Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CLLD - IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

V programskem obdobju 2014 – 2020 se bo s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogočala izvedba celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da razširijo svoje področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Strategija lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom. Glede na pristop, bo javni poziv izvedel LAS.


Med najpomembnejše naloge LAS sodi priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR), v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). LAS pripravi SLR najmanj v višini predvidenih finančnih sredstev, določenih na podlagi informativnega izračuna Uredbe CLLD. Cilji zastavljeni v SLR, morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti celotnega območja LAS ter naslavljati dejanske izzive območja. SLR mora prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. K tem ciljem bodo morale prispevati tudi operacije (projekti). LAS mora ob pripravi SLR upoštevati in vključiti vse ključne elemente, kot jih določajo EU in nacionalni predpisi.

 

Odločbo o potrditvi SLR in LAS izda organ upravljanja glavnega sklada, razen za sklad ESRR, kjer na podlagi odločitve o podpori organa upravljanja odločbo o potrditvi SLR in LAS izda MGRT. Če je glavni sklad EKSRP ali ESPR, mora organ upravljanja sklada EKSRP ali ESPR pred izdajo odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS pridobiti soglasje posredniškega organa sklada ESRR. Če je glavni sklad ESRR, mora posredniški organ sklada ESRR pred izdajo odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi SLR in LAS pridobiti soglasja organa upravljanja EKSRP oziroma ESPR.


Glede na pristop »od spodaj navzgor« in glede na to, da gre za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bodo operacije izbrane na podlagi javnih poziv, ki jih bodo izvedle LAS.

LAS bo v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na voljo 37.500.000,00 EUR ESRR  sredstev. CLLD se bo izvajal v okviru prednostne osi socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prednostne naloge in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju.


Lokalna partnerstva morajo že pri pripravi SLR izhajati iz ključnih izzivov: prispevek k ustvarjanju delovnih mest, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Razporeditev prednostnih nalog po posameznih tematskih področjih ukrepanja je odvisna od prepoznave potreb lokalnega partnerstva, ki določi tematsko osredotočenost med posameznimi področji ukrepanja.