Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBMOČJA KJER ŽIVI ROMSKA ETNIČNA SKUPNOST

14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da "se pri pripravi regionalnih razvojnih programov, dogovorov za razvoj regij in ukrepov regionalne politike upoštevajo specifične potrebe za razvoj območij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji. V državnem proračunu se določijo finančne spodbude za hitrejši razvoj naselij, v katerih živi romska skupnost."


Že dlje časa v okviru Direktorata za regionalni razvoj na podlagi ZSRR-2 in Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike izvajamo javne razpise za občine za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Od leta 2008 do leta 2013 je bilo razpisanih okoli 8.9 milijonov evrov nepovratnih sredstev.


Do pomoči je upravičena občina: (i) v kateri je v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, izvoljen predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu ali (ii) v kateri je v skladu z zakonom, ki ureja položaj romske skupnosti, ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti.


Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naslednjih aktivnosti pri izvajanju projektov na območjih, kjer živi romska skupnost:


– izgradnja, sanacija ali modernizacija vodovodnih sistemov,
– izgradnja, sanacija ali modernizacija kanalizacijskega omrežja,
– elektrifikacija strnjenih naselij,
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in poti,
– odkup zemljišč za ureditev območij, kjer živi romska skupnost ter
– izdelava projektne dokumentacije.


Projekti za katere se dodeli pomoč se lahko sofinancirajo do višine 100 odstotkov upravičenih stroškov. V okviru dogovorov za razvoj regij se proračunska sredstva ministrstva uporabljajo tudi za zagotavljanje lastne udeležbe pri regijskih projektih, ki celovito razrešujejo romsko problematiko in se financirajo iz proračunskih sredstev EU kot neposredne potrditve operacij.