Skoči na vsebino

REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ V TEŽAVAH

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dodeljuje državne pomoči družbam v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11, v nadaljevanju ZPRPGDT).


ZPRPGDT je pri Evropski komisiji priglašen kot shema državnih pomoči, zato je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri dodeljevanju tovrstnih državnih pomoči dolžno spoštovati tudi Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, 2004/C 244/02, v nadaljevanju smernice).

 
V okviru splošnega sistema državnih pomoči v Republiki Sloveniji in EU ima proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Pod drugi strani pa ne bi bilo upravičeno, če bi umetno obdržati pri življenju družbe v sektorju z dolgoročno strukturno presežno zmogljivostjo ali v primeru, da lahko družba preživi le s pomočjo ponavljajočih se državnih posegov.

 

Zato je uporaba državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah dopustna le izjemoma in upravičena ob upoštevanju določenih pogojev.

S Politiko dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah se v okviru diskrecijske pravico, ki jo ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo podeljuje 21. in 22. člena ZPRPGDT, podrobneje določajo pogoji za presojo upravičenosti gospodarske družbe do dodelitve državne pomoči – predvsem z vidika, kdaj program prestrukturiranja gospodarski družbi omogoča povrnitev dolgoročne sposobnosti preživetja na trgu.
 Politika dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah je skladna z zadnjimi usmeritvami EK (DG COMP) na področju dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje družb v težavah.

 

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju reševanja in prestrukturiranja podjetij:

 • izdelava strokovnih predlogov za dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah
 • spremljanje in kontroliranje izvajanja projektov prestrukturiranja
 • izdelava poročil o dodeljenih državnih pomočeh družbam v težavah
 • izdelava strokovnih analiz
 • priprava osnutkov predlogov zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na področje sektorja
 • izvedba in koordiniranje aktivnosti v komuniciranju z Evropsko komisijo

 

Zakonske podlage, na osnovi katerih se dodeljuje pomoč družbam v težavah, so naslednje:

 

 

 

Opredelitev, kdaj je »Družba v težavah«

 

Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozila obstoj družbe.

 

Predpostavlja se, da je družba v težavah:

 

 • kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
 • kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
 • če je družba že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo;
 • če na osnovi meril za dokazovanje težav (2. člen Uredbe) dokaže, da je v težavah.

 

Za dokazovanje, da je družba v težavah, ni potrebno kumulativno izpolnjevanje vseh navedenih kriterijev. Zadostuje, da družba dokaže izpolnjevanje vsaj enega od navedenih kriterijev.

 

 

 

Državna pomoč je namenjena:

 

 • za reševanje družb v času priprave programa prestrukturiranja; za kratkoročno obdobje do 6 mesecev
 • za prestrukturiranje družb; dolgoročno, na osnovi programa prestrukturiranja

 

Oblike državne pomoči družbam v težavah so naslednje:

 

 • krediti
 • subvencije
 • poroštva Republike Slovenije

 

Državna pomoč družbam v težavah je enkratna pomoč, ki se v skladu z zakonom dodeli po načelu »enkrat in zadnjič«.

 

Postopek za dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah

 

Družba, ki meni, da izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči po navedenih zakonskih podlagah, pošlje na ministrstvo vlogo z obrazložitvijo in prilogami, v skladu z 21. členom zakona.