Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGIONALNA POLITIKA

Pozdravljeni,

 
v Direktoratu za regionalni razvoj si sodelavci prizadevamo uresničevati Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) s ciljem, da bi regionalni razvoj dosegel vse dele naše države. Direktorat vodi generalni direktor Marko Drofenik, naše delo pa je organizirano v štirih sektorjih. Razvojne razlike v Sloveniji so velike in centralizacija odločanja v državi precejšnja. Z vizijo udejanjanja regionalizma, v danih pogojih, uresničujemo zastavljene cilje in načela ter oblikujemo regionalno politiko. Naše poslanstvo je v spodbujanju trajnostnega razvoja v najširšem pomenu, ki aktivira razvojne potenciale in odstranjuje razvojne ovire v vseh slovenskih regijah, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.

 

S pripravo regionalnih razvojnih programov in dogovorov za razvoj regij v 12 razvojnih regijah si regionalna politika prizadeva biti prisotna na celotnem območju države (t. i. horizontalna regionalna politika). V Sektorju za načrtovanje regionalnega razvoja so za posamezne razvojne regije določeni skrbniki regij.

 
Še posebej aktivna pa je regionalna politika na prednostnih območjih regionalne politike:


(i) obmejna problemska območja,

(ii) Pomurska regija po pomurskem zakonu,

(iii) problemska območja z visoko brezposelnostjo,

(iv) območja kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost,

(v) območja kjer živi romska etnična skupnost.

 

V prednostnih območjih izvajamo posebne ukrepe regionalne politike ter usklajujemo aktivnosti ministrstev in drugih organov in služb pri usmerjanju njihovih regionalnih spodbud v ključne projekte regij iz regionalnih razvojnih programov.


Za problemska območja z visoko brezposelnostjo se, skladno z ZSRR-2, sprejme program spodbujanja konkurenčnosti, ki je namenjen podjetjem in brezposelnim osebam na takšnem območju. Programi spodbujanja konkurenčnosti se izvajajo za območje Pomurske regije (2010–2015), Maribor s širšo okolico (2013–2018), Pokolpje (2011–2017) ter za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (2013–2018).

 
Spodbuda za regionalni razvoj je tudi prenos nepotrebnega premoženje države v last občinam in javnim skladom, kadar ga je na tak način mogoče uporabiti v novih razvojnih projektih.

 

V okviru regionalne politike spodbujamo razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. V teku je sistemsko urejanje področja (spremembe zakonodaje s področja socialne ekonomije - socialnega podjetništva in zadružništva - zakona o socialnem podjetništvu, register socialnih podjetij, vzpostavitev vladnega sveta za socialno  podjetništvo, strategija socialne ekonomije). Sistemske izboljšave in ukrepi na tem področju bodo omogočili hitrejši razvoj oblik  socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, ter novo zaposlovanje v sektorju.

 
Regionalna politika si prizadeva vključiti v regionalne razvojne programe in regijske projekte tudi zamejske Slovence in druge razvojne potenciale v naši soseščini. Z vključitvijo Slovenije v enotni evropski gospodarski prostor so nastopili pogoji za odprt regionalni razvojni koncept, ki presega regionalne in državne meje ter vključuje tudi naravne, človeške in ekonomske potenciale sosednjih regij in držav.


Usmerjamo delo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (skrajšano ime: Slovenski regionalno razvojni sklad).

 
Odgovorni smo za sistem in zakonodajo na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja.

 

Usklajujemo delovanje institucij regionalnega razvoja na ravni razvojnih regij, to je 12 razvojnih svetov regij, svetov regij in regionalnih razvojnih agencij. Na podlagi četrtega odstavka 20. člena ZSRR-2 in  5. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/2015) vodimo evidenco regionalnih razvojnih agencij za opravljanje splošnih razvojnih nalog v programskem obdobju 2014-2020.

 

Vodimo evidenco regionalnih razvojnih agencij, ki opravljajo splošne razvojne naloge na regionalni ravni.

 

Zagotavljamo strokovno in administrativno podporo za delovanje razvojnih svetov kohezijskih regij:

(i) Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija,

(ii) Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija.

 

Ko našo državo prizadenejo večje naravne nesreče in pride do večje neposredne škode in intervencijskih stroškov v našem direktoratu zaprosimo za pomoč Solidarnostni sklad EU, ki ga  je  11. novembra leta 2002 ustanovil  Svet Evropske unije. Naša skrb je, da ta sredstva pridejo do tistih, ki so potrebni te pomoči.

 

Aktivni smo tudi na področju razvojnega sodelovanja z vladami dežel in vodstvi regij v sosednjih državah in pri oblikovanju in izvajanju makro–regionalnih strategij: Alpske, Jadransko–Jonske in Podonavske ter znanstveno-raziskovalnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

 

Skrbimo za strokovne podlage regionalne politike s pomočjo financiranja raziskav v okviru Ciljnega raziskovalnega programa ministrstva, pristojnega za znanost. Vsako leto organiziramo tudi tradicionalne Slovenske regionalne dneve, ki so namenjeni prenosu dobrih praks (podelitev Slovenske regionalne nagrade za najboljši regijski projekt) ter predstavitvi in strokovni razpravi o aktualnih temah iz področja regionalnega razvoja (znanstveni simpozij z znanstveno monografijo). Dogodek je tudi priložnost za vzpostavitev in utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi ter izmenjavo stališč med prakso in znanostjo.

 

Sestavni del naših prizadevanj so spremljanje in vrednotenje regionalne politike, programov in projektov. Ugotovitve se uporabijo za prilagajanje ukrepov izkušnjam izvajanja in pri novem načrtovanju.

 

Vabimo vas, da se sprehodite po naši spletni strani, kjer boste našli uporabne informacije s področja regionalnega razvoja, lahko pa nas tudi pokličete po telefonu (+386)1 400 34 42, nam pošljete elektronsko sporočilo po e-mailu gp.mgrt(at)gov.si ali nas osebno obiščete v drugem nadstropju na Kotnikovi 5 v Ljubljani. Po svojih močeh bomo prisluhnili vašemu komentarju, predlogu ali problemu in v okviru naših pristojnosti poiskali rešitev zanj.

 


Dobrodošli!