 4.394.281 EUR, preostanek nerealiziranih sredstev pa se bo zagotovil v proračunu 2016 in 2017.

 

DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE(na povezavi)