Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBMOČJA KJER ŽIVITA MADŽARSKA IN ITALIJANSKA NARODNA SKUPNOST

Uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju ustvarjanja gospodarske osnove narodnosti urejata Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 - ZJS, 67/01 in 47/02). Posebnost tega področja je, da se pri izvajanju sistemskih ukrepov za zagotavljanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti (italijanske in madžarske)  izvajajo ukrepi na območjih, kjer narodni skupnosti živita. Pri tem subjekti, ki so upravičeni do konkretnih pomoči, niso predstavniške organizacije samoupravnih narodnih skupnosti, pač pa gospodarski subjekti, neodvisno od tega, ali so njihovi lastniki oziroma zaposleni pripadniki večinskega naroda, manjšine ali tuji investitorji, saj gre za ukrepe za hitrejši razvoj območij, na katerih živita narodni skupnosti. Navedeno izhaja neposredno iz citirane zakonodaje.

 
V skladu s 14. členom ZSRR-2 država in občine pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, dogovorov za razvoj regij in ukrepov regionalne politike  upoštevajo specifične potrebe za razvoj območij, ker živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti. ZSRR-2 opredeljuje institucionalno strukturo za načrtovanje in izvajanje regionalne politike na ravni posamične regije. Za zagotavljanje vpliva pripadnikov narodnih manjšin je na območjih, kjer prebivata obe narodni skupnosti zagotovljeno, da ti predlagata za člana Razvojnega sveta regije in za člana Sveta regije tudi svojega predstavnika. Poleg tega ZSRR-2  tudi določa, da se določijo finančne spodbude za hitrejši razvoj območij, na katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost in sicer: (i) v finančnem načrtu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja in (ii) v državnem proračunu.

 
2,5% sredstev, ki jih je Republika Slovenija pridobila v postopkih lastninskega preoblikovanja na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in zakona o privatizaciji pravnih oseb, se namenja za ustvarjanja gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (italijanske in madžarske). Tako zbrana sredstva se kot namenska posredujejo na Slovenski regionalno razvojni sklad, ki operativno izvaja program ustvarjanja gospodarske osnove narodnih skupnosti. Na podlagi 10. in 13. člena Zakona o javnih skladih so ta sredstva osnovni kapital sklada, ki ne sme izgubljati realne vrednosti. Sredstva se zbirajo na posebnem računu sklada ter se na podlagi javnega razpisa in posebnega letnega programa, o katerem podata mnenje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, dodelijo odobrenim projektom s področja razvoja podjetništva in razvoja podeželja na območjih, kjer živita obe narodni skupnosti. Za pripravljanje predloga letnega programa ter za oblikovanje predlogov za javni razpis je ustanovljen poseben odbor, ki ga sestavljajo: dva predstavnika italijanske narodne skupnosti, dva predstavnika madžarske narodne skupnosti, po en predstavnik pooblaščenih regionalnih razvojnih agencij, pristojnih za narodnostno mešani območji in predstavnik sklada.

 
Izvajanje finančnih spodbud za narodnosti iz državnega proračuna je bilo določeno s spremembo ZSRR-2 leta 2012 na podlagi ugotovitev, da lahko javni sklad dodeljuje le ugodna posojila, za doseganje želenih učinkov pri izvajanju spodbud na območjih, kjer živita narodni skupnosti, pa so največkrat potrebna tudi nepovratna sredstva. Na podlagi spremenjenega ZSRR-2 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ki je v 13. členu podrobneje uredila to področje. Člen določa, da »se v okviru dogovorov za razvoj regij proračunska sredstva MGRT uporabljajo tudi za zagotavljanje lastne udeležbe pri regijskih projektih, ki razrešujejo problematiko gospodarske osnove narodnosti in se financirajo iz sredstev EU kot neposredne potrditve operacij«.