Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTITUCIJE REGIONALNEGA RAZVOJA NA RAVNI RAZVOJNIH REGIJ

Razvojna regija je temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje in izvajanje nalog regionalnega razvoja. V Sloveniji imamo 12 regij, ki ustrezajo teritorialnim enotam NUTS, 3 z izjemo Posavske, ki vključuje tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli iz sosednje teritorialne enote NUTS 3 - savinjska.


Organ usklajevanja razvojnih pobud v regiji je razvojni svet regije v katerem se za uresničevanju razvojnih interesov povezujejo in skupaj sprejemajo odločitve občine, združenja gospodarskih dejavnosti, samoupravne narodne skupnosti ter nevladne organizacije. Ključne naloge razvojnega sveta regije so oblikovanje regijske razvojne mreže ter priprava in sprejem regionalnega razvojnega programa, dogovora za razvoj regij (dogovor) in regijskih projektov. Razvojni svet regije oblikuje odbore na ključnih vsebinskih področjih razvoja regije. Vodijo jih predstavniki regionalne razvojne agencije. Regionalni razvojni program in dogovor mora potrditi svet regije, ki predstavlja najvišje politično predstavništvo v regiji. V njem so zastopani župani in predsednika krovnih organizacij samoupravnih narodnih skupnosti.

 

Regionalna razvojna agencija je pravna oseba v večinski javni lasti, ki ima razpršeno upravljavsko oziroma lastniško strukturo in opravlja splošne razvojne naloge v regiji. Pripravlja, usklajuje, spremlja in vrednoti regionalni razvojni program, dogovor za razvoj regije in regijske projekte. Nudi strokovno in tehnično podporo delovanju razvojnega sveta regije ter sveta regije, oblikuje regijsko razvojno mrežo in lahko tudi izvaja regijske projekte. Regijska razvojna mreža je oblika povezovanja ključnih razvojnih institucij za pripravo in izvajanje regijskih projektov, ob upoštevanju razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije. Na institucije v okviru regijske razvojne mreže se tudi prenašajo razvojne naloge države za katere zakon določa javni interes, da se opravljajo na regionalni ravni (regijske finančne sheme, sheme regijskih kadrovskih štipendij, lokalne akcijske skuine v okviru programa razvoja podeželja ipd.).